Skal kartlegge Østfold-helsa

Over 37.000 østfoldinger mellom 18 og 79 år mottar i disse dager en invitasjon til å delta på den omfattende undersøkelsen Østfold Helseprofil 2011.

Inger-Christin Torp

Styreleder i Østfoldhelsa, Inger-Christin Torp håper mange deltar på undersøkelsen.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Svarene skal kommunene og fylkeskommunen bruke til å bli bedre på forebyggende og helsefremmende arbeid.

– Det er viktig at flest mulig tar seg tid til å svare. Det vil hjelpe oss med å få et riktig bilde over både utfordringer i fylket og i kommunene, men også av det vi allerede er gode på. Undersøkelsen er også anonym, andre mennesker vil ikke finne ut hva du har svart, forsikrer fylkesordfører Ole Haabeth.

For de fleste norske kommuner er det et stort problem at man mangler god statistikk på viktige forhold i lokalsamfunnene.

Denne undersøkelsen vil derfor hjelpe kommunene med hvor de bør sette inn forebyggende innsats og samtidig holde oversikt over utviklingen i befolkningens helse.

Unik undersøkelse

Ingen andre fylker gjennomfører tilsvarende undersøkelser. Østfold fylkeskommune har lykkes med å få støtte fra EU-kommisjonen sitt Progress-program til å finansiere hoveddelen av prosjektet. For kommunene i Østfold er undersøkelsen med andre ord et gratistilbud.

– Det spesielle med denne type undersøkelser er at innbyggerne selv kommer til orde. Andre helseundersøkelser tar ofte utgangspunkt i hva helsepersonell har meldt inn til nasjonale registre, og det kan gi helt andre svar. Vi har behov for begge deler. Nå får kommunene tall på lokalt nivå over hvordan innbyggerne selv oppfatter kommunen sin, og det er det ingen nasjonale registre som kan tilby på samme måte, sier Haabeth.

Samhandlingsreformen ønsker å styrke folkehelsearbeidet
I statsbudsjettet for 2012 flytter staten cirka 5,6 milliarder kroner fra sykehusene til kommunene til gjennomføring av Samhandlingsreformen.

– Det nye folkehelsearbeidet

Disse midlene kan blant annet brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid. Staten har pålagt kommunepolitikerne selv å diskutere hvor stor andel av milliardene som skal brukes på forebyggende og helsefremmende arbeid, i og utenfor helsesektoren. Undersøkelsen er derfor høyst dagsaktuell.

– Fra fylkeskommunalt hold oppfordrer vi kommunene i Østfold til å prioritere forebyggende og helsefremmende arbeid i årene som kommer. Da behøver de den kunnskapen som denne undersøkelsen vil frembringe, slik at forebygging settes inn der hvor potensialet for å lykkes og behovet er størst, sier leder av opplæring-, kultur- og helsekomiteen i Østfold fylkeskommune Inger-Christin Torp.

Hun understreker at folkehelsearbeidet ikke bare må skje i helsesektoren. Like viktig er det for eksempel at skolene, kulturinstitusjoner og samferdselsmyndigheter forstår at mye av det de holder på med har innvirkning på folks helsetilstand.

– Det er dette vi kaller for det nye folkehelsearbeidet. Bare for noen få år siden, handlet tradisjonelt folkehelsearbeid om vaksinasjonsprogrammer og lignende. Det er fortsatt viktig, men i årene som kommer må også andre yrkesgrupper enn helsepersonell ta sitt helseansvar, sier Torp.