Oslo sliter med dårlig luft

Ikke siden 2007 har luften i Oslo vært så dårlig som den er nå.

Svevestøv

Partiklene fra svevestøv kan stamme fra blant annet industriutslipp og biltrafikk. Ifølge Aftenposten konsentrasjonen av svevestøv langs Oslos mest trafikkerte veier økt. (Illustasjonsfoto)

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Siden 2003 har konsentrasjonen av såkalt svevestøv langs de mest trafikkerte veiene i hovedstaden hatt en nedgang. Men nå peker pilene oppover.

I år har Oslo brutt forurensningsforskriften for første gang siden 2007.

– Dette er et varsko om at tiltakene vi har benyttet så langt ikke er tilstrekkelig, sier overingeniør Gry Larsen i Statens vegvesen til Aftenposten.

Hun mener det kanskje ikke holder med miljøfartsgrense, salting og piggdekkavgiften, som har holdt overskridelsene nede i mange år.

Kjører fortere

For snart ti år siden innførte kommunen såkalt miljøfartsgrensen som et prøveprosjekt i Oslo. Farten ble satt ned fra 80 km/t til 60 km/t på flere strekninger, og disse miljøfartsgrensene har vært mye diskutert.

Seksjonssjef Siri Sorteberg i Statens Forurensningstilsyn.

Seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet sier kommunen og Statens vegvesen må vurdere flere tiltak for å bedre luftkvaliteten.

Foto: John Petter Reinertsen

Nå er det 70 km/t på disse strekningene, men det er for tidlig å si om dette kan være med på å forklare økningen av svevestøv.

Det er kommunens ansvar å sikre en tilfredsstillende luftkvalitet. Statens vegvesen og kommunen leter etter nye tiltak som kan få ned omfanget av svevestøv i Oslo.

– Oslo kommune må vurdere om det må gjøres flere tiltak, siden de nå går over tillatt grenseverdi. Og så må eier av veiene, Statens vegvesen, gjøre tiltakene, sier seksjonsleder Siri Sorteberg i Miljødirektoratet til Aftenposten.

Vegvesenet tar nå selv initiativ til hyppigere rengjøring av veinettet som et forebyggende tiltak mot svevestøv i hovedstaden.

Rapport ventet på nyåret

Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Vegdirektoratet er nå i ferd med å gjennomgå de eksisterende grenseverdiene for luftforurensning.

Det er ventet at en ny rapport skal legges frem etter nyttår.

Rentbrennende ovner, redusert fart for veitrafikken, partikkelfilter på biler, redusert bruk av piggdekk, for eksempel ved avgift for å få ned veislitasjen, i tillegg til feiing og vasking av veier med magnesiumklorid som binder støv er flere av tiltakene som kan bli aktuelle.

Revideringen av de nye grenseverdiene er forventet å være ferdig på nyåret. I Norge er det kommunene som er forurensningsmyndighet. Det vil derfor være opp til kommunenes ansvar å implementere de nye reglene.