Hopp til innhold

Togtunnel under Sagene og Bislett

En utredning anbefaler å bygge ny jernbanetunnel på strekningen Alnabru - Økern - Sinsen - Sagene - Bislett - Nationaltheatret.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

TOG- OG T-BANE-KNUTEPUNKT: Slik tenker Ruter seg Bislett stasjon på en ny, fremtidig t-banetunnel. Også den nye togtunnelen foreslås under Bislett.

Foto: Ruter/Placebo Effects AS

NRK kjenner deler av konklusjonene i den store utredningen av hvordan kapasitetsproblemene for tog og t-bane gjennom Oslo skal løses i fremtiden.

Den såkalte konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo, kalt KVU Oslo-Navet, er et felles oppdrag som Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter i fellesskap.

I mandatbrevet fra august 2013 er hovedoppgaven beskrevet slik:

KVU-en må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

Mandatbrev for KVU Oslo-Navet

Utredningen skal etter planen offentliggjøres i slutten av august i år. Etter det NRK Østlandssendingen erfarer ser etatene behov for nye baneforbindelser både i nord-syd- og øst-vest-retning. Derfor skal anbefalingen være to nye tunneler i følgende traséer:

  • Jernbanetunnel på strekningen Alnabru - Økern - Sinsen - Sagene - Bislett - Nationaltheatret.
  • Metrotunnel (t-banetunnel) på strekningen Tøyen - Schous' plass på Grünerløkka - Stortinget - Bislett - Majorstuen.

Fra lokaltog til S-tog

Den nye jernbanetunnelen skal være et ledd i en ny strategi i Oslo-området med S-tog, som mange vil kjenne fra blant annet København. Tanken er å lage et skarpere skille mellom lokaltog (S-tog) og øvrig togtrafikk.

Fra Alnabru og videre nordover skal den gamle Hovedbanen utenom Romeriksporten være tenkt som S-bane.

Oslotunnelen

Nationaltheatret stasjon kan bli møtepunkt for dagens Oslotunnel og en fremtidig S-banetunnel.

Foto: Ørn E. Borgen / Scanpix

Metrotunnel viktigst

En ny metrotunnel gjennom Oslo sentrum har vært et ønske fra Ruter og fra Oslos politiske myndigheter i mange år. En av konklusjonene i utredningen skal være at det haster mer med metrotunnelen enn med togtunnelen. Ruter har tidligere beregnet at en ny metrotunnel vil tredoble kapasiteten i t-banenettet i Oslo.

NRK kjenner til at begge tunnelene er beskrevet også i Ruters strategidokument M2016, som skulle vært offentliggjort på en pressekonferanse 30. juni.

Pressekonferansen ble imidlertid avlyst på kort varsel etter press fra Samferdselsdepartementet fordi M2016 ville blåse for mange av konklusjonene i KVU Oslo-Navet.

Hverken Jernbaneverket eller Ruter vil uttale seg om opplysningene NRK sitter inne med før de to dokumentene blir offentliggjort.