– Ekstremt med truede arter i dette området

Ringeriksbanen og E16 skal gå over Helgelandsmoen. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, Sabima, mener miljøinteressene er grundig overkjørt.

Sangsvane på vingene

UTSATT: Sangsvanene er bare en av artene som vil bli berørt av utbyggingen.

Foto: Tom Andre Michael

Sabima mener både jernbane og en firefelts motorvei vil bli et kjempestort inngrep i Ringeriksnaturen.

I dag ble det kjent at siste del av traseen skal gå over Helgelandsmoen. Ifølge samferdselsdepartementet er nå traseen for strekningen mellom Sandvika og Hønefoss avklart.

– Solvik Olsen og regjeringen har stilt seg sånn at de bare hadde dårlige alternativer å velge i. Det har både det internasjonale Ramsar-sekretariatet og statssekretæren i Klima- og miljødepartementet sagt, så her er miljøinteressene grundig overkjørt. sier Christian Steel, generalsekretær i Sabima.

1600 rødlistearter

Steel mener regjeringen burde ha satset på en oppgradering av eksisterende veitrasé og lagt jernbanen i forbindelse med Gjøvikbanen over Grua og Jevnaker. Ifølge Steel ville dette hatt mindre konsekvenser for naturen.

Den traseen som er bestemt nå vil, ifølge Steel, få en lang rekke konsekvenser for naturen.

– Ringerike er et helt spesielt naturområde i norsk sammenheng, både når det gjelder våtmark, kalkrike og artsrike skogområder og kulturlandskap, sier han.

Traseen vil krysse Kroksund med to nye broer. Dette er et viktig fugleområde med nasjonale verneverdier.

Christian Steel er biolog i Sabima

BARE DÅRLIGE ALTERNATIVER: Ifølge Christian Steel, generalsekretær og biolog i Sabima

Foto: SABIMA

– Det er ekstremt med truede arter i dette området. Det er funnet 1600 rødlistearter arter her. Det er vanskelig å finne lignende områder i Norge som har så stor tetthet av spesielt truet natur, sier Steel.

Mye usikkerhet

Ifølge pressemeldingen fra departementet i dag vil det videre i arbeidet legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkninger på natur- og landbruksverdier og for å redusere flomrisikoen. Det er blant annet snakk om å få lagt tunneler for å hjelpe dyrelivet til å krysse traseene.

– Det er fattet et vedtak uten å konkludere på dette. Det synes vi er urovekkende. Det er klart at tunneler vil gjøre situasjonen noe bedre, men man får da samtidig store mengder stein og masse som må gjøres av et sted. Vi er bekymret for at de naturhensynene man prøver å ta ikke er gode nok, sier Steel.

Må forholde seg til valget

I Hole kommune har man tidligere uttrykt skuffelse over anbefalingen om at banen og nye E16 skal gå over Helgelandsmoen.

Ordfører i Hole, Per Berger, har tidligere uttalt at alternativet er det verst tenkelige for kommunen.

– Det var det fordi det tok veldig mye av næringslivet vårt og friområder som brukes av mange i kommunen, men uansett er beslutningen tatt. Vi må forholde oss til det og jeg håper at det er mulighet for å få kompensert for en del av tingene vi mister, sa Berger etter at regjeringens avgjørelse ble kjent i dag.