Vil ha rask nedslakting av rein

Mattilsynet mener at det er viktig å gjennomføre nedslaktingen av villreinstammen i Nordfjella i løpet av ett år, eller så vil sjansen for å lykkes reduseres betraktelig.

Rein beiter . Vinter .

Alle dyr som skal avlives skal testes for skrantesjuke og dyr som ikke har sykdommen er i utgangspunktet egnet som mat.

Foto: Helge Hansen / NTB scanpix

I Mattilsynets tilrådning om skrantesjuke ber de om rask nedslakting av all rein på Nordfjella. Tidligere målinger tilsier at det dreier seg om cirka 2200 rein.

I sitt svar til Landbruks- og matdepartementets bestilling om oppfølging av CWD (Chronic Wasting Disease) i Nordfjella, sier de at sjansen for å lykkes vil reduseres betraktelig hvis nedslaktingen ikke er gjennomført innen ett år.

Den endelige avgjørelsen er det Landbruks- og matdepartementet som skal ta.

Det finnes ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjøres, men vi prøver etter fattig evne å ta et ansvar i denne vanskelige saken, sier Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet.

karen johanne baalsrud

Karen Johanne Baalsrud, direktør for planter og dyr i Mattilsynet, mener det må handles raskt.

Foto: Mattilsynet

Ingen garanti for å lykkes

Rapporten til VKM (Vitenskapskomiteen for mattrygghet) anbefaler at hele sone 1 må fjernes dersom man skal gjøre et forsøk på å utrydde sykdommen. Ifølge Mattilsynets svar er det ingen garanti for å lykkes.

– Stammen i Nordfjella sone 1 består av mellom 2000 og 2500 dyr, litt avhengig av hvilken tid på året du teller dem, sier Baalsrud til NRK.

Dersom man ikke forsøker dette raskt, vil sykdommen med sikkerhet spre seg, og målet om å bli kvitt sykdommen må frafalles, skriver Mattilsynet i sin anbefaling.

Karen Johanne Baalsrud sier at Mattilsynets ansvar er å bekjempe sykdom hos dyr, enten de er tamme eller ville, men sier det er vanskelig å gjøre alene.

Ifølge Baalsrud er de er i gang med å legge de praktiske planene og de får hjelp av Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn og lokale rettighetshavere.

– Men det er ikke fattet noen beslutning, understreker Baalsrud i Mattilsynet.

Må skje på en dyrevelferdsmessig akseptabel måte

Alle dyr som avlives skal testes for skrantesjuke og dyr som ikke har sykdommen er i utgangspunktet egnet som mat.

Mattilsynet skriver at det er en forutsetning at gjennomføringen skal skje på en dyrevelferdsmessig akseptabel måte og presiserer at valg av avlivningsmetode må ses i lys av dette.

Baalsrud sier Mattilsynet ser for seg en kombinasjon av ordinær jakt i et mulig utvidet omfang, større kvoter og lengre jaktperiode. De vurderer også om reinen kan drives sammen i flokker slik som det gjøres med tamrein, men de vet ikke om er mulig enda.

– Dette er en komplisert sak siden det er flere myndigheter som jobber sammen og mange lokale krefter av forskjellig slag, sier Baalsrud til NRK.