Oslo får refs for vann-sommel

Store deler av Oslo vil gå tom for drikkevann etter få timer hvis Maridalsvannet blir satt ut av spill. Nå gir Mattilsynet kommunen et spark bak for å få på plass ny vannforsyning.

Høst i Maridalen

TOMT TRE GANGER: Oslo befolkning «tømmer» Maridalsvannet tre ganger i året. Nå kan kommunen bli bøtelagt hvis den ikke finner et alternativ.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

En fullgod reservevannløsning har vært diskutert siden tidlig 50-tall og utredet siden 1965 uten å komme på plass. Nå er Mattilsynet lei.

Marit Kolle

TRUER MED TVANGSMULKT: Marit Kolle i Mattilsynet vil ha slutt på vann-sommelet.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi erfarer at dette tar veldig lang tid, sier avdelingssjef Marit Kolle.

– Mange av de tidligere planene har blitt utsatt eller forkastet. Vi ser nå at det er viktig at Oslo kommune forplikter seg til en plan og faktisk får dette gjennomført innen en tidsfrist.

Så dette er rett og slett å gi dem et spark bak?

– Det er en måte å si det på.

Oslo kommune har i flere ti-år gjennomført utredninger, laget planer, fattet vedtak og endret vedtak for å få en tilstrekkelig reservevannforsyning til Oslo uten at dette har ført frem.

Mattilsynets varsel om vedtak

Vil bøtelegge

Mattilsynet gir derfor Oslo kommune kniven på strupen og varsler følgende pålegg:

  • Mattilsynet vil pålegge Oslo kommune å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028.
  • I tillegg vil vi pålegge Oslo kommune innen 1. mars 2017 å lage en framdriftsplan som sikrer at kommunen får etablert en fullgod reservevannforsyning innen fristen.
  • Vi vil gjøre dere oppmerksomme på at Mattilsynet vil bruke sine virkemidler fullt ut, herav bruk av tvangsmulkt, dersom frister ikke overholdes.

– Vannforsyningssystemet i Oslo kommune slik det er nå har ikke en fullgod beredskap.

– Hvis det skulle skje noe med Maridalsvannet eller Oset vannbehandlingsanlegg, vil innbyggerne i Oslo kunne stå uten vann etter relativt kort tid, sier Marit Kolle.

Mattilsynet vurderer at Oslo kommune ikke oppfyller kravet i Drikkevannsforskriftens § 11 om å levere tilstrekkelige mengder av drikkevann under normale forhold og å sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann også under kriser og katastrofer i fredstid, og ved krig.

Mattilsynets varsel om vedtak
OSET

OSET: Det nye vannbehandlingsanlegget i Maridalen åpnet i 2008. 90 prosent av Oslos drikkevann blir renset her.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

Holsfjorden

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune deler synet på at ny, stor vannkilde må på plass. Det er konklusjonen både i risiko- og sårbarhetsanalyser, Hovedplan vannforsyning 2015–2030 og utredningen «Ny vannforsyning», som anbefaler Holsfjorden i Buskerud som kilde.

Ifølge etaten vil svikt i vannforsyningen ut fra Oset gjøre at vannet forsvinner fra sentrale deler av byen etter fire til ni timer.

Dette vil føre til store konsekvenser for sårbare abonnenter slik som sykehus, aldershjem etc. som ikke vil ha vann til sanitære formål.

Hovedplan vannforsyning 2015-2030 (VAV)

Anna Maria Aursund

11 ÅR: Det er mulig å ha en ny, fullgod reservevannsforsyning på plass innen 2028, sier direktør Anna Maria Aursund i Vann- og avløpsetaten.

Foto: Olav Juven / NRK

VAV-direktør Anna Maria Aursund sier at etaten gjør flere ting for å øke beredskapen på kort sikt.

Blant annet er det satt av milliardbeløp til å bygge nye rentvannbassenger på Oset. Det øker responstiden hvis Maridalsvannet eller vannbehandlingsanlegget blir satt ut av spill. Men bare en helt ny vannkilde er en fullgod løsning på sikt.

– Det første er å redusere sårbarheten. Det andre er at dersom Oslo skal vokse og bli millionbyen, har vi for lite vann til innbyggerne, sier Aursund.

Evakuering

Oslos innbyggere «bruker opp» Maridalsvannet tre ganger i året. 90 prosent av drikkevannet kommer herfra.

Ved en svikt vil reservevannkildene bli koblet inn og befolkningen må koke drikkevannet. Men de andre kildene dekker kun ca. to måneders forbruk.

Deretter vil det etter et par måneder kunne bli total vannmangel og i verste fall evakuering av deler av befolkningen.

Hovedplan vannforsyning 2015-2030 (VAV)

Ifølge Vann- og avløpsetaten er Holsfjorden i Buskerud eneste alternativ som fullgod reservevannkilde, og løsningen kan være på plass innen 2028, slik Mattilsynet krever.

– Det betinger at vi får økonomiske bevilgninger og nødvendige tillatelser på plass, sier Anna Maria Aursund.

Tosifret milliardbeløp

Også miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg ser behovet for en ny, fullgod reservevannløsning, men vi ikke konkludere før Holsfjorden-utredningen er kvalitetssikret. Det skjer i løpet av våren.

– Dette er en potensiell investering til et tosifret milliardbeløp. Da må vi ha en solid prosess, sier hun.