På kollisjonskurs om rullebane

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil ikke ha omkamp om ny rullebane øst for Oslo Lufthavn.

Ketil Solvik-Olsen

Fremskrittsparti-statsråd Ketil Solvik-Olsen mener det er for tidlig å si hvor mange flyplassnaboer som rammes av flystøyen fra en eventuell tredje rullebane.

Foto: Astrid Husø / NRK

Før jul advarte Ullensaker-ordfører Tom Staahle om at bygging av en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn, vil få dramatiske konsekvenser for veldig mange av hans innbyggere.

Ullensakerordfører Tom Staahle

Ordfører Tom Staahle (Frp) mener hundrevis av boliger må fraflyttes hvis den tredje rullebanen bygges i Ullensaker.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Over 560 boliger havner i rød støysone og må innløses av staten, sa Tom Staahle (Frp) til NRK.

Grunnlaget for uttalelsen var et foreløpig støysonekart som kommunen har fått fra Avinor. Det tyder på at mange flere hus enn forventet kan havne innenfor grensen for det mest alvorlige flybråket. Men Frp-ordføreren i flyplasskommunen får liten støtte fra partifelle og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Avinor mener skissen ikke er egnet til, eller er ment for, å tallfeste hvor mange husstander som må fraflyttes, skriver Solvik-Olsen.

Laster kart, vennligst vent...

Dette støysonekartet viser hvordan støyen kan forplante i naboområdene seg med tre rullebaner. Røde felter viser den verste støyen. Avinor mener dette er en skisse som ikke kan legges til grunn.

Statsråden maner til forsiktighet med bruk av tallene inntil kvalitetssikrede oppdateringer er klare. Han viser til at SINTEF skal komme med fullstendige beregninger av støykonsekvensene i løpet av året.

Alle må heller ikke flytte

Konsekvensene av en mulig rullebaneutbygging har slått ned som en bombe på tettstedet Sand, som vil havne like sør for rullebaneenden. Mange frykter at de må flytte fra hus og hjem.

Men selv ikke i rød støysone er det automatikk i at hus må fraflyttes, ifølge statsråden.

– For det første må det skilles mellom innestøy og utestøy. Dernest kan innestøy reduseres ved hjelp av støyisolering eller andre tiltak etter forurensningsforskriften før det kan konstateres at innløsning er nødvendig, skriver statsråden i et svar til Senterpartiets stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik.

Også tvil om tallene

I dag har Oslo Lufthavn to rullebaner, men Avinor mener trafikkveksten gjør det nødvendig å bygge en tredje rullebane på sikt.

Etter å ha vurdert to alternativer, rett øst og rett vest for dagens flyplass, anbefalte Avinor i 2012 at banen må legges øst for dagens. I utredningen het det at bare 17–20 hus må innløses med dette alternativet, mens det andre alternativet ville kreve at mange flere hus og gårder måtte rives.

Et flertall på Stortinget støttet i vår at rullebanen må ligge i øst, hvis den skal bygges.

Ullensakerordførerens påstander om at mange hundre hus kan bli ubeboelige har fått Sp til å reagere. Partiet har spurt om ikke Stortinget burde hatt de nye støyopplysningene, og bedt om at saken behandles på nytt.

Solvik-Olsen avdramatiserer

Solvik-Olsen skriver videre at det ikke fantes nye støyberegninger som var naturlige å legge fram. Han referer også til en SINTEF-beregning fra 2015, som sa at bare 46 personer flere vil havne i rød støysone med tre rullebaner enn med to.

– Disse tallene gir et annet inntrykk enn de som er gjengitt i spørsmålet, skriver statsråden. Han avslutter brevet med at regjeringen ikke har tatt stilling til om og når en rullebane bør bygges, og derfor heller ikke kan ta stilling til dette "på nytt".