Refses av Sivilombudsmannen

Halden kommune har somlet med å besvare spørsmål rundt Berger barnegård-saken. Verken tidligere eier av barnegården eller Fylkesmannen har fått svar.

Berger barnegård, Halden

TURBULENT BARNEHAGEHISTORIE. I 2012 fikk de tidligere eierne av Berger barnegård gjennomslag for å få flyttet sin sak fra Fylkesmannen i Østfold til Fylkesmannen i Vestfold fordi det var hevdet å være nære bånd mellom ansatte i Halden kommune, og Fylkesmannen i Østfold. I fjor fikk også Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD) en anmodning om å behandle saken om tvangsstengningen av barnehagen i 2007.

Foto: Rainer Prang / NRK

Eierne av Berger barnegård i Halden, som ble tvangsstengt i 2007, har i flere år kjempet for å få belyst det de mener er et regelrett tyveri av barnehagevirksomheten de drev.

Berger barnegård ble stengt av Halden kommune og flyttet til fotballklubben Kvik Haldens klubblokaler i desember 2007.

Halden kommune har ikke svart familien Stang på de innsynskrav de har rettet til kommunen, og kommunen har også somlet med å gi Fylkesmannen i Østfold svar i samme sak.

Nå har Sivilombudsmannen krevd fortgang i saken.

Les også:

Sivilombudsmannen krever umiddelbart svar

Familien Stang har, på vegne av eierne av Berger barnegård, gjentatte ganger etterlyst dokumenter og politiske vedtak knyttet til stengningen av barnehagen.

Det er omfattende materiale det er krevd innsyn i.

Stang har blant annet bedt om innsyn i pengeoverføringer fra kommunen til fotballklubben Kvik Halden, tilgang på et brev fra kommunen til Kvik av juni 2008, samt en rekke andre forhold, som angår helt andre saker enn Berger barnehage.

- Kommunen synes således ikke å ha etterkommet anmodningene fra fylkesmannen om å behandle innsynsbegjæringene fra Stang, eventuelt foreta forberedende klagebehandling og oversende saken til fylkesmannen, heter det i et brev fra kontorsjef Anette Dahl hos Sivilombudsmannen.

Hun ber kommunen etterkomme oppfordringen fra fylkesmannen umiddelbart.

Tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen bekreftet i en epost til NRK i august i fjor, at det da ble jobbet med saken, og han erkjenner nå at kommunen har brukt for lang tid.

- Svarene Stang etterlyser har tatt alt for lang tid å framskaffe. Dette beklager jeg både generelt, og spesielt i forhold til Stang, sa Hansen før han takket av som konstituert rådmann i Halden kommune, og vendte tilbake til Halden kommunale pensjonskasse som leder denne uken.

Les også:

Eivind Hansen

FYLKESMANNEN KREVDE SVAR. - Politisk sekretariat har mottatt henstillinger fra Fylkesmannen om å svare uten ugrunnet opphold i sakene som gjelder Stang. Vi har oppfattet det slik at disse henstillingene ikke skulle besvares, sier Eivind Hansen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Tar selvkritikk på sommel

Etter det NRK kjenner til er det satt av en person fra det kommunale arkivet på å finne fram til de dokumentene Stang etterlyser.

Eivind Hansen beskriver sakene til dels å være gamle og dels å være tidkrevende å skaffe fram.

Han forteller at Halden kommunes politiske sekretariat har mottatt henstillinger fra fylkesmannen om å svare uten ugrunnet opphold i sakene, som gjelder Stang.

- Vi har oppfattet det slik at disse henstillingene ikke skal besvares, men skal selvsagt svare fylkesmannen, er Hansens svar på NRKs forespørsel rundt purringen fra Sivilombudsmannen.

Samtidig beklager han forsinkelsen overfor Stang.

- Vi beklager på det sterkeste at saken har tatt så lang tid at våre innbyggere ser seg nødt til å kontakte Sivilombudsmannen. Det tar kommunen selvkritikk på.

Slik skal det ikke være i Halden kommune, sier Eivind Hansen.

Les også:

Brev fra rådmannens administrasjon 30.11.2007

LOT KLUBBLEDER I KVIK HALDEN UNDERTEGNE PÅ KOMMUNALT DOKUMENT. Brevet er datert 30. november 2007, og er skrevet på et brevark med Halden kommunes logo. Tema var etablering av barnehage i Kvik Haldens klubblokaler.

Foto: Faksimile av brev

Klubbleder undertegnet kommunalt dokument

NRK har siden i november i fjor bedt leder av Halden kommunes juridiske seksjon, Sven Stranger, om å redegjøre for hvorfor han fant det riktig å la daværende leder av fotballklubben Kvik Halden, John Erik Eriksen, undertegne på et dokument fra "Rådmannens administrasjon" til Halden kommune ved Bygningsmyndigheten, der Stranger selv hadde undertegnet på vegne av kommunen.

Stranger har ikke svart på noen av henvendelsene i sakens anledning, og Eivind Hansen begrunner hvorfor leder av kommunens juridiske seksjon ikke svarer.

- Saken om Berger Barnegård dreier seg for Halden kommune nå om at noen av våre ansatte, deriblant Sven Stranger, er stevnet som vitner i en sak mellom Stang og Staten.

Saken har blitt utsatt, men kommer opp nå til våren. Kommunen har ikke noen spesiell saksbehandler på saken i så måte, men de vitner som er stevnet vil selvsagt stille.

Spørsmål og innsynsbegjæringer behandles av politisk sekretariat og arkivet, svarer Hansen.

Berger barnegård, Halden

BARNA FLYTTET. Eierne av Berger barnegård i Halden, som ble tvangsstengt i 2007, har i flere år kjempet for å få belyst det de mener er et regelrett tyveri av barnehagevirksomheten de drev.

Foto: Rainer Prang / NRK

En akutt sak

Berger barnegård ble midlertidig stengt etter et møte i Utvalg for undervisning og oppvekst den 28.11.2007, og i møtet tok kommunen på seg ansvaret for midlertidig drift. Berger barnegård ble permanent stengt 12.12.2007.

I brevet fra Sven Stranger til Bygningsetaten, der Eriksen undertegnet, søkes det om midlertidig bruksendring av Kvik Haldens klubblokale på Strupe for etablering av barnehage. Det heter også i brevet:

"Vi henstiller om omgående behandling av saken i det ny drift er planlagt igangsatt fra og med morgen mandag 03.12.07".

Barna på Berger barnegård ble flyttet til fotballklubbens lokaler på Strupe i Halden i desember 2007, og det er drevet barnehage i lokalene siden.

Det er Halden Fotball AS (heleid av Kvik Halden Fotballklubb ), som per i dag står som eier av barnehagen i klubbhuset.

- Når det gjelder brevet, der det kan virke som om daværende leder i Kvik Halden kan ha medsignert, gjaldt dette behandling av kommunens søknad om midlertidig bruksendring, midlertidig drift og flytting av barnehagedriften dit.

Saken var da akutt, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Vanlig praksis å la ekstern part undertegne?

NRK har anmodet Sven Stranger å orientere om hvor vanlig det er at styreledere for idrettslag og foreninger i Halden, undertegner på kommunale papirer, slik John Erik Eriksen gjorde, da Kvik Halden stilte klubbens lokaler til disposisjon.

- Da Kvik var eier av eiendommen det ble søkt slik om, kontaktet Stranger John Erik Eriksen og anmodet ham om å påtegne nederst fordi han var Kvik sin styreleder, sier Eivind Hansen i sin redegjørelse.

Dette skjedde, ifølge Hansen, slik at Byggesaksavdelingen også fikk denne informasjonen med det samme.

- Det ble gjort for at det ikke skulle forsinke sakens behandling, sier Eivind Hansen til NRK.no.