Rekord i nedbygging av matjord

Stadig mer jordbruksareal går tapt til fordel for bygging av vei og jernbane, bolig og næring. I fjor ble 3.437 dekar dyrka og dyrkbar jord i Oslo og Viken omdisponert til andre formål. Det var nesten en tredobling fra året før.

Ifølge Statsforvalteren er hovedforklaringen på det høye tallet i 2020 at fellesprosjektet Ringeriksbanen og ny E16 ble vedtatt.

Tallene omfatter både dyrka jord, der det produseres menneskemat og dyrefôr i dag, og dyrkbar jord, som kunne vært en matreserve i framtida.

De siste 25 åra har 38.000 dekar dyrka jord blitt omdisponert i det som i dag utgjør Oslo og Viken. Et slikt areal kunne hvert år gitt korn nok til 38 millioner brød.

Bonden høster korn med skurtresker
Foto: NRK