Viken-politikere vil bestemme togtilbud

Politikerne i det kommende Viken-fylket ber nå Stortinget om å få flere oppgaver enn andre fylker fordi Viken blir en svært folkerik og sterk region.

Tog på Skøyen stasjon

Viken ønsker seg mer å gjøre enn de andre fylkene, og begrunner det med styrke og folketall.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

I et brev til kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget skriver de nåværende fylkesordførerne i Buskerud, Østfold og Akershus at Viken får muskler til å gjøre mer enn det regjeringen har kommet med av oppgaver til nå.

– Viken fylkeskommune kan, med sine 1,2 millioner innbyggere, sin sentrale posisjon og sitt store fagmiljø håndtere flere oppgaver enn mindre fylkeskommuner. Viken kan ha ekstraoppgaver, særlig innen samferdsel og koordinering av aktivitet mellom fylker, står det i brevet.

Enige fylkesordførere

De tre fylkesordførerne i Viken-fylkene mener de bør få flere samferdselsoppgaver enn andre fylker. Her Ole Haabeth, Østfold (t.v.), Anette Solli, Akershus, og Roger Ryberg fra Buskerud.

Konkret ønsker Viken-politikerne ansvar for koordinering av kjøp av togtjenester, og sterkere samarbeid med staten på kollektivområdet.

De begrunner dette med at de blir landets største «jernbanefylke».

De tre nåværende Viken-fylkene Akershus, Buskerud og Østfold har det til felles at det er svært mange som pendler daglig med tog til jobb i Oslo.

Viken blir det klart mest folkerike fylket i Norge, med nesten dobbelt så mange innbyggere som Oslo med sine 673.000, med Vestland på tredje med 633.000 innbyggere.

Får nei fra komitéleder

Men lederen av Stortingskomiteen, SVs Karin Andersen, sier at det ikke er snakk om å gi Viken mer å gjøre enn andre fylker.

– Dette har regjeringen sagt nei til, og Stortinget er enige i det. Det er ikke aktuelt å gjøre unntak for Viken, skriver hun i en melding til NRK.

Kart over Viken, med Lunner og Jevnaker

Viken blir Norges mest folkerike fylke, med nesten 1,2 millioner innbyggere. Det forsvarer at de får flere oppgaver enn andre fylker, også fordi det er de største pendlerfylkene, mener fylkesordførerne.

Foto: Viken-prosjektet

De som bygger Viken, mener de bør ha mer kontroll over reisetilbudet til alle pendlerne, og vil ha en overføring av kjøp av togtjenester til fylkeskommunene fra Jernbanedirektoratet.

– Dette vil legge til rette for sømløs kollektivtransport i fylkeskommunene, noe som er nødvendig for å lykkes med å få flere til å reise kollektivt slik at null-vekst-målet for personbiltransport nås, slår de tre fylkesordførerne fast.

Misnøye med helheten

I brevet til Stortinget skriver også Viken-ledelsen at det såkalte Hagen-utvalgets rapport om nye oppgaver til fylkene burde vært fulgt bedre opp.

Dette ekspertutvalget slo fast at fylkene burde få en stor overføring av oppgaver, og at fire statlige etater burde legges ned og oppgavene deres gis til fylkene.

Men, en særbehandling av Viken kommer ikke på tale, skal vi tro lederen av kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Det er stort flertall for at fylkene ikke skal være «overfylkeskommuner» og at de skal være generalist-fylkeskommuner, som betyr at de skal ha samme ansvar alle sammen, gjentar Karin Andersen.

Hun sier det er fullt mulig å inngå avtaler med andre fylker om å løse oppgavene sammen, men at alle skal ha like oppgaver.