– Grenser opp til talltriksing

Miljøpartiet De Grønne i Halden tar avstand fra forslaget fra arbeidsgruppen for ny idrettshall på Remmen, og kaller det for «Svarteperspill».

Vibeke Julsrud

LUFTSLOTT OG SVARTEPERSPILL. - Miljøpartiet er bekymret over tankegangen fra arbeidsgruppa for ny idrettshall på Remmen, sier Vibeke Julsrud.

Foto: Privat

"Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen" består av politikere og folk fra idrettsmiljøet, og har som oppgave å finne løsninger for hvordan en ny flerbrukshall skal kunne bli reist på Remmen.

I går ble det kjent at gruppen ser muligheter for å engasjere kommunen i et nytt hallanlegg, og samtidig kunne bedre den kommunalt anstrengte økonomien, ved at eiendommer Halden kommune har på handa, selges og leies tilbake.

Forslaget faller ikke i god jord hos Miljøpartiet De Grønne.

- At kommunens administrasjon ikke kaster bort tid på slike forslag er helt greit for Miljøpartiet. Vi satser på en bærekraftig økonomi og ikke finanstriksing, sier Miljøpartiet De Grønnes Vibeke Julsrud til NRK.

Les også:

Tall fra Arbeidsgruppen for flerbrukshall på Remmen

POTENSIELL GEVINST. Eiendomssalg på 290 millioner kroner mener arbeidsgruppen enten kan stilles som egenkapital og fremmedkapital i Fleridrettshallen, eller benyttes til å fjerne akkumulert underskudd i Halden kommune.

Foto: Faksimile rapport Arbeidsgruppen for flerbrukshall på Remmen

Store penger å hente

Hallsituasjonen for Halden-idretten betegnes som prekær, og har blitt særlig synligggjort etter at byen fikk to eliteserielag i håndball, henholdsvis i dame- og herreavdelingen. Begge lag spiller på nåde fra Norges Håndballforbund denne sesongen, og det har vært snakk om at de kan måtte spille utenfor byen neste år, dersom de holder seg i eliteserien.

Foruten representanter fra idrettsmiljøet, har også politikere kastet seg inn i debatten om flerbrukshall. Det er høylydt beklaget at et vedtak om fortgang i en prosjektering på Remmen fra et overveldende flertall i kommunestyret, ikke er satt ut i livet.

Arbeidsgruppen for et idrettsanlegg på Remmen, som er nedsatt av kommunestyret for å finne både finansielle og praktiske løsninger for ny hall, har nå levert en massiv rapport, der det om temaet finansiering punkt 7.1 blant annet heter

"Halden kommune besitter i dag en rekke eiendommer som forvaltes på ulik måte. Det ligger betydelig merverdier i bygningsmassen, der det gjøres utvalg blant nåværende eiendommer som skilles ut til bokført verdi til eget selskap, fortrinnsvis aksjeselskap som kalles f.eks. Halden kommunale eiendom AS.

Selskapet kan legges under eksisterende selskaper som eies 100 prosent av Halden kommune i dag.

Halden kommunale eiendom AS strukturerer videre aktuelle eiendommer mot et videresalg til nytt selskap sammen med aktuelle finansiør. Aktuell finansiør kan være fond, konsortium osv. Målsettingen er å skaffe finansiering med en yield på under 6 prosent. Selskapene kan opprettes heleide datterselskap under Halden kommunale eiendom AS og derved beholder Halden kommune 100 prosent kontroll over eiendommene.
"

Det beskrives en potensiell gevinst for eiendomssalg på 290 millioner kroner, som arbeidsgruppen mener enten kan stilles som egenkapital og fremmedkapital i Fleridrettshallen, eller benyttes til å fjerne akkumulert underskudd i Halden kommune, for deretter å gjøre Halden kommune i stand til å stille nødvendige garantier for lån.

Les også:

- Luftslott og Svarteperspill

- Skal kommunen selge eiendommer med en viss gevinst, må det være eiendommer man ikke lenger har bruk for, men en del av de aktuelle eiendommene eier ikke kommunen, sier Vibeke Julsrud og viser til at mange av eiendommene kommunen i dag benytter allerede er overført til Halden Kommunale Pensjonskasse, og følgelig ikke er eid av kommunen.

Hun mener gevinst ved eventuelt salg skal bokføres i Investeringregnskapet og at dette ikke påvirker kommunens driftsresultat.

- Den foreslåtte Sale & Leaseback løsningen et luftslott / Svarteperspill, hvor kommunen til slutt vil sitte igjen med økte driftskostnader. Den billigste løsningen er å låne penger til 2-3 prosent i stedet for å betale rundt 6 prosent i avkastning til eiendomsselskapet, slik forslaget fra arbeidsgruppen peker på, sier hun.

Miljøpartiet er bekymret over tankegangen fra arbeidsgruppa, og viser til "finansboble-sprekken" for ikke alt for mange år tilbake.

- Forslaget om å "strukturere" kommunens eiendommer i to selskaper virker som en løsning diverse hedgefond brukte før finanskrisa i 2008. Det skjuler ting, men skaper ingen nye verdier. Til slutt sprakk bobla, sier Vibeke Julsrud.

Les også:

Lettere å komme ut av ROBEK-lista?

Halden kommunes økonomiske situasjon er vanskelig, og i perioden 2008-2013 er det hvert år registrert underskudd. Ved årsskiftet hadde kommunen rundt 280 millioner i oppsamlet underskudd, og som en følge av dette befinner Halden kommune seg på ROBEK-listen, der kommuner med dårlig råd har tilhold.

Halden er delvis satt under stalig administrasjon, og må søke Fylkesmannen i Østfold om lov til å inngå leie- og låneavtaler.

- Halden kommune bli herre i eget hus, og slippe å spørre Fylkesmannen i Østfold om å få bruke penger, dersom det blir et politisk flertall for en slik løsning denne arbeidsgruppen nå foreslår, sier Fremskrittspartiets Per Egil Evensen til NRK.

Miljøpartiet de Grønne tror imidlertid ikke forslaget fra "Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen" vil gjøre det lettere å ta steget ut av ROBEK.

- Salgsgevinst kan benyttes til å redusere gjeld og dermed finanskostnader, eventuelt reinvesteres. En salgsgevinst vil ikke gjøre det vesentlig lettere å komme ut av Robek-registeret. Derimot vil den skisserte Sale & Leaseback-metoden øke husleiekostnadene vesentlig, og dermed belaste driftsresultatet, noe som forlenger oppholdet på Robek i og med at det blir mindre penger til å nedbetale underskudd, sier Julsrud til NRK.

Roar Lund fra Høyre, som sammen med Henrik Rød (Frp) og Svein Olaussen (Ap) utgjør politikerdelen i "Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen", er helt uenig med Miljøpartiet.

- Selges eiendommer direkte fra kommunen, vil helt riktig ingen salgsgevinst påvirke resultatet til Halden kommune. Overdras de derimot til for eksempel bokført verdi til et heleid kommunalt selskap, som deretter videreselger til for eksempel et nytt datterselskap med ekstern finansiering, vil dette kunne utløse en gevinst som øker selskapets opptjente egenkapital. Da medfører dette utbyttemuligheter, og utbytter fra kommunalt eide selskaper kan inntektsføres i det kommunale regnskapet, sier Lund til NRK.

- Enorme utfordringer, må tenke nytt

Roar Lund

MÅ VÆRE VILLIG TIL Å SE NYE FORSLAG. - Det må i hvert fall være lov til å diskutere dette og ikke minst se på mulighetene, sier Roar Lund (H).

Foto: Privat

Halden kommunes plass på ROBEK-listen, med dertil hørende begrensede handlefrihet er et hett tema i Halden.

Roar Lund, har åpent refset sitt eget parti, politiske samarbeidspartnere og opposisjonen, for ikke å levere i forhold til haldenserne. Han har irritert seg over det han opplever som stillstand i politikken, og ser ikke lyst på at kommunen kan bli værende på ROBEK-listen til 2022.

- Som politiker ønsker jeg ikke bare å sitte stille uten å få gjort noe. Vi kan ikke la Halden stå stille fram til år 2022 slik enkelte tydeligvis ønsker, sa han til Halden Arbeiderblad tidligere i høst.

Overfor NRK peker Roar Lund på at Halden komunne står overfor enorme utfordringer og massive kutt overfor innbyggerne, dersom man ikke vil vurdere andre løsninger i tillegg til nedbemanning og innsparinger. Om forslaget fra "Arbeidsgruppen for Fleridrettshall på Remmen" om salg av eiendom og leaseback sier han

- Det kan hevdes at dette er en kortsiktig løsning, som derved gir seg utslag i økt husleie for å dekke blant annet renter og avdrag. Det er til dels helt riktig. På den annen side frigjør dette likvider som både kan redusere gjeld - langsiktig gjeld og/eller kortsiktig gjeld som dagens kassakreditt og gi nødvendig handlefrihet, sier Lund.

Han peker på at gitt rentenivå, salgsgevinst og finansiering, vil nettoeffekten i eksemplet fra arbeidsgruppens punkt 7.1 gi en årlig økt kostnad på 10 millioner kroner, noe som er vesentlig lavere enn det resultatkravet som påhviler Halden kommune de neste åtte årene.

- Her skal faktisk kommunen levere så store positive resultater for å ta inn det akkumulerte underskuddet at det kan få dramatiske følger for tjenestetilbudet. En drift i balanse er uansett en betingelse, men det kan kanskje være en mulighet til å se på andre og gode løsninger enn kraftige reduksjoner i tjenestilbudet? Det må i hvert fall være lov til å diskutere dette og ikke minst se på mulighetene, sier han til NRK.