NRK Meny
Normal

Halden: - Kommuneadministrasjonen lyver

Advokat mener kommuneadministrasjonen lyver og reagerer på at politikerne takker nei til eksterne fakta rundt etablering av storfamilieleiligheter på Damhaugen.

Beboerne på Damhaugen i Halden protesterer

FRYKTER POLITIKERNE IKKE FÅR ALL INFORMASJON. Damhaugen velforening har protestert på saksbehandling og håndtering av et byggeprosjekt kommunen kan komme til å leie seg inn i. Anita Eide og Lars Gran fra velforeningen mener politikerne trenger alternative fakta til det kommuneadministrasjonen fremlegger.

Foto: Rainer Prang / NRK

I Halden foreligger planer om en privat bygging av et boligkompleks for flyktninger på Damhaugen, som kommunen skal leie plasser i for storfamilier.

Beboerne på Damhaugen reagerte kraftig fordi de ikke hadde fått informasjon om prosjektet, og velforeningen mente et innslag av 40 fremmedkulturelle i nybygget i bydelen ville gi dårlige integreringsmuligheter.

Kommunen har innrømmet manglende informasjon overfor Damhaugen-beboerne, og det er i etterkant av NRKs sak om forholdet tatt kontakt med velforeningen og avholdt et informasjonsmøte.

Advokat Pål Are Sund, som representerer Damhaugen velforening, er skeptisk til kommuneadministrasjonens håndtering av saken og har sendt eposter direkte til politikerne, noe flere av dem nå har frabedt seg.

– Det er ingen tvil om at administrasjonen ikke har gjort jobben sin. Vi reagerer på at politikerne er så naive, og at de ikke ønsker andre fakta og informasjon enn det de får fra egne ansatte, sier Sund til NRK.

Les også:

Damhaugen, Halden

VANSKELIG INTEGRERING. Beboerne mener 40 personer med fremmedkulturell bakgrunn inn i en bydel på 350 mennesker vil gi integreringsutfordringer, og har bedt om innsikt i sakspapirene uten å få det.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mener politikerne føres bak lyset

Velforeningen har via advokat Pål Are Sund hos Negota as bedt om å få innsikt i boligsaken, men det har ikke vært noe svar å få.

Halden kommune er anmeldt til Sivilombudsmannen for brudd på offentlighetslovens §3 og klaget inn til Fylkesmannen i Østfold for brudd på forvaltningsloven.

– Vi har her en sak hvor kommunens ansatte lyver for politikerne og innbyggerne i Halden. De bryter loven ved å ikke gi vår klient innsyn i saken, sier Sund til NRK.

Han har formidlet velforeningens meninger og betraktninger av administrasjonens håndtering direkte via epost til politikerne i Halden, media og andre.

Velforeningen har ment at det er viktig at beslutningstakerne får annen informasjon enn det de mener er ufullstendig informasjon fra administrasjonens side.

– Her kunne det blitt fattet vedtak på et ufullstendig grunnlag, som vil berøre mange på Damhaugen. Det vil kunne føre til at vedtaket blir kjent ugyldig og at kommunen blir økonomisk ansvarlig for tap og kostnader som følge av vedtaket, sier Pål Are Sund til NRK.

Les også:

Takker nei til informasjon

Høyres Jan-Erik Erichsen er en av politikerne som ikke ønsker å stå på Damhaugen-advokatens mailliste og har bedt om at Sund slutter å sende ham eposter.

– Jeg føler meg overbevist om at jeg vil ha skaffet meg all relevant ekstern og intern informasjon om Damhaugen den dagen saken skal behandles i kommunestyret, sier Erichsen til NRK.

Heller ikke Miljøpartiet De Grønnes Vibeke Julsrud ønsker eposter fra Damhaugen-beboernes advokat.

– For å beholde min habilitet og integritet som politiker vil jeg et ha nøytralt saksframlegg fra administrasjonen. At det er gjort feil er ikke bra, men jeg har tro på at det nå blir rettet opp. Jeg har fått mange mailer om velforeningens syn. Men ensidig informasjon fra en part i en pågående sak kan jeg ikke godta. Heldigvis er det ikke slik at advokater definerer hva en politikers rolle er, sier Julsrud til NRK.

– Her ser vi altså politikere som vegrer seg for å få informasjon om irregularitet, framfor å takke for informasjonen, sier advokat Pål Are Sund.

Thor Edquist

VIL IKKE BLANDE SEG INN. - Vi kan ikke ha det slik at politikere blir med i halve saksbehandlingen av saker. For det blir bare halve, i og med at administrasjonens svar og saksbehandling ikke vil gå via politikere og media. Det er mange saker de vi er innom, svært mange, sier Thor Edquist.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

- Må forholde seg til vanlig saksgang

Før Damhaugen-beboerne fikk sitt informasjonsmøte med Halden kommune var det overfor kommunen fremmet ønske om at både ordfører og rådmann skulle delta.

Slik ble det ikke, og da administrasjonen hadde orentert om saken, reagerte beboerne på innholdet i informasjonen.

Det ble blant annet ble sagt fra kommunens side at saken ikke er ferdigbehandlet - mens den i sakspapirene omtales som «...er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling».

Skepsisen fra Damhaugen-beboerne ble på nytt formidlet i epost til politikerne, og da reagerte også ordfører på det han oppfatter som utidig lobbyvirksomhet.

– Vi politikere er borte i svært mange saker i løpet av et år. Det betyr ikke at vi er saksbehandlere. Denne formen for kommunikasjon er derfor svært uvanlig og noe jeg som ordfører ikke har opplevd tidligere. Det er administrasjonen som foretar saksbehandling i en kommune, og som legger sakene frem for politisk nivå, når de er ferdig utredet. Kommunal saksgang skal ikke foregå via politikere eller media, skriver Edquist i en epost til Sund.

Til NRK sier ordføreren at verken han selv eller andre politikere bør uttale seg om en sak som er under arbeid i administrasjonen, og han gir uttrykk for at han har tiltro til at administrasjonen gjør grundige saksfremstillinger som er gode nok for politikere i Halden til å fatte beslutninger på grunnlag av.

Roar Vevelstad

LIKER IKKE HENVENDELSENE. Fungerende rådmann Roar Vevelstad tar avstand fra påstander i epost fra Damhaugen velforenings advokat.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

- Uheldig kommunikasjon

– Rådmannen finner utviklingen i kommunikasjonen med Damhaugen velforening ved Sundt både i form og innhold meget uheldig, sier fungerende rådmann i Halden kommune, Roar Vevelstad, til NRK.

Han tar sterk avstand fra påstander som fremsettes i en mail der det hevdes at kommuneadministrasjonen farer med løgn.

Når det gjelder dokumenter og innsyn velforeningens advokat har etterlyst svarer fungerende rådmann

– I forhold til svar på spørsmål har kommunen avholdt møte med Damhaugen velforening representert ved Sundt og flere fra foreningen i Halden Rådhus den 2. juli i år. Etterspurte relevante dokumenter i saken ble etter avtale sendt advokat Sundt i dag, sier Vevelstad.

Saken opp i høst

Halden kommune har takket ja til å ta i mot flyktninger.

Hos en del av flyktningene er behovet for såkalte storfamilieleiligheter tilstede.

Roar Vevelstad forteller at det vil bli fremmet en sak til kommunestyret i høst vedrørende en eventuell avtale knyttet til leie og drift av fire familieleiligheter ved Damhauggt 21.

Velforeningen har via NAV blitt kjent med at såkalte storfamilier har 7,5 barn i gjennomsnitt, noe de har bedt kommunen være oppmerksomme på.

Damhaugen velforening har også gitt uttrykk for bekymring knyttet til svært begrensede lekefasiliteter og friområder i bydelen, samt at den nærliggende Os skole allerede er overbelastet.

- I denne sammenheng vises også til ovennevnte møte den 2. juli i år, der det ble gitt informasjon, om at saken som kommer til høsten også vil belyse forhold knyttet til blant annet skole og integrering, sier Roar Vevelstad til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: