Må ha «nytt» Maridalsvann innen 2028

Og Oslo kommune må lage en forpliktende plan for et alternativt Maridalsvann innen 1. august i år. Ellers venter høye bøter.

Maridalsvannet sett fra Brekke

MARIDALSVANNET: Skulle Maridalsvannet bli satt ut av spill, vil alle innenfor Ring 3 miste vann og avløp i løpet av få timer. Etter 3–4 måneder vil reservevannkildene som forsyner resten av Oslo gå tomme.

Foto: Olav Juven / NRK

Rett før påske fikk Oslo kommune det formelle pålegget fra Mattilsynet om å etablere en fullgod reservevannforsyning innen 1. januar 2028.

Etter at Mattilsynet varslet at et slikt pålegg var på trappene, har NRK i en serie saker påvist hvor sårbar Oslos vannforsyning er så lenge 90 % av drikkevannet kommer fra Maridalsvannet og reservevannkildene er helt utilstrekkelige:

Marit Kolle, Mattilsynet

LEI AV VENTE: Mattilsynet og avdelingssjef Marit Kolle pålegger Oslo å få på plass en ny store drikkevannskilde.

Foto: Olav Juven / NRK

– Dagens løsning er sårbar, sier avdelingssjef Marit Kolle i Mattilsynet.

– Man er helt avhengig av Maridalsvannet som råvannskilde og Oset vannrenseanlegg. Hvis noe skulle skje med vannkilden eller vannrenseanlegget, så vil Oslo etter ganske kort tid stå uten drikkevann til sine innbyggere.

Utredninger siden 60-tallet

I sitt svar til Mattilsynets varsel om pålegg, skriver byrådet at Oslo kommune siden 2011 har arbeidet med planer om Holsfjorden i Buskerud som reservevannkilde.

Problemet er at dette alternativet har vært utredet og forkastet to ganger tidligere og føyer seg inn i rekken av utredninger som har pågått siden 1960-tallet.

Og når utredningen fire år etter at den ble oversendt fra Vann- og avløpsetaten til rådhuset fortsatt ikke er politisk behandlet, ser ikke Mattilsynet annen råd enn å gi kommunen kniven på strupen.

Stadige utsettelser

– Vi har sett i lengre tid at også Oslo kommune har et ønske om å få en reservevannløsning på plass. Men planen blir stadig utsatt eller forkastet. Derfor har Mattilsynet valgt å gi pålegg i saken for å sikre framdrift, sier Marit Kolle.

Pålegget er todelt:

  • Fullgod reservevannløsning må etableres innen 1. januar 2028.
  • En framdriftsplan må legges fram innen 1. august 2017. Planen skal inneholde klare delmål og datoer for ferdigstillelse av sentrale elementer som ny vannkilde, nytt vannbehandlingsanlegg og ledningsnett for å fordele vannet til kommunens innbyggere.

Holsfjorden-alternativet kan komme til å koste opp mot 15 milliarder kroner. Et forpliktende investeringsvedtak fra Oslo bystyre før 1. august er urealistisk.

Vet ikke når

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen

JOBBER MED SAKEN: Men en investeringsbeslutning i bystyret innen 1. august er ikke realistisk, sier byråd Hanna Marcussen (MDG).

Foto: Else Karine Archer / NRK

– Vi har fullt fokus og jobber målrettet med saken. Samtidig er det mange avgjørelser og vedtak som skal gjøres før vi vet nøyaktig når vi kan få dette på plass, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG), som har vikariert som miljøbyråd i påsken.

Er dette en investering som kommunen på et eller annet tidspunkt må ta?

– For Oslo kommune er det viktig å få på plass en fullgod reservevannløsning, så vi trenger å gjøre en investering. Men investeringen er så stor at når vi først gjør den, må vi være trygge på at vi gjør det rette, sier Marcussen.

Ris bak speilet

Hvis Oslo kommune ikke leverer en god nok plan for Mattilsynet innen 1. august, venter «opptrappende virkemiddelbruk».

– Da vil for eksempel dagbøter være aktuelt, sier Marit Kolle.

Hun legger til at størrelsen på dagbøtene vil bli vurdert nærmere og sett i sammenheng med kostnaden ved å gjennomføre pålegget.

Så jo større sak, jo større dagbøter?

– Ja, det stemmer, sier Marit Kolle.