Hopp til innhold

Vil starte villsvinjakt i Østfold

Villsvinet er etablert i store deler av Halden og Aremark kommuner. Streifdyr er observert i de fleste kommunene i fylket. Nå foreslås jakt på dyra.

Villsvin

Villsvin er observert over store deler av Østfold. Nå foreslås det å starte organisert jakt på dyra.

Foto: NRK

Et utkast til forvaltningsplan for villsvin skal opp til behandling i Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune tirsdag. I saksframlegget slås det fast at villsvin har blitt en del av faunaen i fylket, samtidig som det er etterspørsel etter jaktmuligheter og etterspørsel etter villsvinkjøtt.

Fylkestinget i Østfold har bedt Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet utarbeide regelverk for forvaltning av villsvin på samme nivå som annet jaktbart storvilt. Foreløpig har fylkestinget ikke fått noen positiv respons på henvendelsene.

Ut av kontroll i Sverige

Med bakgrunn i erfaringer fra Sverige har fylkestinget bestemt å starte med regionale tiltak for å være i forkant av bestandsutviklingen.

Forslaget til forvaltningsplan for villsvin er utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter for Fylkesmannen i Østfold og Østfold fylkeskommune.

– Det er nødvendig å forvalte villsvin som andre viltarter. Bestanden vokser, og det er viktig å ikke havne i samme situasjon som i Sverige. Der kom tiltak mot utbredelsen for sent, og situasjonen i enkelte län er nå nærmeste ute av kontroll, skriver fylkesrådmann Atle Haga i sitt saksfremlegg.

Vil lage jaktområder

Politikerne får nå forslag om at de kommunene som har faste forekomster av villsvin, tar initiativ til møter med lokale jegerforeninger og vald for å bli enig om hensiktsmessige forvaltningsområder for villsvin. I forslaget ligger det også at fôring og åte bare skal benyttes for å redusere skader og øke fellingsmulighetene.

På 1990-tallet var det flere utsettinger og rømninger i Sverige, ikke langt fra riksgrensen sør og øst for Halden. Noen av disse dyrene ble observert i Halden. Det ble også gjort observasjoner lenger nord i fylket, i Trøgstad.

På svensk side øst for Aremark ble det satt ut og fôret villsvin i flere år. Forekomsten økte raskt, og i 2005 ble den første flokken av hunndyr observert i Aremark. De senere år er det registrert flokker av hunndyr i Halden og i Aremark kommuner. De siste par tre årene er det også gjort hyppigere observasjoner av enkeltdyr og grupper av hanndyr i Østfold.

Villsvin i det meste av fylket

Mellom Oslofjorden og E6 er det ikke meldt om observasjoner av villsvin, men i resten av fylket er dyret sett de senere årene.

Nærings og kulturkomiteen i fylkeskommunen skal nå vurdere om arbeidet med planen skal fortsette. De foreslås at planutkastet nå skal sendes ut på høring til berørte parter. Målet er at forvaltningsplanen skal opp til politisk behandling i fylkeskommunen i løpet av første halvår neste år.