Hopp til innhold

Uheldig saksbehandling i Femsjøen-saken

- Halden kommune har i Femsjøen-saken gjennomgående vist svak dokumentasjon og opptrådt lite etterprøvbart, viser granskingsrapport.

Byggenekt på hyttetomt

Lars Øyvind Johannessen og samboer har vært utsatt for uheldig saksbehandling fra Halden kommune, viser granskingsrapport. Mer enn to år etter at de fikk anvist hyttetomt fra kommunen har familien fortsatt ikke kunnet starte med å bygge på tomta.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Halden kommune har behandlet den såkalte Femsjøen-saken uheldig.

Det er konklusjonen i en omfattende granskingsrapport fra Østfold kommunerevisjon, utført for kommunens kontrollutvalg.

To hyttetomter ble i 2007 anvist av kommunen ved Femsjøen. Den ene tomteeieren fikk bygge hytte, men Lars Øyvind Johannessen og samboer fikk ikke bygge.

I følge rapporten fra Østfold kommunerevisjon er de feil som er avdekket knyttet hovedsaklig til formelle sider av saksbehandlingen.

Fylkesmannen har tidligere slaktet Halden kommunes saksbehandling av hyttesaken.

Les også:

Ikke oppdaget politisk press

Halden kommune rådhuset

I følge Østfold kommunerevisjon er vedtak i Femsjøen-saken også signert av personer uten nødvendig myndighet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Et av spørsmålene Østfold kommunerevisjon har vurdert er om det har vært utøvd politisk press mot administrasjonen for å hindre at Lars Øyvind Johannessen og samboer skulle få bygge på sin tomt de var anvist av Halden kommune ved Femsjøen.

Arbeiderpartipolitikeren Edna Henriksen har familie med hytte på nabotomten til Johannessen.

Henriksen har overfor NRK bekreftet at hun har hatt kontakt med administrasjonen i kommunen om den aktuelle byggingen ved Femsjøen.

I rapporten bekrefter Henriksen at hun har hatt kontakt med planutvalgets leder ytterligere to ganger i forbindelse med fradelingen av tomtene.

Spørsmålene fra Henriksen har vært angående praksis for plan- og bygningsloven og bestemmelsene i kommuneplanens arealdel vedrørende 100-metersbeltet, heter det i rapporten.

I følge Østfold kommunerevisjons rapport har ingen av de involverte saksbehandlerne, enhetsleder eller kommunalsjef gitt uttrykk for at de har blitt utsatt for press eller vært forsøkt påvirket i saken.

Østfold kommunerevisjon skriver:

"Etter vår oppfatning er det en naturlig del av politikerrollen å engasjere seg i ulike saksområder i kommunen.

Gitt at administrasjonen ikke har oppfattet Henriksens engasjement som press, mener revisjonen at Henriksen ikke har overskredet denne rollen.

Vi vil imidlertid bemerke at enkeltpolitikere bør være varsomme med å engasjere seg sterkt i saker, der de selv eller nær familie har personlige interesser. Dette selv om det ikke foreligger formell inhabilitet etter forvaltningsloven eller kommuneloven."

Les også:

Formelle feil

Østfold kommunerevisjon har i rapporten gjennomgått delings- og byggesaken i Torpedalen, og hatt kontakt med kommuneansatte, politikere og privatpersoner knyttet direkte og indirekte til saken.

Granskingsarbeidet startet opp i september 2009, og skulle ha vært avsluttet i desember i fjor, men ble forlenget med ytterligere et par måneder. Den er ferdigbehandlet 21. april 2010.

Revisjonen skriver i rapporten at det foreligger en rekke saksbehandlingsfeil i sakene.

De feil som er avdekket er hovedsakelig knyttet til formelle sider av saksbehandlingen, herunder hvordan veiledning er utøvd, hvilken kontroll som er gjennomført av saken, vedtakenes form og innhold, samt underretning om vedtak, heter det fra rapporten.

Uten fullmakter

I følge Østfold kommunerevisjon er vedtak i Femsjøen-saken også signert av personer uten nødvendig myndighet.

Sakene er gjennomgående svakt dokumentert og lite etterprøvbare.

Det springende punktet i saken, slik revisjonen oppfatter det, er knyttet til spørsmålet om dispensasjon.

"Revisjonens undersøkelser viser at kommuneplanens arealdel er uklar på dette punktet.

Uklarhetene svekker etter vår vurdering planen som styringsinstrument i kommunen og skaper utfordringer for administrasjonens saksbehandling, særlig i forhold til å utøve likebehandling", skrives det i rapporten.

Negative konsekvenser for tomteeier

Østfold kommunerevisjon peker i sin rapport på at de har forståelse for at administrasjonen ønsket å bringe saken i orden i forhold til sin
oppfatning av regelverket.

Samtidig er det etter Østfold kommunerevisjons vurdering uklart om kommuneplanens arealdel oppstiller nødvendig hjemmel til å kreve dispensasjon for eiendommen til Lars Øyvind Johannessen og samboer.

"Uavhengig av planens realiteter mener vi at kommunens behandling av saken er uheldig og at tolkningsendringen i praksis har betydelige negative konsekvenser for eierne av eiendommen", skriver Østfold kommunerevisjon.