NRK Meny
Normal

Båtplassaken i Halden: - Fantastisk klønete håndtert

Halden kommunes håndtering av båtplasser i Tista vekker forundring og refs.

Halden kommune rådhuset

HAR IKKE FULGT REGLENE FOR INNTEKTSFØRING OG REGNSKAP AV HAVNEKASSE. Halden kommune har i bakkant av saken om ulovlig vedtak for bruk av havnekassa bestemt seg for å ikke blande inntekter fra havn og småbåt sammen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden vedtok i august i fjor å leie småbåtplasser på privat grunn på området Høvleriet ved elva Tista for 250.000 kroner per år de neste 15 årene.

Havnestyret hadde på forhånd sagt nei til å leie plassene, fordi det finnes 40 kommunale båtplasser i samme område man ikke har leietakere til.

Kystverket har slått fast at kommunens vedtak ikke var i henhold til bestemmelsene i Havne- og farvannsloven og har varslet vedtak om at avtalen om leie må stoppes og at eventuelle utbetalinger må returneres havnekassen.

– At Halden kommunes politikere ikke lytter når havnevesenet argumenterer for hvorfor man skulle droppet denne avtalen som er ulovig bruk av penger, er ganske ufattelig for meg, sier Ørn Grahm, tidligere ansatt i Fiskeridepartementet med havnesaker som spesialitet og nå frittstående konsulent i havnespørsmål.

Les mer:

- Fantastisk klønete håndtert

Ørn Grahm

- AT DET GÅR AN! Mangeårig saksbehandler på havnesaker i Fiskeridepartementet, Ørn Grahm, har engasjert seg i Halden kommunes håndtering av havnekassa.

Foto: Privat

Underveis har det vært hevdet fra ordfører Thor Edquist (H) at det var riktig å sørge for at de private eierne av kjøpesenteret på Høvleriet ved elva Tista fikk denne avtalen med kommunen på havnekassens regning.

Edquist har dels brukt argumenter som at hvis ikke kommunen hadde bygd bryggepromenaden med tilhørende brygger, så kunne byggverket ha blitt noe helt annet enn ellers for bryggepromenaden langs elva som deler byen i to.

Halden-ordføreren har også hevdet at det er bra at det kom nye bryggeplasser ved Høvleriet nå, når man på et eller annet tidspunkt inn i fremtiden får bygget nye boliger lenger ned i elva på Tyska og Hollenderen.

– De argumentene som er fremført underveis har vært svake. En kommune har selvfølgelig et svært kraftig virkemiddel i sin Plan- og bygningslov. Det ville forundre meg meget om ikke Halden kommune hadde vært i stand til å sørge for at en privat utbygger hadde måttet bygge i impregnert treverk, slik resten av bryggepromenaden er laget av, sier Ørn Grahm.

Grahm peker på at han synes det er merkelig at kommunestyret i den svært fattige kommunen Halden ville flotte seg med bryggeplasser på havnas regning og kun med det utfallet at den private eieren av kjøpesenteret på Høvleriet slapp unna kostnader til byggingen.

– Når nå Kystverket også har varslet at de vil slå ned på dette, er det ikke annet å si enn at denne saken er fantastisk klønete håndtert av Halden kommune, sier Grahm til NRK.

Les også:

- Det ligger en annen tanke bak

Utbygging ved Tista i Halden

NEKTES Å TA PENGER FRA HAVNEKASSA. Kystverket mener bryggeanlegget ved det nye kjøpesenteret på Høvleriet (bildet) bryggeanlegget faller utenfor Havne- og farvannsloven. Vurderingen gjelder også for bryggepromenaden, og ingen av de to er lovlige havneformål.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var tidligere havnesjef i Halden Øivind Johannessen som klaget inn kommunestyrets vedtak om å betale 3.750.000 kroner i leie for de private båtplassene de neste 15 årene.

Saken havnet til behandling i Kystverket, og det ble etter hvert klart at kommunen ikke kunne bruke havnekassen slik kommunestyrets flertall bestemte.

Det er nå gitt løfter fra Halden kommune til Kystverket om at utgiftene knyttet til leieavtalen mellom Tista Eiendom og Halden kommune ikke skal belastes havnekapitalen.

Ørn Grahm peker på at han ved gjennomgang av de kommunale saksdokumentene ikke finner dokumentert hvor høye utbyggingskostnadene kom til bli for videreføringen av bryggepromenaden langs elva over området Høvleriet, og han sier Halden havnevesen kunne gjort jobben langt rimeligere.

– Havnevesenet har bekreftet overfor undertegnede at de delvis deltok i byggearbeidene av de aktuelle bryggene ved Høvleriet med pelearbeid, men at de på egenhånd kunne ha bygget dette langt rimeligere enn det sluttsummen ser ut til å bli, sier Ørn Grahm til NRK.

Dette beviser, etter Grahms vurdering, at motivet aldri har vært å skaffe «flere rimelige båtplasser» eller «så mange båtplasser som mulig» innenfor et rimelig beløp på havnekassens regning.

– Det viktigste har vært å sikre denne private utbyggeren en inntekt på 250.000 kroner per år i de neste 15 årene, slik jeg ser dette, sier Grahm.

Les avtalen om båtplassleie her:

Nekter for å ha finansiert bryggepromenade

Av avtalen mellom Halden kommune og Tista Eiendom fremgår at det er Tista Eiendom AS som skal bygge bryggepromenaden forbi eiendommen deres på Høvleriet, og at båtplasser skal leies og vedlikeholdes av Halden kommune ved havnevesenets ansatte.

Bryggepromenaden er regulert til offentlig turvei langs Tista, og i følge avtalen mellom kommunen og Tista Eiendom skal promenaden overdras til Halden havnevesen når den er ferdigstilt. Båtplassene overtas og leies deretter av Halden kommune ved havnevesenet i 15 år, og etter dette har kommunen opsjon på fem nye år.

Fra kommunens side vil man ikke være med på Halden kommune har finansiert bryggepromenaden ved avtalen som er inngått med Tista Eiendom.

- Det er ikke finansiert noen privat bryggepromenade. Den aktuelle bryggepromenaden er oppført i henhold til reguleringsplan «Høvleriet Vest» og overdras etter avtalen med Tista Eiendom AS til Halden Havn ved ferdigstillelse, sier Martin Vik - leder av kommunikasjon og service i Halden kommune i en epost til NRK.

Det er Halden havnevesen som har det fulle ansvar for alle forhold vedrørende bryggepromenaden i følge avtalen, herunder et forsvarlig vedlikehold og sikringstiltak.

- Her har havnevesenet fått store forpliktelser knyttet til en bryggepromenade med 30 båtplasser Halden ikke trengte, sier tidligere havnesjef i Halden Øivind Johannessen.

Bryggeplassene i Tista er langt i fra populære både på grunn av hærverk og dårlige adkomstmuligheter, og derfor har også Havnevesenet 40 av sine egne plasser stående tomme lenger opp i elva Tista, ifølge Johannessen.

- Realiteten er at når havnekapitalen skal brukes til å leie i 15 år for 250.000 kroner per år av en privat aktør, så er det verken mer eller mindre en finansiering av dette promenadeprosjektet med tilhørende brygger, sier Johannessen til NRK.

Les varsel om pålegg fra Kystverket her:

Halden har ikke fulgt spillereglene

I bakkant av saken om leien av de 30 private båtplassene på Høvleriet har kommunen nå varslet Kystverket at de vil omorganisere måten de håndterer inntekter fra ordinær havnedrift og småtbåtvirksomhet på.

Reglene har i Halden ikke vært fulgt og inntekter har ikke vært skilt ad i regnskapet.

- Kommunen er nå inne i en prosess med å vurdere hvordan havnekassen og økonomien knyttet til småbåthavn kan skilles slik at reglene i Havne- og farvannsloven oppfylles, sier Martin Vik.

Kommunen har over lengre tid hatt dialog med Kystverket, og vil derfor følge opp denne saken med dem, forteller han.

- Dersom man lykkes i å skille økonomien knyttet til småbåthavn, skal den selvfølgelig dekke alle utgifter som tilhører driften av denne, sier Vik.

Kystverkets Kristin Frotvedt, seniorrådgiver og jurist i Kystforvaltningsavdelingen, sier til NRK at Havne- og farvannsloven slår fast havnekapitalen skal holdes regnskapsmessig atskilt fra kommunens øvrige midler.

– Ifølge forarbeidene til loven innebærer kravet en plikt for kommunen til å føre separat regnskap for de midler som inngår i havnekapitalen, eller i det minste at det føres egne poster i kommunens regnskaper hvor det klart fremgår hva som er havnekapitalens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter, sier hun.

Frotvedt sier det følger av § 48 at havnekapitalen utelukkende kan brukes til «havnevirksomhet». Midlene i en havnekasse kan ikke brukes til "småbåthavn", som Halden er varslet om ikke er lovlig fra Kystverket i juni i år knyttet til klagen fra Øyvind Johannessen på de leide båtplassene ved Høvleriet.

– «Småbåthavner» faller utenfor dette. Dette betyr også at regnskap knyttet til småbåthavner (regnskapsmessig) skal holdes utenfor havnekapital-regnskapet, sier Kristin Frotvedt til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra NRK Østfold

    Renée Nilsen gir deg nyhetene fra NRK Østfold klokka 22:55.
  • 60 klager på Sykehuset Østfold

    I løpet av fire måneder har Sykehuset Østfold fått 60 klager på behandling, skriver VG. Dårlig behandling, korridorpasienter og neglisjering er innholdet i noen av klagene. Pasientombudet er bekymret over tilstanden.