Pressemelding fra Halden kommune

Halden kommunes pressemelding vedrørende Halden ishall.

Åsmund Bråtekas
Kommunalsjef teknisk og kultur
Halden kommune
02.10.09

Halden kommune ved undertegnede har i dag sendt epost med følgende innhold til ansvarlig søker, SG-arkitekter, vedr. anmodning om midlertidig brukstillatelse i Halden ishall:

Jeg henviser til anmodning om midlertidig brukstillatelse, datert 01.10.2009.
Det foreligger ikke signert kontrollerklæring fra brannteknisk rådgiver (Cowi), tvert imot fremkommer det i dokumentasjon at brannteknisk rådgiver ikke kan gå god for opplegget når det gjelder brannsikkerhet. I søknaden om midlertidig brukstillatelse (01.10.09) viser ISS v/ Nilsen til "konstruktive råd" fra brannteknisk konsulent. Disse benevnes fra COWI sin side som sit. "forslag til nødløsninger". Nilsen tillegger at disse råd vil kunne utføres før 04.10.09.

Det er kun COWIs signatur som legitimerer behandling på dette området.

Likebehandlingsprinsippet er overordnet, og det vil etter min oppfatning innebære usaklig forskjellsbehandling til fordel for Halden kommune dersom SGs anmodning om midlertidig brukstillatelse gis.

Det legges ufravikelig til grunn at vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse ikke er oppfylt:

Det hitsettes fra Pedersen, Sandvik, Skaaraas, Ness og Os, side 194 og 195:

7.3.3. Midlertidig brukstillatelse dersom det konstateres mindre vesentlige feil
Dersom bygningsmyndighetene på grunnlag av den mottatte dokumentasjonen fra den kontrollansverlige finner at det er feil eller mangler ved tiltaket, men at de ikke er vesentlige, kan bygingsmyndighetene utstede en midlertidig brukstillatelse. Uvesentlige feil vil være slike som ikke har betydning for liv og helse og som heller ikke representerer et grovt avvik fra den gitte tillatelsen. (…)

7.3.4. Situasjonen dersom det konstateres vesentlige feil
Dersom bygningsmyndigheten finner at tiltaket er utført slik at det har vesentlige feil eller mangler i forhold til tillatelsen, kan bygningsmyndighetene verken gi ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse.

SG sa i møte 02.10.09 at det vil være opp til bygningsmyndighetenes skjønnsutøvelse.

Dette tilbakevises av undertegnede, da SG som profesjonell aktør, med sentrale godkjenninger, må forventes å forstå at bygningsmyndigheten ikke kan, om den hadde villet, bryte loven ved bruk av skjønn. I tillegg har bygningsmyndigheten gjort SG kjent med dette også ifm forrige søknad (viser til epost fra Montelius, 16.09.09).

Når vilkårene for å gi brukstillatelse ikke kan oppfylles bør de godkjente aktører innse det.

Dersom mennesker dør som følge av brann i Halden ishall, på grunnlag av ulovlig vedtak om midlertidig brukstillatelse, vil det være en forferdelig hendelse. Jeg antar at impliserte, profesjonelle aktører, kjenner sin rolle i en slik kontekst.
Det ser ikke ut til at anmodning om midlertidig brukstillatelse kan behandles ferdig i dag.

(Kommunens saksbehandlere mottok anmodningen om brukstillatelse i går ettermiddag. Kravet til forsvarlig saksbehandling i en så vidt kompleks og alvorlig sak gjør at det ikke er mulig å behandle saken med så kort tidsfrist. Tekst i kursiv er hitsatt i ettertid av undertegnede som supplering til epost).

Med bakgrunn i ovennevnte anmodes SG-arkitekter om å trekke søknad, datert 01.10.2009, om midlertidig brukstillatelse i Halden ishall.

Denne eposten vil oversendes til Statens bygningsteknisk etat kl 15.00 i dag.
Jeg imøteser dialog fram mot kl 15.00.

Med hilsen
Åsmund Bråtekas
kommunalsjef


Under følger SG-arkitekters svar:

Halden kommune v/ Åsmund Bråtekas -

SG har ønsket at myndigheten bruker sitt skjønn i spørsmålet om de manglende tekniske brannkvaliteter (og manglende kontrollerklæring fra Cowi) kan bøtes på ved administrative tiltak.

Disse vurderingene er delvis utenfor det vi som ansvarlig søker normalt bruker å befatte oss med.

I ly av at saken er særdeles spesiell og avviktig samfunnsmessig karakter mener vi det var forsvarlig å sende inn søknaden for å få myndighetens vurdering, men kan skjønne det hvis myndigheten ikke kan være positive.

Skulle Statens bygningstekniske etat be om at søknaden trekkes, vil vi raskt kunne vurdere dette.

Midlertidig brukstillatelse kan ikke gis.

Åsmund Bråtekas
Kommunalsjef teknisk og kultur
Halden kommune
02.10.09