Hopp til innhold

Tobakk stjeler flest liv – alkohol gir størst sosiale problemer

I en sammenligning av det totale omfanget av helseskader knyttet til bruk av tobakk, alkohol og narkotika i høyinntektsland som Norge, er det tobakken som stjeler flest friske leveår.

Tobakk

Tobakk tar flest liv hevder Statens institutt for rusmiddelforskning, SIRUS.

Foto: Helge Hansen / SCANPIX

Det hevder Statens intitutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i en fersk rapport.

– Mer helseskader av alkohol enn narkotika

Forsker Elisabeth Storvoll ved Statens institutt for rusmiddelforskning

Forsker Elisabeth Storvoll ved Statens institutt for rusmiddelforskning

Foto: SIRUS/Nye bilder

Og selv om de totale helseskadene og sosiale problemene knyttet til nordmenns alkoholbruk er langt større enn for narkotika, mener befolkningen at narkotikabekjempelse er det myndighetene bør satse mest på.

– Det er et tankekors at narkotika blir sett på som det største ondet når problemene knyttet til alkohol angår så mange flere og påfører samfunnet større belastninger på mange områder, sier forsker Elisabet E. Storvoll ved instituttet.

Storvoll står, sammen med Ingeborg Rossow, Inger Synnøve Moan, Thor Norström, Janne Scheffels og Grethe Lauritzen, bak en rapport om skader og problemer knyttet til bruk og misbruk av alkohol, narkotika og tobakk.

Ifølge rapporten er helseskadene målt i dødsfall og tap av friske leveår, verst når det gjelder tobakksbruk som står for den største andelen av sykdomsbyrden i høyinntektsland.

Men forskerne hevder at det er vanskelig å gi et samlet bilde av narkotikarelaterte skader og problemer, siden narkotikabruk spenner fra moderat cannabisbruk til langvarig heroinmisbruk.

«WHO har anslått at narkotikabruk står for ca. 2 % av tapte friske leveår i høyinntektsland og godt under 1 % av dødsfallene».

«Det er også store sosiale problemer knyttet til tung narkotikabruk blant annet marginalisering, kriminalitet som vinningsforbrytelser og salg av narkotika og barn som lider under foreldres narkotikamisbruk».

Mellom 5- og 14 prosent av alle barn har foreldre med risikofylt alkoholkonsum

Siden alkohol har så mye større utbredelse enn narkotika, vil flere barn, partnere og andre nære pårørende rammes av alkoholmisbruk enn av narkotikamisbruk.

Alkoholbruk utgjør også en viktigere faktor i forbindelse med voldsutøvelse enn narkotikabruk, og et flertall av alle voldsepisoder her i landet er alkoholrelatert.

«Alkoholbruk er forbundet med et bredt spekter av sykdommer og skader. I høyinntektsland kan ca. 2 % av alle dødsfall og omtrent 7 % av tapte friske leveår tilskrives alkoholbruk».

«Alkoholbruk kan også medføre en rekke sosiale problemer og skader for tredjepart, som for eksempel ofre for promillekjøring eller alkoholrelatert voldsbruk, barn som lider under foreldrenes alkoholbruk og negative konsekvenser for arbeidslivet».

Beregningene som SIRUS presenterer tyder på at mellom 5- og 14 prosent av alle barn vokser opp med foreldre med risikofylt alkoholkonsum.

«I tillegg til de alvorlige skadene barn kan få i fosterlivet som følge av mors alkoholbruk, i mange tilfeller innebære sosial isolasjon, redusert omsorg, oppmerksomhet og ivaretakelse av barnas behov», skriver instituttet om rapporten.