Sandesund og 34 bruer til må sjekkes

36 av bruene i Østfold har kvikkleire i grunnen, nå skal Statens vegvesen sjekke alle.

Sandesund Bru

Bruene skal sjekkes, men det er generelt trygt å kjøre på norske bruer, sier Vegvesenet.

Totalt 523 bruer skal undersøkes i landet, etter jordraset ved Skjeggestad på E18 ved Holmestrand mandag.

Jon Henning Prestegarden er bruansvarlig i Vegvesenet region Øst, og sier reisende ikke trenger å bekymre seg.

Vi vil vurdere hvilke av disse bruene hvor det bør utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser, skriver de Statens vegvesen på nett.

Jon Henning Prestegarden

– Hendelsen i Vestfold var ekstrem og sjelden, sier bruansvarlige Jon Henning Prestegarden i Statens vegvesen region Øst.

Foto: NRK

– På generelt grunnlag er sikkerheten godt ivaretatt. Den hendelsen i Vestfold var ekstrem og sjelden. Dette er en ytterligere forbedring av sikkerheten, når vi går over de utvalgte bruene på nytt.

– Det er ingen indikasjoner på at noe lignende skal skje i Østfold.

Nå jobber Vegvesenet videre sammen med Vegdirektoratet, som har pekt ut de 523 bruene som skal undersøkes. Det blir Vegvesenets jobb å sile ut de bruene som kan være mer utsatt enn andre. Seks av bruene i indre Østfold er såkalt rødlistede.

– Rødlistingen er basert på NVEs kvikkleirekart, forteller Prestegarden.

Det er ingen indikasjoner på at noe lignende skal skje i Østfold.

Jon Henning Prestegarden, bruansvarlig Statens Vegvesen region Øst

– Det er en jobb vi starter umiddelbart. Hvor omfattende jobben blir er det veldig vanskelig å si på nåværende tidspunkt

Tre av bruene som skal undersøkes er på E6, sju på E18. I første omgang skal Vegvesenet sjekke de data de allerede har om bruene, før det blir snakk om fysisk å befare eller undersøke bruene.

– Vi har masse grunnlagsmateriale i form av tegninger og geotekniske undersøkelser. Vi må gå inn og se på hver enkelt bru, og se hvor omfattende og god dokumentasjonen er.