Hopp til innhold

Ny rapport: Mange føler seg diskriminert

Nesten halvparten av innvandrerne i en spørreundersøkelse oppgir at de har opplevd diskriminering det siste året, særlig i arbeidslivet og til dels i boligmarkedet. Somaliske innvandrere rapporterer om mest diskriminering og polske innvandrere minst.

Drøyt 2500 personer har svart, dette er folk som er født i Polen, Pakistan, Somalia eller Eritrea/Etiopia og som nå bor i Norge. I tillegg har 681 personer fra den øvrige befolkningen svart, denne gruppa er det forskerne kaller kontrollutvalget.

Temaet for undersøkelsen er hverdagsintegrering, som er hvordan mennesker med innvandrerbakgrunn selv opplever tilhørighet til storsamfunnet og deltakelse på ulike arenaer.

På andre spørsmål, som det å ha en god venn eller å føle seg ensom, er det ingen forskjeller mellom innvandrerbefolkningen og den øvrige befolkningen.

Undersøkelsen er utført av forskningsstiftelsen Fafo på oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).