Hopp til innhold

Statsforvalteren anbefaler nasjonalpark i Østmarka

En nasjonalpark i Østmarka vil kunne bli den første i et lavereliggende skogområde på Østlandet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De mener at vern av store sammenhengende skogområder er viktig for å kunne ta vare på arter og naturtyper i skog på lang sikt. Samtidig skal Østmarka fortsatt være et viktig område for idretts- og friluftsaktivitet.

Mange benyttet seg av muligheten til å si sin mening i forbindelse med høringen av forslag til nasjonalpark i Østmarka, som hadde frist 15. januar i år. Nå har vi gått gjennom og vurdert de 110 uttalelsene og vi har sendt vår anbefaling for vern i Østmarka til Miljødirektoratet, skriver Statsforvalteren i Oslo og Viken i uttalelsen.

Høringsforslaget inneholdet tre ulike alternative kombinasjoner av friluftslivsområde etter markaloven, og nasjonalpark eller naturreservat etter naturmangfoldloven.

Statsforvalteren har anbefalt å gå videre med et justert utkast av alternativet som under høringen var alternativ 1. Dette alternativet innebærer at det etableres et friluftslivsområde etter markaloven i vest og en nasjonalpark i den sentrale og østlige delen. Det eksisterende friluftslivsområdet Hauktjern og den vestlige delen av eksisterende Spinneren friluftslivsområde vil inngå i det nye og større friluftslivsområdet. Den østlige delen av Spinneren friluftslivsområdet anbefales tatt inn i nasjonalparken. Eksisterende Østmarka naturreservat anbefales inkludert i en ny nasjonalpark som en egen sone A, med omtrent tilsvarende restriksjonsnivå som i dag.

I anbefalingen skriver Statsforvalteren at de mener at ordinære fellesturer, aktiviteter med familie og venner og organisert trening ikke vil regnes som organisert ferdsel eller større arrangement som er søknadspliktig i nasjonalparken. Det betyr at den ordinære daglige eller ukentlige bruken av området til organiserte og uorganiserte idretts- og friluftsaktiviteter ikke begrenses av vernet.

De foreslår heller ingen begrensninger i retten til å sykle, utover det som i dag gjelder etter friluftslovens bestemmelser. Vi har videre anbefalt å sidestille vanlig sykkel og el-sykkel både i friluftslivsområdet og nasjonalparken. Det betyr at det er tillatt å bruke både vanlig sykkel og el-sykkel på veier og stier.

Østmarka naturreservat.
Foto: Nina Didriksen / NRK