Borregaard øker utslippene med 60 prosent

Helsemyndighetene anbefaler i en periode å stenge deler av det biologiske renseanlegget ved Borregaard. Fabrikken øker utslippene med 60 prosent midlertidig.

Borregaard, Sarpsborg
Foto: Rainer Prang / NRK

Kommentar: Samfunnets pilarer

Helsemyndighetene mener det er fare for at det biologiske renseanlegget ved Borregaard i Sarpsborg har vært involvert i smittespredning av legionella.

Hensynet til helse veier tungt. SFT tillater derfor at bedriften øker utslippene til Glomma midlertidig.

Borregaard øker utslippene med 60 prosent, eller fra 68 tonn til 110 tonn organisk matriale (KOF), i døgnet.

Direkte eller indirekte spredning

Kommunelegene i Sarpsborg og Fredrikstad, med bistand fra Folkehelseinstituttet, har ikke påvist noen sikker felles smittekilde for de fem pasientene som fikk legionellasykdom i Østfold i juni og juli i år.

Borregaard, Sarpsborg

Borregaard vil nå få utslipp av organisk stoff som for rundt 15 år siden. Når renseanlegget startes opp igjen, vil vannkvaliteten etter noe tid bli som i dag.

Foto: Rainer Prang / NRK

De antar likevel at det biologiske renseanlegget ved Borregaard, direkte eller indirekte, var involvert i spredningen av bakterien, skriver SFT på sine nettsider.

Stenge deler av det biologiske renseanlegget

Helsemyndighetenes rapport fra etterforskningen av utbruddet ble lagt fram tirsdag.

Her anbefaler de i en periode å stenge deler av det biologiske renseanlegget ved Borregaard mens bedriften sammen med myndighetene og andre fagmiljøer utreder risikoreduserende tiltak eller alternative rensemetoder.

- Folkehelseinstituttets anbefalinger er av en slik betydning at det er riktig å la hensynet til helse gå foran miljøhensyn. Vi ser det derfor som nødvendig å tillate økte utslipp av organisk stoff og kobber til Glomma for en periode, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

Statens forurensningstilsyn (SFT) vil ha en normal søknadsbehandling med høring av berørte parter om bedriftens søknad om å stenge deler av renseanlegget fram til utgangen av 2009.

Miljømessige konsekvenser

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) vurderte i 2005 de miljømessige konsekvensene ved å stanse det biologiske renseanlegget ved Borregaard.

Bedriften vil nå få utslipp av organisk stoff som for rundt 15 år siden. Når renseanlegget startes opp igjen, vil vannkvaliteten etter noe tid bli som i dag.

I denne situasjonen er det viktig å finne andre måter å redusere utslippene mest mulig. SFT gir derfor Borregaard frist til 22. september til å redegjøre for dette.