Ny E18 vil øke trafikken

Ny E18 vil ikke fjerne køene. Derimot øker trafikken og klimautslippene, mener Statens Vegvesen.

E18
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Den forslåtte utbyggingen av ny E18 vest for Oslo vil ikke fjerne kø-problemene inn og ut av byen. I en utredning argumenterer Statens Vegvesen for at vei-utbyggingen må kombineres med bedre kollektivtilbud og tiltak for å begrense biltrafikken.

- Kapasiteten vil fylles opp

Køene er det umulig å bygge seg ut av, mener sjefsingeniør i Statens Vegvsen, Anders Jordbakke.

- Generelt så kan man vel si at hvis vi bygger mer veikapasitet totalt i systemet, så er det et potensial for mer trafikk. All erfaring tilsier at over tid, så vil den kapasiteten fylles opp.

- Vi kommer da tilbake til en situasjon som, sånn trafikalt framkommelighetsmessig, antakeligvis ligner ganske mye på dagens situasjon.

Enighet om å prioritere E18

Bilistene som stanger i kø ved Lysaker hver morgen drømmer om den dagen nye E18 mellom 0slo og Asker står ferdig. Totalt kan veikapasiteten i vestkorridoren bli økt fra dagens fem til åtte felt for privatbilene.

Det er enighet i Oslo og Akershus om at veien skal prioriteres innenfor den såkalte Oslopakke tre, men byggestart er det strid om.

- Vi snakker kanskje om 14 bilfelt

Men Statens Vegvesen heller kaldt vann i blodet på alle som drømmer om en køfri reisevei. For å få til det måtte det bygges ut i kolossal målestokk.

- Vi har gjort noen beregninger som indikerer at det vil kreve en, la oss kalle det dramatisk vekst i antall bilfelt gjennom vestkorridoren. På den mest kritiske strekningen, så snakker vi kanskje om at vi trenger 14 bilfelt sammenlignet med dagens fem bilfelt.

- I tillegg må bussene for å få framkommelighet ha sine felt. Altså to bussfelt. Det er klart det er en veldig veikorridor vi snakker om.

- Nødvendig med restriksjoner

Statens vegvesen mener veien å gå er den stikk motsatte. Legge opp til begrenset kapasitetsvekst for bil, kombinert med restiksjoner, som for eksempel å innføre rushtidsavgift.

- Det å legge restriksjoner på biltrafikk vil være nødvending. Samtidig som man gjør noe med tilbudet både for å bruke bil og reise kollektivt.

I Oslopakke 3 har politikerne lagt opp til en tung utbygging av E18 til elleve milliarder kroner. I en fersk rapport har Staten Vegvesen vurdert virkningene, men også sett på alternative løsninger.

Har sett på plusser og minuser

- Vi er overbevist om at vi ikke kan veibygge oss ut av transport- og miljøutfordringene i vestkorridoren. Som fagetat så har Statens Vegvesen derfor utredet plusser og minuser ved alternative løsninger for transportsystemet.

- I disse analysene, så kombinerer vi ulike veiløsninger med varierende kollektivtilbud, med tilrettelegging for å gå og sykle, og med restriksjoner på bruk av bil. Dette er en fagutredning som vil være grunnlaget for politiske beslutninger og rammene for videre planlegging av E18.

Alle alternativene vil føre til mer trafikk og dermed også økte utslipp av klimagasser. At trafikken vil gå delvis i tunnel gjennom Asker og Bærum stopper ikke økt forurensning.

- Utslippene av klimagass vil øke

- I de løsningene der vi har sett på utbyggingen av E18 med tunnel på lange strekninger og en vesentlig økning på kapasiteten sammenlignet med i dag, så får vi en vekst i antall kjøretøy-kilometer i Oslo og Akershus.

- Det betyr jo, alt annet likt, at utslippene av klimagass vil øke. Og det betyr også at det er et bidrag til økte lokale miljøproblemer i form av luftforurensing og støy, sier Anders Jordbakke.