TØI-direktør: Bedrer sikkerheten

Beslutningen om å bygge et nytt tunnelløp vil reduserer antall ulykker, sier assisterende direktør i TØI Kjell Werner Johansen. Samarbeidspartiene er enige om nytt tunnelløp i Oslofjordtunnellen.

Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum.

Politikerne vil ha to tunneler under Oslofjorden.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bru over Håøya

Slik kunne en bru sett over Oslofjorden sett ut.

Foto: Illustrasjon: Rambøll for Statens Vegvesen

Partiene vil ikke bygge bro. Det ble klart da transport- og kommunikasjonskomiteen la fram sin innstilling til Nasjonal transportplan for Stortinget mandag.

I NTP har regjeringen satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp, men har fram til nå ikke tatt et endelig valg. Et alternativ har vært stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya.

Mye sikrere

Et nytt tunnelløp løser utfordringene med dagens tunnell, sier assisterende direktør Kjell Werner Johansen i Transportøkonomisk Institutt. Møteulykker unngås og ulykkestallet vil dermed gå ned, tror Johansen. En ny tunnell vil også ha trygge rømningsveier sier han.

Kjell Werner Johansen

SIKRERE: Et nytt tunnelløp vil løser dagens problemer, sier assisterende direktør i TØI Kjell Werner Johansen.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

- Det ideelle ville vært å bygge en bro, men den formidable kostnadsforskjellen og lengre byggetid, gjør at dagens beslutning om tunnell er en god løsnig, sier Johansen. En ny bro ville kostet 16-17 milliarder kroner.

– Målet er oppstart i første periode. Det vil gi betydelig bedre trafikksikkerhet med et nytt tunnelløp når dette kommer i gang, sier Nikolai Astrup (H), leder av transportkomiteen.

Les også: Fylkesmannen vil ikke ha bru over Oslofjorden

Flere branner

Samarbeidspartiene er kritiske til Ap, som ikke har kommet til noen konklusjon om bro eller nytt tunnelløp. Aps samferdselspolitiske talsmann Eirik Sivertsen sa i begynnelsen av mai at de ikke kunne komme til noen konklusjon fordi de ikke hadde fått tilstrekkelig informasjon fra regjeringen.

– Regjeringen har ikke gjort jobben sin. Det er regjeringen som skal gjøre konseptvalg. Det foreligger ikke noe beslutningsgrunnlag som gjør det mulig for Stortinget å komme til en beslutning. Så vi er nødt til å avvente at regjeringen gjør det den skal, sa Sivertsen.

Oslofjordtunnelen har flere ganger blitt stengt på grunn av branner, sist 5. mai da en lastebil tok fyr. 300 meter av den totalt 7 kilometer lange tunnelen var totalskadd etter brannen. Ingen ble alvorlig skadd.

Les også: Ti lastebilsjåfører anmeldt ved Oslofjordtunnelen

1.000 milliarder

Totalt legger de fire samarbeidspartiene opp til å bruke over 1.000 milliarder kroner på vei, bane, kystanlegg, lufthavner og godstransport i Nasjonal Transportplan de neste tolv årene.

Blant de store prosjektene som regjeringen og støttepartiene nå vil realisere, er den nye Ringeriksbanen, InterCity-jernbane mellom byene på Østlandet, flere E39-prosjekter som Rogfast, Hordfast og Møreaksen, Stad skipstunnel, Hålogalandsvei og opprusting av E6 i nord, og en opprustet E18 i hele veiens lengde.

Refser Arbeiderpartiet

Abid Raja

Venstres Abid Q. Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.

Foto: NRK

Høyre, Frp, KrF og Venstre mener videre at velgerne kan glemme Arbeiderpartiets veiløfter. Partiene er enige om at Ap fører velgerne bak lyset ved å unnlate å komme med en troverdig finansiering for sine løfter om mer vei og bane.

Alle de fire partiene mener Aps manglende prioritering av prosjekter går ut over troverdigheten til transportplanen. Partiene viser til at Ap legger fram en plan med titalls milliarder kroner i underdekning.

KrFs Hans Fredrik Grøvan sier Aps plan er helt verdiløs når de ikke viser hvor pengene til nye prosjekter skal komme fra. Venstres Abid Q. Raja sier Ap undergraver hele NTP ved å servere en ren ønskeliste over prosjekter, men uten prioriteringer.

– Alt skal komme først uten at de viser hvordan. Dette betyr at samtlige prosjekter Ap har listet opp, settes i spill. sier Raja.

Skuffet

Geir A. Moe

Geir A. Moe er leder av Norges Lastebileier-Forbund og han mener en ny tunnel ikke løser problemene med Oslofjordtunnelen.

Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Nå er dette nytt, men i utgangspunktet er vi veldig skuffet hvis det nå er bestemt og godkjent av ESA. Vi har vært helt tydelig på at vi ønsker oss bru på grunn av sikkerheten, sier Geir A. Moe, leder i Norges Lastebileier-Forbund.

Moe forteller at tunneldirektivet til EU sier at det skal være maks fem prosent stigning, mens det er sju prosent i Oslofjordtunnelen.

– En ny tunnel vil delvis avhjelpe problemet med sikrere rømningsveier siden det da kommer et alternativt løp. Det vil da hjelpe på problemet men ikke løse det. Tunnelen er farlig og alt for bratt. Derfor bør det bygges en bru, ikke et nytt løp under fjorden,

Statens vegvesen vil ha bru

Statens vegvesen har uttalt seg tidligere og de ønsker seg bru .

– Vi har gjort en grundig vurdering av kostnader, nytte og virkninger for naturmiljø, kultur og landskap som samlet sett viser at bru er det beste alternativet, både for trafikanter og for samfunnsøkonomi, sa regionveisjef Per Morten Lund i Region øst til NRK i november i fjor.

Tilleggsutredningen var bestilt av Samferdselsdepartementet i forbindelse med konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden.

Tre konsepter er vurdert

I tilleggsutredningen for rv. 23 for Oslofjordforbindelsen ble tre konsepter vurdert av Statens vegvesen:

  • Vedtatt reguleringsplan med utvidelse av dagens veg fra E6 Vassum (Frogn) – Verpen (Hurum) med nytt løp i Oslofjordtunnelen (7,3 kilometer) supplert med utvidelse til fire felt videre til kryss ved Krokodden (Røyken kommune)
  • Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med bru via Håøya
  • Ny veg i seks til sju kilometer kortere trasé med undersjøisk tunnel (11 – 14 kilometer) via Håøya.
Oversikt over de ulike alternativene

Vegvesenet vil legge riksvei 23 i bru over nordre del av Høya istedenfor å bygge et løp nummer to i Oslofjordtunnelen.

Foto: Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden