Raser mot teknisk etat

Styremedlem i Halden Håndverkerforening mener teknisk etat feilprioriterer og skader byggebransjen.

Gravemaskin

TEKNISK ETAT FEILPRIORITERER. - Man må i dag kalle det en ”krise-situasjon” for byggebransjen i Halden kommune med den sene behandlingen som er gjeldende, sier nestleder i Halden Håndverkerforening, Rene Antonsen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Varsling, påstander om svik og krav om at ordfører ber ansatte i teknisk etat om unnskyldning har preget Halden kommune de siste dagene.

Ansatte i teknisk etat mener konstituert rådmann Eivind Hansen, som hadde sin siste dag i jobben som rådmann 31. januar i år, har sviktet de ansatte i teknisk etat.

Også ordfører Thor Edquist (H) får sitt pass påskrevet av tillitsmennene for de ansatte, fordi han har kritisert prioriteringer ansatte i teknisk etat gjør på sin egen blogg Glad i Halden.

Men verken Edquist eller Hansen ser at de har sviktet eller vil be om unnskyldning.

- Ledelsen i Halden kommune har ikke sviktet de ansatte, sier Eivind Hansen til NRK.no.

Les også:

Byggebransjen

BYGGESAKSAVDELINGEN HAR BLITT EN FLASKEHALS. KUN FIRE ANSATTE DER DET SKULLE HA VÆRT ÅTTE. På ny rettes kritikk mot teknisk etats byggesaksavdeling, slik det også var i 2010.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

- Bekymret byggebransje

En av de som reagerer kraftig på stadige støysaker fra teknisk etat, er byggmester René Antonsen, som også er nestleder i Halden Håndverkerforening.

- Over en lengre periode - som strekker seg over år tilbake, har undertegnede gjennom min rolle som bedriftsleder av en byggmester - og entreprenørbedrift og nestleder i Halden Håndverksforening, blitt kontaktet av utøvere innen bransjen som har vist bekymring og lite tilfredshet med byggesaksavdelingen i Halden kommune, skriver Antonsen i et brev han har sendt ny rådmann i Halden Gudrun Haabeth Grindaker, Eivind Hansen og Thor Edquist.

Antonsen beskriver i sitt brev en hverdag for mange i byggebransjen preget av økende misnøye med teknisk etats byggesaksavdeling.

Det som får René Antonsen til å reagere er en avisartikkel i Halden Arbeiderblad 31.01.13.

Han er særlig opprørt i forbindelse med gjengivelse av uttalelser om at den lokale byggebransjen skal ha ytret ”svært positive tilbakemeldinger” om byggesaksavdelingen.

- Dette er forhold som undertegnede ikke kjenner seg igjen i og heller ikke kan si stemmer med den generelle holdningen som har preget bransjen fram til i dag og i de siste årene, sier han til NRK.no.

Les også:

Feilprioriterer til skade for bransjen

Byggesaksavdelingen i Halden kommune skulle ha bestått av åtte personer, men er i dag fire.

Det ble søkt etter folk i fjor, men ingen kvalifiserte søkere meldte seg, og det ble da besluttet å utlyse stillingene også utenfor landets grenser.

Byggmester Antonsen mener at byggesaksavdelingen med en så liten bemanning prioriterer sine gjøremål så feil, at bransjen skades.

- I dag opplever brukerne av byggesaksavdelingen en økt behandlingstid på innsendte byggesaker. At saker som normalt skal behandles på tre uker, har en behandlingstid på flere måneder, er en meget uheldig situasjon.

Når da håndverksbransjen mottar brev om saker fra Halden kommunes byggesaksavdeling, som omhandler byggesaker for 10 år tilbake om ikke innlevert dokumentasjon, blir dette for oss brukere en frustrerende situasjon, sier Antonsen til NRK.no.

Tar klagene alvorlig

Både konstituert sjef for teknisk etat, Lars Th. Larsen og enhetsleder i byggesaksavdelingen Asbjørn Montelius er for tiden sykemeldte.

Harald Nøding Østvik, som er konstituert for Montelius, sier til NRK.no at han ikke har lest brevet fra Antonsen, men at han tar klagene alvorlig.

- Jeg skal sette meg inn i dette, og jeg ser alvorlig på klagene, Harald Nøding Østvik.

Han bekrefter at avdelingen består av fire personer, men han sier byggesaksavdelingen ikke er mer rammet av sykdom enn andre avdelinger i Halden kommune, som følge av yrkesrelatert press, slik det er antydet i avisartikler.

- Det er klart når en enkeltansatt av totalt fire er borte av en eller annen årsak, blir presset økt på de gjenværende tre, sier Nøding Østvik til NRK.no.

- Ikke rart folk er sinte

Tillitsvalgte i to av fagforeningene med medlemmer i teknisk etat hevder at ordfører Edquists skriftlige uttalelser på egen blogg, har vært utløsende for en mer aggressiv form fra publikum overfor saksbehandlerne i byggesaksavdelingen.

Men René Antonsen mener det er mer åpent politisk klima og mindre frykt blant folk, som er grunnen til at flere velger å ta bladet fra munnen.

- Forholdene rundt sentrale personer og politikere i Halden kommune og hvilke relasjoner disse måtte ha til hverandre, har vært et sentralt tema gjennom mange år.

Etter at det ble et politisk bytte i posisjonen i Halden etter valget i 2011, har bransjen og brukerne av byggesaksavdelingen følt at disse relasjonene er svekket, og man er mindre redd for represalier, sier Antonsen.

Han synes det er synd at brukerne lar det gå utover de ansatte ved byggesaksavdelingen, men han synes ikke det er rart at folk, som har blitt mindre redd for represalier gir uttrykk for misnøye med teknisk etats byggesaksavdeling, når de mener seg dårlig behandlet.

- Flere firmaer opplever i dag å måtte permittere ansatte på grunn av den sene byggesaksbehandlingen.

Når man da ser at det et er ”gamle saker” og pirk de ansatte i byggesaksavdelingen bruker sin tid på, er det for undertegnede meget forståelig at de møtes av en mer aggressiv oppførsel, sier René Antonsen.

Ber om arbeidsro

- Ansatte i teknisk sektor har tidligere vært mer skjermet, men har med tiden blitt mer ”offentlige personer”, sier Harald Nøding Østvik, konstituert enhetsleder ved byggesaksavdelingen til NRK.no.

Halden kommune står foran store organisastoriske endringer. Nylig ble ny rådmann tilsatt og i nær fremtid skal tre nye kommunalsjefer i henholdsvis Teknisk og kultur, Helse og omsorg og Skole tilsettes.

- Søknadsfristen for de fire stillingene vi har utlyst i teknisk etat utløper den 15. februar 2013. Derfra regner jeg med at det tar tre måneder etter at saksbehandling og intervjuer er gjort, før vi har de fire nye på plass, sier Nøding Østvik.

Halden kommune fikk ingen kvalifiserte søkere, da i fjor søkte etter folk til teknisk etat. Nøding Østvik sier kommunen konkurrerer om kvalifiserte ansatte i et tøft arbeidsmarked.

- Anleggsbransjen har andre muligheter for lønn enn vi i det offentlige, sier han.

Harald Nøding Østvik tror ikke det er teknisk etats rykte, som både er beskrevet av politikere og folk i byggebransjen som negativt, som er utslagsgivende for at kommunen i fjor ikke klarte å skaffe seg kvalifiserte søkere.

- Jeg vet ikke om det er ryktet eller andre forhold. Det jeg vet er at det også er andre kommuner, som har store utfordringer med å skaffe seg folk, sier han.

Nøding Østvik er inntil videre konstituert som enhetsleder på byggesaksavdelingen, og har også sin vanlig jobb som leder for miljø og landbruk i kommunen å skjøtte.

-Mitt mål er nå å skape arbeidsro, og bidra til god saksbehandling til innbyggernes beste, sier han til NRK.no.

Eivind Hansen

VARSLET. Avtroppet konstituert rådmann Eivind Hansen er varslet av en kommunalsjef i Halden kommune. I følge loven har arbeidstaker rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, og i noen tilfeller har også arbeidstaker en plikt til melde fra.

Foto: Rainer Prang / NRK

Varslet

Begrepet "varsling" betyr at ansatte eller foresatt kan varsle og si i fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.

Arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6 regulerer arbeidstakers rett til å varsle.
Bestemmelsene skal bidra til å styrke den reelle ytringsfriheten i et ansettelsesforhold.

Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter tilfeller der arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være i strid med lover og regler,
virksomhetens retningslinjer, alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.

Eivind Hansen er varslet inn til ordfører Thor Edquist av en kommunal sjef.

Når det gjelder varselet mot Hansen, skal dette håndteres av advokater i Kommunenes Sentralforbund.