Massiv kritikk mot byggesaksleder

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Asbjørn Montelius

KRITIKKVERDIG. I rapporten fra granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune beskrives det som etter granskernes oppfatning er handlinger som er klart kritikkverdige.

Foto: Joakim S. Enger

I forrige uke presenterte Alexandra Bech Gjørv sin granskingsrapport for formannskapet i Halden.

Granskingen av byggesaksleder Asbjørn Montelius ble vedtatt i mai i år, og kom i stand på bakgrunn av tips til kommunen om mulig korrupsjon.

Rapportens innhold eller deler av denne ble varslet frigjort i går, men ble utsatt et døgn.

Les hele rapporten:

Rollesammenblanding

I brev 16. mai 2013 fra kommunen til Advokatfirmaet Hjort DA, som vant anbudsrunden etter kommunal utlysning, var det fastsatt følgende mandat:

"Granskingen skal omfatte en gjennomgang av det faktiske og rettslige grunnlaget for to anonyme varsler med anklager mot en enhetsleder i Halden kommune om mulige misligheter/sammenblanding av roller som myndighetsperson og privatperson.

Granskerne skal gi anbefaling på overordnet nivå om eventuelle hensiktsmessige tiltak fra kommunens side på bakgrunn av de funn som blir gjort.

Resultatene fra granskingen skal sammenfattes i en rapport."

Granskningsrapporten av byggesakslederen i Halden peker både på formelle feil, rollesammenblanding og involvering i saker med private, økonomiske interesser.

Varslene

Av granskningsrapporten står det å lese at Varsel nr. 1 kom til kommunen som en anonym, intern varsling.

Varslet besto i et brev med mange kritiske påstander om ulike reguleringssaker som er kjent fra media samt kritikk mot politiske miljøer i kommunen.

I tillegg retter brevet konkrete beskyldninger mot enhetslederen for kommunens enhet for plan, byggesak og geodata. Det er disse beskyldningene granskerne er bedt om å se nærmere på.

Varsel nr 1 peker konkret på tre plan- og byggesaker knyttet til tomter som grenser til Grimsrød gård, som eies av enhetslederens ektefelle.

Sakene ble behandlet og avgjort i 2005 og 2006, og varslene går ut på at enhetslederen skal ha utnyttet sin posisjon i kommunen til å sikre raskere saksbehandling enn normalt, og i ett tilfelle at han skal ha mottatt penger for å sørge for at saken fikk et bestemt utfall.

Varsel nr. 2 ble levert anonymt i postkassen til tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen.

Varselet går ut på at uenighet om en privat regning for utført arbeid i 2007 har medført at enhetslederen sørget for at arkitektfirmaet ble utestengt fra oppdrag for kommunen.

Tipset lyder på at saker som har vært fremmet av arkitektfirmaet har blitt trenert i den kommunale byggesaksbehandlingen, samt at det i deres saker har blitt stilt strengere krav enn overfor andre private aktører.

Holder eventuelle tiltak hemmelig

I forhold til eventuelle tiltak mot Asbjørn Montelius er det fortsatt ikke kjent hva som kommer til å skje, og hva Halden kommune har fått av forslag er nedskrevet i et eget notat fra granskerne.

Granskerne skriver:

"Forholdene som er omtalt i denne rapporten, sammenholdt med enhetslederens manglende medvirkning til granskingen, kan gi grunnlag for å vurdere tienestemessige reaksjoner mot ham.

Vi er bedt av kommunen om å uttale oss om dette.

Våre råd om enhetslederens tjenstlige forhold er utformet i et eget notat, både av hensyn til den det gielder, og fordi dette dreier seg om rådgivning undergitt vår taushetsplikt som advokater."

Rapporten konklusjoner:

Hva gjelder organisatoriske forhold skriver granskerne:

"Det viktigste arbeidet med å bygge opp tillit skjer i det daglige arbeidet med enkeltsaker. Bare gjennom korrekt og effektiv saksbehandling kan borgerne få den nødvendige tilliten til at kommunen utøver sitt samfunnsansvar på en saklig, objektiv og forsvarlig måte.

Åpenhet om kommunens beslutningsprosesser og om mulige interessekonflikter hos ansatte er helt sentralt.

Vi anbefaler at kommunen foretar tiltak for å styrke tilliten til enhet for plan, byggesak og geodata. Kommunen bør sørge for at det foretas risikoanalyser for å kartlegge i hvilke situasjoner og saker det kan tenkes å oppstå en interessekonflikt.

På grunnlag av slike analyser bør det utarbeides klare retningslinjer for hvordan saker som berører enhetslederens og andre ansattes interesser og andre
sannsynlige interessekonflikter og dilemmaer skal håndteres. Slike retningslinjer bør være nedfelt skriftlig, og gjøres kjent for de ansatte i enheten. Vi er ikke kjent med at kommunen har iverksatt slike tiltak.

I vårt arbeid med granskingen har vi stadig vekk blitt møtt med forklaringer om at kommunen ikke kan ta anonyme og udokumenterte påstander på alvor. Det vises i denne forbindelse også til vår gjengivelse fra møtebok for kontrollutvalget 19. februar 2010, jf. pkt. 4 ovenfor.

Etter vår oppfatning kan en slik holdning hos sentrale ledere og politikere i kommunen bidra til å skape ytterligere mistillit til en kommune. En rekke personer har kontaktet oss og opplyst at de ikke ønsker å stå fram med sine erfaringer med Halden kommune, i frykt for represalier.

Dette er svært alvorlig. Vi understreker at bare det at mange personer og aktører ikke tør å stå frem med sine oppfatninger er et uttrykk for et alvorlig tillitsproblem, selv om det skulle vise seg at eventuelle påstander og beskyldninger ikke har rot i virkeligheten. Manglende åpenhet i kommunen kan nettopp ha skapt grobunn for "anonyme og udokumenterte" påstander.

Kommunens kontakt med sine innbyggere, og de signaler som gis av kommunen, er helt avgjørende for å bygge og ivareta tillit. I det forebyggende arbeidet mot for eksempel korrupsjon, er kommunen helt avhengig av å få
inn tips og opplysninger fra innbyggeme.

Gode grunner kan tale for at slike tips kan gis anonymt, i likhet med den rett til anonym varsling som ansatte har etter arbeidsmiljøloven. Vi anbefaler at kommunen arbeider målrettet for å sikre at innbyggerne kan kontakte kommunen med tips og opplysninger uten frykt for represalier."

Hva gjelder strafferettslige forhold skriver granskerne:

"Det ene av varslene inneholder påstander om korrupsjon. Vi vil likevel avstå fra å foreta en strafferettslig vurdering, og gir ingen anbefaling i så henseende.

Vårt mandat har vært å innhente opplysninger om de objektive fakta i saken, og det er ikke åpenbart at det vi har avdekket oppfyller de objektive vilkår for straffbarhet.

Å foreta undersøkelser og vurderinger av involverte personers subjektive skyld - noe som alltid vil være et vilkår for straffeansvar - omfattes heller ikke av mandatet.

I og med at vi ikke har mottatt forklaring fra enhetslederen selv, og i lys av at ressurssituasjonen har forhindret oss fra å gjennomføre systematiske e-postsøk, har vi uansett et begrenset grunnlag for å vurdere i hvilken grad det er rimelig å anta at de subjektive vilkår for straff foreligger.

Ved en strafferettslig vurdering ville det også måtte tas hensyn til at de hendelsene vi har undersøkt ligger mer enn fem år tilbake i tid, og at det derfor er grunn til å tro at enkelte av de straffebestemmelsene det kunne være aktuelt å vurdere uansett vil være foreldet, jf straffeloven § 67.

Våre vurderinger av de objektive forhold fremgår imidlertid av rapporten, som vi legger til grunn at blir offentlig. De aktuelle straffebestemmelser er underlagt offentlig påtale (eventuelt under forutsetning av at allmenne hensyn krever påtale).

Påtalemyndigheten står dermed fritt til å ta stilling til om disse objektive forholdene fra noen år tilbake gir grunnlag for å iverksette etterforskning.

Det er derfor ikke nødvendig med en anmeldelse fra en fornærmet part for at politiet skal iverksette etterforskning. Vi ser derfor ikke noe reelt behov for at kommunen tar stilling til strafferettslige spørsmål i tilknytning til granskingen."

Mottok mange henvendelser og tips

Underveis i granskingen har granskerne fra Advokatfirmaet Hjort DA mottatt en rekke tips fra enkeltpersoner.

Enkelte av disse tipsene har vært vurdert til å ha betydning for granskingsarbeidet, og er fulgt opp på ulike måter.

Først og fremst er tipsene fulgt opp gjennom at opplysningene er forsøkt verifisert ved samtale med aktuelle personer og de personene tipsene berører.

Andre tips har vært vurdert å ligge utenfor granskernes mandat er ikke fulgt opp fra granskernes side.

Disse tipsene er ikke blitt videreformidlet av granskerne til oppdragsgiver.

Flere av de som har kontaktet granskerne har uttrykt frykt for represalier, og har av den grunn ikke ønsket at granskeme skal gå videre med opplysningene.

Vurderte å gå inn i ansattes epost

Granskingsarbeidet har tatt utgangspunkt i Advokatforeningens retningslinjer for private granskinger.

En stor del av granskernes arbeid har bestått i gjennomgang av saksdokumenter.

Dokumentene knyttet til de tre byggesakene har vært innhentet fra kommunen og gjennomgått.

Fra granskerne heter det i rapporten:

"Vi har også fått oversendt et antall referansesaker, for å kunne få oversikt over praksis i lignende saker. Mange av saksdokumentene gjelder saker fra tiden før kommunen innførte elektronisk saksbehandlingssystemiarkivsystem,
og det tok derfor noc tid for kommunen å flnne frem til saksdokumentene
."

På et tidlig tidspunkt ble det i følge granskningsrapporten vurdert å gjennomføre søk i enkelte ansattes c-postkonto. Det viste seg imidlertid ikke å være mulig å utføre slike søk, og gjennomgang av materialet på en forsvarlig
måte, innenfor de økonomiske rammene for granskingen.

Intervjuet 20 personer

Granskerne har gjennomført intervjuer med i alt 20 personer. Noen av disse har man hatt flere samtaler med.

Samtaler med vitner har vært en betydelig del av granskernes arbeid. Personene de har snakket med har på ulike måter har vært involvert i de sakene varslene omtaler.

Granskerne har hatt samtaler med nåværende og tidligere ansatte i Halden kommune, tillitsvalgte, private utbyggere i de omtalte byggesakene samt eier og daglig leder i Halden arkitektkontor AS.

Granskerne skriver i rapporten:

" Samtalene er gjennomført i tråd med retningslinjene for granskingen. Forut for hver samtale har personene fått tilsendt mandatet og retningslinjene for granskingen samt en kort beskrivelse av hvilke temaer vi har ønsket å snakke om. "

De ansatte i Halden kommune ble pålagt av arbeidsgiver å møte tiI samtale med granskerne.

Øvrige vitner har, med to unntak, samtykket til å snakke med granskerne, og har skrevet under skjema om samtykke til behandling av personopplysninger.

Samtalene ble i all hovedsak gjennomført ved fysisk møte mellom granskerne og vitnene.

Under intervjuene var det minst to personer til stede fra granskernes side. De aller fleste intervjuene ble avholdt i Halden.

Les mer:

Alexandra Bech Gjørv

MONTELIUS MØTTE IKKE GRANSKERNE. – Det hadde vært viktig for opplysning av saken og rettssikkerhet at Montelius hadde snakket med oss, sa Bech Gjørv til formannskapet i Halden sist uke.

Foto: Anne Ognedal/NRK

Ville ikke snakke med granskerne

Montelius har selv ikke ønsket å snakke med granskerne.

- Dette er en privat gransking, rettssikkerheten er satt helt til side, sa Asbjørn Montelius til NRK torsdag i forrige uke, da rapporten ble lagt frem.

Han utdyper dette med at han verken har fått innsyn i dokumenter, referater eller hvilke påstander som har kommet fram om han.

Torsdag kveld var han til stede i formannskapet i Halden, men på lik linje med andre tilhører måtte han være på gangen under mesteparten av Gjørvs presentasjon av rapporten.

- Du kan selv tenke deg hvordan dette påvirker meg og min familie, sa Montelius til NRK etter møtet.

Montelius sier via sin advokat at kritikken bygger på delvis uriktig faktum og vurderinger og vurderingsnormer som de er grunnleggende uenige i.

Les mer:

Vil renvaske seg for beskyldninger

I slutten av april i år kom det frem at Asbjørn Montelius gikk til privat straffesak mot rådmannen, kommuneadvokaten og den tidligere konstituerte rådmannen Eivind Hansen, samt Halden kommune.

Bakgrunnen er beskyldninger Montelius mener er urettmessige, fremsatt av Grindaker, Hansen og Aam.

Det skal dreie seg om dypt ærekrenkende, grove og usanne påstander, i følge advokat Helge Skaarass, som representerer Montelius.

- Halden kommune har ikke utsatt byggesaksleder Asbjørn Montelius for en ærekrenkelser, skrev ordfører Thor Edquist (H) i kommunens offiisielle uttalelse til saken tidligere i år.

Verken Edquist, rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, kommuneadvokat Veronica Aam eller tidligere konstituert rådmann Eivind Hansen har ønsket å kommentere saken utover den offisielle versjonen.

Rettsaken er bermannet til Fredrikstad tingrett i februar 2014.

Les også: