Varsler erstatningskrav

Høyesterett har avvist ankesaken fra Brattskott AS i striden om utbygging av 34 tomter i Halden. Grunnene er at kommunen hadde fjernet bygge- og deleforbudet, knapt 14 dager før saken kom opp i Høyesteretts ankeutvalg. Likevel går det mot erstatningssak.

Halden kommune rådhuset

Bygge- og deleforbudet for det mye omtalte 'Brattskott-prosjektet' i Halden er falt bort.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tomtene striden har stått om, ligger med utsikt over Iddefjorden. I 2005 vedtok Halden kommune reguleringsplan for området, den ga tillatelse til å bygges 34 boliger her.

I 2008 satte grunneier og utbygger Ludvig Moksness i gang hogst i kanten av tomtene.

Denne hogsten reagerte miljøvernere på og kommunen gikk til anmeldelse. De mente at det var hugget i friluftsområdet, og at utbygger hadde fjernet viktige kantsoner mot Iddefjorden. Moksness ble ilagt bot, men under tvil frafalt statsadvokaten boten i mars 2010.

Kommunen mente hogsten endret forutsetningen for reguleringsplanen. I 2009 la derfor hovedutvalget bygg, plan og teknisk drift ned dele- og byggeforbud og varslet deretter endring i reguleringsplanen.

Grunneier mente dette var ulovlig og gikk derfor til sak for å oppheve bygge og deleforbudet.

LES OGSÅ:

Saken gikk gjennom rettsapparatet, og skulle behandles i Høyestretts ankeutvalg 10. november 2010. Men 28. oktober 2010 vedtok kommunestyret i Halden en ny reguleringsplan for Hovsfjellet.

Den slo blant annet fast at de 10 ytterste tomtene mot Iddefjorden måtte bygges lavere enn først tillat.

Mønehøyden måtte endres fra 8 meter til 6 meter.

Høyesteretts ankeutvalg avviste enstemmig å behandle saken Brattskott AS hadde reise mot Miljøverndeptartementet for å få avgjort om bygge og dele forbudet var lovlig eller ei

I kjennelsen blir det slått fast at den ankende part (Brattskott AS, red. anm.) ikke lenger har rettslig interesse i å få anken behandlet, fordi det er truffet nytt vedtak om reguleringsplan av kommunestyret i Halden 28. oktober 2010. Det midlertidige bygge og deleforbudet er dermed falt bort.

Anken ble avvist og Brattskott AS må betale 5000 kroner i saksomkostninger til staten.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Furu

Naturforkjempere i Halden politianmeldte utbygger for fellingen av vernede furutrær ved Iddefjorden i 2008. Senere fulgte kommunale politikere opp med anmeldelse. Saken ble i mars i år henlagt etter bevisets stilling.

Foto: Rainer Prang / NRK

Erstatningskrav i vente

Selv om bygge- og deleforbudet er opphevet for alle de 34 tomtene, vil ikke Brattskott AS selge de 10 tomtene i den ytterste tomterekken, som reguleringsendringen gjelder.

–Bakgrunnen er at det er tatt ut søksmål om gyldigheten av bygge- og deleforbudet og hogstforbudet, som var opptakten til hele saken. Saken skal opp for retten før jul, sier Ola Brekken, advokat for Brattskott AS.

Får Brattskott AS medhold, vil det være den opprinnelige reguleringsplanen som gjelder.

–Den gir en bedre utnyttelse av tomtene. Samtidig vil en avgjørelse i favør av Brattskott AS aktualisere et betydelig erstatningskrav for forsinkelsen og tapet som selskapet har lidt, sier advokat Ola Brekken.