Vil ta tak i overmodne prosjekter

Nikolai Astrup (H) vil presse på for å få gjennomført vei- og jernbaneprosjekter i Oslo han mener burde vært gjort noe med for lenge siden.

Nikolai Astrup (H)
Foto: Privat

Astrups viktigste sak lokalt er samferdsel.

- Det viktigste er å forsere samferdselsprosjektene i Oslo, sier Astrup.

Han mener staten må ta ansvaret for overskridelsene på Ulven-Sinsen utbyggingen, og han vil se fortgang i utbygging av dobbelt jernbanespor Oslo - Ski.

- E18 Vestkorridoren må prioriteres. En rekke samferdselsprosjekter i Oslo er overmodne for realisering. Det gjelder blant annet Røatunnel, Manglerudtunnel og utbedring av Smestadkrysset, for å nevne noe, sier Astrup.

Nikolai Astrup står på fjerdeplass på Høyres Oslo-liste til stortingsvalget. I dag har Høyre i Oslo tre representanter på tinget.

- Langsiktig kollektivsatsning

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Det er helt nødvendig med utbygging av kollektivtilbudet i Oslo-regionen. Det gjelder særlig jernbaneforbindelsene mellom Oslo og Akershus. I Oslo reiser 3 av 4 kollektivt i rushen, og antall passasjerer har steget kraftig de siste årene. Det skyldes en langsiktig satsing fra byens myndigheter, som bør videreføres, sier han.

Han mener lokaltog på Østlandet må prioriteres.

- I Akershus er andelen som reiser kollektivt i rushen bare 1 av 4. 200 000 mennesker pendler til og fra Oslo by hver eneste dag. Langt flere enn i dag må reise kollektivt, og det innebærer at staten må satse mer på lokaltog og intercitytog på Østlandet, sier Astrup.

Løfter man blikket fra det lokale er hans viktigste enkeltsak noe ganske annet.

- Den viktigste enkeltsaken er EU. Vi må være med å ta vår del av ansvaret for utviklingen av kontinentet vi er en del av. EØS-avtalen gir oss medlemskap i byråkratiet, men ikke i demokratiet. Vi kan ikke overlate til andre land å bestemme over norske lover og regler, sier han.

- De som vil får være med i regjering

- Blir det borgerlig flertall går Høyre i regjering, så tar vi med dem som vil være med. Vi er det eneste partiet som er villige til å samarbeide med alle de andre borgerlige partiene for å bidra til at et borgerlig flertall fører til en borgerlig regjering, sier Astrup.

Når det er snakk om samarbeid om saker handler alt om gjennomslag.

- Det viktigste er ikke hvem vi samarbeider med, men hva vi samarbeider om. Politikk er det muliges kunst. Høyres mål må være å få gjennomslag for mest mulig av Høyres politikk, sier Astrup.

Høyres menneske- og samfunnssyn var viktigst for Astrup da han ble Høyre-mann.

- Vi vil ha et velferdssamfunn som har som hovedmål å sette flest mulig mennesker i stand til å klare seg selv. Det offentlige verken kan eller bør gjøre alt for alle, men vi må prioritere å gjøre mer for dem som trenger det mest, sier Astrup.

Vil satse på private

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- Oslos innbyggere har nærhet til de største sykehusene i landet. Det er utvilsomt en fordel. Kvaliteten på behandlingen kan alltid bli bedre. I dag vet pasientene for lite om kvaliteten på behandlingen, og har derfor et dårlig grunnlag for å fatte beslutninger om hvor de vil behandles, sier han.

Han vil ha mer samarbeid og flere private inn.

- 265 000 mennesker står i behandlingskø fordi regjeringen har allergi mot private alternativer. Staten må kjøpe plasser hos private for å avlaste behandlingskøene. Samhandlingen mellom kommunens helsetilbud, primærhelsetjenesten, og statens helsetilbud, spesialisthelsetjenesten, er også for dårlig. Altfor mange opplever å bli kasteball mellom ulike forvaltningsnivå, sier Astrup.

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Vi må ha flere synlige politifolk i gatene. Det synlige politiet er halvert de siste 20 årene. Politiet må praktisere nulltoleranse mot narkotikakriminalitet og mindre alvorlige lovbrudd. Det må ha konsekvenser å bryte loven. Situasjonen med frisoner for kjøp og salg av narkotika, i boligområder, utenfor skoler og fritidsklubber og i noen av Oslos mest sentrale fellesområder, må være uakseptabelt. Politiet må få tilstrekkelige ressurser til å håndtere ordensproblemer i hovedstaden, sier han.

- En mangfoldig by

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen

- Myndighetene kan ikke diktere hvor innbyggerne skal bo i en by. Det er tidligere foreslått å sette opp skolebusser mellom øst og vest i byen, og tilby barne- og ungdomsskoleelever plasser langt fra der de bor. Det er en løsning jeg tar sterkt avstand fra. Vi må tilstrebe gode bomiljøer over hele byen, og høy kvalitet på undervisningen på alle skoler, sier Astrup.

Han mener innvandrerne gjør Oslo mer spennende.

- Noen av de beste skolene i byen, er skoler med høy innvandrerandel. Det er uheldig dersom vi ser på innvandrere som en gruppe. Oslo er en mangfoldig by med mange minoriteter som alle har ulik religiøs og kulturell opprinnelse. Det har gjort Oslo til en mer spennende by å bo i. Det vi ikke skal tolerere er fremveksten av parallellsamfunn som ikke forholder seg til norske lover og regler, sier Astrup.

Kvalitet foran kvantitet

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- Det viktigste er ikke lengden på skoledagen, men hva elevene lærer mens de er på skolen. Skoledagen kan gjerne bli lengre, men da må skolen ha nok kvalifiserte lærere og tilstrekkelige ressurser til å oppnå god kvalitet og et høyt læringsutbytte, sier Astrup.

Han vil ikke at staten skal betale for SFO.

- Oslo har lenge hatt flest timer i landet, og har spesielt prioritert undervisning i basisferdighetene lesing, skriving og regning. Det er viktigere å prioritere en bedre skole, enn å prioritere gratis SFO. Det er bedre å senke skattene for barnefamiliene slik at familiene har økonomi til å betale for SFO, enn å finansiere SFO over statsbudsjettet gjennom økte skatter, sier Astrup.

Du kan følge både Nikolai Astrup og NRK Østlandssendingen på Twitter.