Ulovlig valgt kontrollutvalgsleder

Arbeiderpartiets formannskapsmedlem John Østensvig skulle aldri ha vært valgt til kontrollutvalget, slår fylkesmannen fast.

John Østensvig, Halden Arbeiderparti

ULOVLIG VALGT. Halden kommunestyres avgjørelse om å innvilge John Østensvigs søknad om fritak fra politiske verv, truffet i sak PS 2012/170 av 20.12.2012, er ugyldig og oppheves, skriver Fylkesmannen i Østfold i sitt svar til Halden kommune.

Foto: Kjetil A. Berg

Halden kommune gjorde et ulovlig valg, da Arbeiderpartiets formannskapsmedlem John Østensvig av et enstemmig kommunestyre ble innvalgt til ny kontrollutvalgsleder.

Fylkesmannen i Østfold slår i et brev til Halden kommune fast, at formannskapsmedlemmer ikke er valgbare til kontrollutvalget, og kommunen må nå gjennomføre valget på nytt.

I brevet heter det:

1. Halden kommunestyres avgjørelse om å innvilge John Østensvigs søknad om fritak fra politiske verv, truffet i sak PS 2012/170 av 20.12.2012, er ugyldig og oppheves, jf. kommunelovens § 59 nr. 4.

2. Halden kommunestyres nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, foretatt i sak PS 2012/170 av 20.12.2012, er ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 4."

Les hele brevet her:

Les også:

Thor Edquist (H)

VIL INNSKJERPE RUTINENE. - Det har vært en praksis for fritak fra verv i Halden kommunestyre vi nå skal skjerpe inn, sier ordfører Thor Edquist.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kunne ikke ha påstander hengende over seg

Det var Kommunal Rapport, som først skrev om reaksjonene valget av Østensvig fikk.

– For meg ser dette ut som et ugyldig vedtak. Her bør Fylkesmannen gripe inn og se til at reglene blir fulgt, sa jusprofessor Jan Fridthjof Bernt til Kommunal-Rapport.no den 21. desember i fjor.

Professor Bernt, som er en betydelig ressurs på forvaltnings- og kommunalrett, har utgitt en rekke bøker og artikler innen blant annet forvaltningsrett, kommunalrett og i generell rettsvitenskap.

Han har også vært medlem og leder for en rekke offentlige lovutvalg, blant annet i utvalget som utredet kommuneloven.

- Når en ressurs som professor Bernt sier at Halden kommune har begått ulovligheter, kan vi ikke ha det hengende over oss, sa ordfører i Halden, Thor Edquist (H), til NRK.no, da han var blitt kjent med jusprofessorens konklusjon.

Edquist sendte deretter brev til fylkesmannen i Østfold, og bad om en rask avklaring av saken.

Les også:

Brev fra Fylkesmannen i Østfold

FIKK FRITAK PÅ FEIL GRUNNLAG. 'På bakgrunn av bestemmelsens forarbeider og med støtte i de nevnte uttalelser fra departementet, finner Fylkesmannen det ikke tvilsomt at lovlig fritaksgrunn etter kommuneloven §15 nr.2 i første rekke er søkerens helsetilstand eller andre liknende velferdsgrunner som gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Det er først når slik fritaksgrunn foreligger at kommunestyret lovlig kan innvilge en søknad om fritak', skriver Fylkesmannen.

Foto: Faksimile brev Fylkesmannen i Østfold

- Må gjennomføre nytt valg

Halden kommune må nå gjennomføre et nytt valg av kontrollutvalgsmedlemmer, og spillereglene er utvetydige i følge kommuneloven.

I Kommunelovens §77 punkt 2 står det at medlemmer av formannskap ikke er valgbare til kontrollutvalget.

«Utelukket fra valg er ordfører, fylkesordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap og fylkesutvalg, medlem og varamedlem av kommunal eller fylkeskommunal nemnd med beslutningsmyndighet, medlem av kommuneråd eller fylkesråd og ansatte i kommunen eller fylkeskommunen

I samme lovs § 15 heter det:

«Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet

- Vi må nå sørge for å få gjennomført et valg slik reglene faktisk er, og slik Fylkesmannen mener det skal gjøres, sier Edquist til NRK.no.

Kranglet om kontrollutvalgets sammensetning

Før valget av Kontrollutvalg i desember i fjor kranglet opposisjonen og posisjonen om hva slags løsning Kontrollutvalget skulle gå inn for etter at Mette Rakeng Karlsen (Ap) trakk seg som leder av Kontrollutvalget i september i fjor.

Per-Kristian Dahl og Per Egil Evensen, som er henholdvis gruppeledere for Ap og Frp i Halden kommunestyre, mente ordfører Edquist blandet seg inn i hvordan opposisjonen ville sette sammen sin andel av representantene i Kontrollutvalget.

– Av kommuneloven går det frem at det når som helst kan foretas nytt valg til Kontrollutvalget. Dette motsetter ordføreren seg, og legger i stedet opp til suppleringsvalg, sa Dahl og Evensen til Halden Arbeiderblad.

Dersom det ble foretatt et suppleringsvalg, ville det måtte ha vært valgt en kvinne for å opprettholde kjønnsbalansen i utvalget, og deretter skulle det velges en leder av utvalget blant de tre fra opposisjonen.

– Vi har nå en mannlig lederkandidat, og for å få ham inn må det foretas et helt nytt valg av opposisjonens gruppe, sa Dahl til Halden Arbeiderblad.

- Kan vende tilbake til formannskapet

Den 3. januar i år sa Jan Fridthjof Bernt at, dersom fylkesmannen slo fast at valget av formannskapsmedlem Østensvig til kontrollutvalget var ulovlig, og at kommunestyret ikke kunne gi ham fritak, kan John Østensvig returnere til formannskapet.

– Når vedtaket om å frita ham er opphevd som ugyldig, er han uten videre medlem igjen av formannskapet, og må tre ut av kontrollutvalget.

Kommunestyret kan selv oppheve vedtaket om fritak og foreta nyvalg, men når fylkesmannen har kjent vedtaket ugyldig, bortfaller i alle fall vedtaket straks, sier Jan Fridthjof Bernt til NRK.no.

Var redde for å blande seg inn

Thor Edquist sa til NRK.no den 3. januar i år at dagens posisjon for enhver pris ikke ville havne i samme situasjon, som i 2007 – da et flertall i kommunestyret gikk inn for Ann Kristin Grødahl (Rødt), som leder av kontrollutvalget.

Det oppstod under valget av Kontrollutvalg i 2007 en så kraftig tvist, at utvalgets sammensetning - som vanligvis hadde bestått av fem utvalgsmedlemmer og et flertall og en leder fra opposisjonen, endte opp i tre utvalgsmedlemmer.

Grødahl ble leder mot flertallet i opposisjonens vilje, og sammen med John Erik Eriksen (Ap) og Edna Henriksen (Ap), utgjorde de tre i Kontrollutvalget i 2007-2011. Det var Ap, SV og Krf, som hadde det politiske flertallet i disse årene.

-Kan det være slik, at dere var så redde for å blande dere inn i utvelgelsen av medlemmer til utvalget, at dere rett og slett kan ha hoppet bukk over Kommuneloven, for å slippe bråk?, spurte NRK Halden-ordføreren i begynnelsen av januar i år.

– Hvis påstandene til Bernt er riktige, så kan det være slik. Og dette skal jeg be Fylkesmannen om å vurdere, svarte Thor Edquist på spørsmålet.

På sin blogg Glad i Halden, innrømmer ordføreren at kommunestyret foretok en feil avgjørelse, da valget av kontrollutvalg fant sted.

- Kommunestyret gjorde altså et feil vedtak i siste møte før jul, slik jusprofessor Bernt sa i Kommunal Rapport, og som var bakgrunnen for at jeg ba Fylkesmannen om å se på om Bernts påstand var korrekt, skriver Edquist på bloggen.