Her kan du lese alt om statsbudsjettet 2012

NRK Østfold gir deg detaljene som har betydning for deg og fylket vårt.

Sigbjørn Johnsen legger fram statsbudsjettet

Sigbjørn Johnsen legger fram statsbudsjettet for 2012.

Foto: NRK

Statsbudsjettet ble sluppet klokken 10 i formiddag, og dette er sakene som angår Østfold.

 • Regjeringen foreslår å bevilge 6,2 millioner kroner for å videreføre og trappe opp med nye kull de studieplassene som ble tildelt i 2009 og 2011 ved Høgskolen i Østfold. Det gir en økning på 78 studieplasser fra 2011 til 2012. Regjeringen foreslår også en økning på 945 000 kroner for å videreføre satsingen på de nye grunnskolelærerutdanningene. Totalt foreslås en bevilgning på 470,7 millioner kroner til høgskolen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge et investeringstilskudd på 12 millioner kroner til INSPIRIA Science Senter, nytt vitensenter i Sarpsborg.
 • Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Østfoldmuseene med 1 million kroner, fra 21,9 til 22,9 millioner kroner. Videre foreslår Regjeringen å bevilge 4,1 millioner kroner til Viken Filmsenter, et samarbeid mellom Østfold, Vestfold, Buskerud og Akershus.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 1,6 millioner kroner til Det Norske Blåseensemble anno 1734 for å kompensere økte utgifter i forbindelse med nye orkesteravtaler.
 • Virksomheten ved Rygge flystasjon videreføres. Flystasjonen er midlertidig base for generalinspektøren for Luftforsvaret med stab, og redningshelikoptertjenesten viderefører døgnkontinuerlig tilstedevakt med lege på Rygge. Oslofjord heimevernsdistrikt 01 viderefører også sin aktivitet ved Rygge. Et prosjekt for å utbedre velferds- og fritidsbygget på Rygge etter en brann ble godkjent av Forsvarsdepartementet i 2010. Med dette prosjektet vil soldatene på Rygge igjen få et sted for velferdsaktiviteter under førstegangstjenesten. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2012.
 • Det gjennomføres tiltak for å effektivisere bruk av energi i Forsvarets bygg i Østfold med målsetting om å redusere energiforbruket med 15 prosent. Regjeringen foreslår å bevilge 3,7 millioner kroner på slike tiltak i 2012.
 • Kommandanten på Fredriksten festning videreføres. Regjeringens satsing for å bedre vedlikeholdsnivået på Forsvarets festningsverk videreføres i 2012. Som et ledd i dette arbeidet fortsetter arbeidene med sikring av Fredriksten festning.
 • Ved Fredrikstad skytefelt er tre baner tidligere ryddet ved Gansrød. Det planlegges nå tiltak ved Regimentsmyra. Resterende baner på Gansrød og håndgranatbanen ved Regimentsmyra skal saneres senere. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 5,0 millioner kroner på disse tiltakene i 2012.
 • Regjeringen foreslår at Hvaler kommune får tilskudd på 980 000 kroner til bygging av kai i Utgårdskilen.
 • Forvaltningen av verneområdene styrkes på landsbasis. Regjeringen foreslår å øremerke 8 millioner kroner til disposisjon for verneområdestyrene til bruk på skjøtsel og tilrettelegging i verneområdene.
 • Som en oppfølging av vannforvaltningsplanene er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til totalt 8 millioner til tiltak i utvalgte vannområder med særskilte miljøutfordringer. Halden- og Morsavassdraget er blant de prioriterte områdene.
 • Regjeringen foreslår 6 millioner til vedlikehold av kanalanlegg som kulturminner i vassdrag. Haldenkanalen er ett av kulturminnene som mottar støtte også i 2012.
 • Regjeringen foreslår at tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader. Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning. Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Østfold vil omfattes av ordningen i 2012.
 • Regjeringen foreslår en statlig investeringsramme 437 millioner kroner for strekningen Riksgrensen/Ørje – Oslo. I tillegg er det regnet med 155 millioner kroner i bompenger. Innenfor denne rammen prioriteres blant annet statlige midler og bompenger til videreføring av prosjektet Melleby – Momarken i Østfold. I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge midler til statlig refusjon til bompengeselskapet for prosjektet Krosby – Knapstad. Det er dessuten satt av midler til flere mindre tiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 380 millioner kroner på anleggsstart på den 8,3 kilometer lange strekningen E18 Melleby – Momarken. Av dette beløpet forutsettes 100 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. På den om lag seks kilometer lange strekningen østover fra Momarken til Hærland er det planlagt sammenhengende forbikjøringsfelt på begge sider av vegen. Ved Hærland skal det bygges en om lag 150 meter lang trefelts tunnel. Resten av strekningen fram til Melleby skal bygges som tofelts veg uten forbikjøringsfelt. Det skal bygges midtrekkverk på hele strekningen. Videre det planlagt to planskilte kryss, ett ved Homstvedt og ett ved Laugslet. Utbyggingen vil gi bedre framkommelighet, trafikksikkerhet og miljøforhold. Det legges opp til anleggsstart i oktober i år, og prosjektet skal etter planen åpne for trafikk i 2014.
 • Innenfor den statlige investeringsrammen for E6-strekningen Oslo – Svinesund er det blant annet prioritert midler til rehabilitering av bruer på E6 ved Sandesund øst. Innenfor denne rammen er det også satt av midler til fullfinansiering av undergang ved Remmen på riksveg 21.
 • Regjeringen forslår å prioritere flere tunneler og utbedringer ved Moss ferjekai, på riksveg 19, innenfor midler som er avsatt til mindre utbedringer.
 • Regjeringen forslår å bevilge midler til sluttføring av prosjektet Halden driftsbanegård, som startet i 2007. Prosjektet skal legge til rette for moderne og hensiktsmessig drift av regiontogene på Østfoldbanen. Det blir etter planen ferdig vinteren 2011/2012.
 • Østfoldbanens Østre linje etableres som erfaringsstrekning for nytt signalsystem av typen ERMTS. Regjeringen forslår å bevilge 179 millioner kroner til videreføring av arbeidet i 2012.
 • For å bedre sikkerhet, tilgjengelighet og universell utforming, foreslår Regjeringen å bevilge 432 millioner kroner til plattformforlengelser i 2012. På Østfoldbanen er det satt av midler til Råde stasjon.
 • Regjeringen foreslår å bevilge om lag 21,05 millioner kroner til regional utvikling over kapittel 551, post 60. Bevilgningen inkluderer midler til kommunale og regionale næringsfond. Inkludert er også en skjønnstildeling til å dekke den statlige deltakelsen i det europeiske territorielle samarbeid (Interreg), i programmer der Østfold deltar.

NRK.no oppdaterer