Hopp til innhold

Lei av støy fra tillitsmenn

Halden kommune er lei av de mange negative mediaoppslagene rundt kommunen. Nå innkalles fagforeningene for å få slutt på negative oppslag.

Halden kommune rådhuset

Tirsdag 1. desember skal de første fagforeningene møte rådhusstaben om temaet 'Intensjonene i Hovedavtalen'. - Gjentatte negative mediaoppslag fremmer ikke samarbeidet mellom ledelsen og de tillitsvalgte, og kan anses som et brudd på Hovedavtalen, mener administrasjonen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Halden kommune har gjennom de siste årene samlet på seg en rekke negative mediaoppslag knyttet til brudd på arbeidsmiljøloven, saksbehandlingsfeil og åpenlys krangel mellom rådmann og tillitsvalgte .

Nå har administrasjonen fått nok av de negative oppslagene, og viser til Hovedavtalen Del B "Samarbeidsavtalen" , og det pekes på at negative mediaoppslag kan være brudd på Hovedavtalen.

Les også:
Kommunen innrømmer lovbrudd
- Slutt på brannsamarbeid i Halden
Rovdrift på utenlandske vikarer

- Ingen kommentar

Det er personalsjef Toril Bjerkeli i Halden kommune som har ført i pennen innkallingen til drøftingsmøtene med fagforeningene som starter den 1. desember i år.

En for en blir fagforeningene innkalt til drøftingsmøter, og i enkelte tilfeller blir fagforeninger med få medlemmer i kommunen satt opp på samme møtetid.

Halden kommune

Administrasjonen mener det er til stor skade for kommunen og de ansattes omdømme at det stadig kommer negative mediaoppslag om kommunale forhold i Halden.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Jeg ønsker ikke å kommentere denne saken. Det er å betrakte som en intern prosess innen kommunal personalforvaltning og jeg har ingen kommentar utover det, sier personalsjef Torill Bjerkeli til NRK.

I alt har hun innkalt til åtte møter med de i alt 13 fagforeningene.

Med seg til møtene skal Bjerkeli ha kommunalsjef organisasjon og utvikling Lars Th. Larsen.

Dårlig PR for Halden kommune

I innkallingsbrevet fra Torill Bjerkeli til fagforeningene viser hun til at det i Hovedtillitsvalgt-møtet den 28. august i år ble saken "Hovedavtalens intensjoner - samarbeid og omdømmebygging" tatt opp.

Bakgrunnen var gjentatte oppslag i ulike media, hor tillitsvalgte selv initierer og står frem med saker rettet mot kommunens administrative ledelse.

Det er administrasjonens syn at oppslagene er til stor skade for kommunens og de ansattes omdømme.

Når nå fagforeningene kalles inn til drøftelsesmøter skjer dette etter at mediaoppslagene har fortsatt etter møtet den 28. august med samme hyppighet og styrke.

Les også:
Slakter Halden kommune
Arbeidstilsynet stopper maratonvakt
Opprørt over rådmanns-trakassering
Brannsikkerhet truet av konflikter

- Kan takke seg selv

Kirsti Rørmyr, Fagforbundet Halden kommune

Fagforbundet i Halden er det største av samtlige fagforeninger i kommunen og har vunnet fram med flere saker som har fått stor mediaoppmerksomhet den senere tid. - Jeg kan dokumentere at sakene er forsøkt løst internt i linja først, før de er løftet til andre nivåer eller har havnet i media, sier leder Kirsti Rørmyr.

Foto: Rainer Prang / NRK

Fagforbundet i Halden kommune har fått gjennomslag for en rekke av sine saker blant annet om lovbrudd i helsesektoren og om mangel på ansettelsekontrakter i Halden kommune .

Fagforbundets leder Kirsti Rørmyr mener kommuneadministrasjonen kan takke seg selv for at sakene havner i media.

- Jeg kan dokumentere at sakene først har vært tatt opp internt i linjen. Deretter er sakene løftet opp til Arbeidstilsynet eller til Fagforbundet sentralt, og enkelte slike saker har havnet i media, sier Rørmyr .

Hun forteller at de fleste journalistene Fagforbundet har kontakt med tar kontakt først.

- Mange journalister leser postlister til og fra Halden kommune og andre offentlige instanser. Brev fra og til Fagforbundet som sendes av offentlige instanser og kommune kan utløse en nyhetssak. I 95 prosent av sakene Fagforbundet i Halden har figurert i media, er det tatt kontakt fra journalister til oss og ikke omvendt, sier Rørmyr.

Liten vilje til å samarbeide

Hun er kritisk til at Halden kommunes administrasjon viser så liten vilje til å ville ordne opp internt, og viser til at en del saker har pågått over svært lang tid.

Halden kommunes ønske om hyppige helgevakter eller 13 timers maratonvakter har vært en av de krevende prosessene som har tatt mye tid.

I sommer erkjente kommunen at de hadde brutt arbeidsmiljøloven 45 ganger i helsesektoren blant annet ved å la ansatte gå i dobbeltvakter.

- Så lenge vi kommer til administrasjonen med kritikkverdige forhold, forhold som ikke er håndtert rett, og deretter ikke blir hørt, da må vi til sist gå ut med sakene, sier hun.

Har informasjons og varslingsregelement

Halden kommune vedtok allerede i 2006 et "Informasjonsreglement".

Fra reglementets prinsipper heter det blant annet:

"For å styrke det kommunale folkestyre, muligheten for deltakelse og kontroll, Halden kommunes tillitt hos innbyggerne og den enkeltes rettssikkerhet, skal alle ansatte i Halden kommune bidra til størst mulig åpenhet om kommunens virksomhet. "

Det heter også om ansattes ytringsfrihet;

"Ansatte har full rett til å kunne kontakte og uttale seg til media også om omstridte spørsmål innad i kommunen, hele tiden innenfor grenser satt av lovbestemt taushetsplikt".

Halden kommune vedtok et sett regler i Varslingsplakat 19. mai 2008, også det med intensjon om større åpenhet.

På forespørsel til personalsjef Torhold Bjerkeli om hun finner at kommunens planlagte møter med vektlegging av Hovedavtalen Del B "Samarbeidsavtalen" kan bidra til å sette Informasjonsreglement og Varslingsplakat i skyggen svarer hun at Informajsonsreglementet og Varslingsplakat lever videre.

- Informasjonsreglemntet og Varslingsplakat gjelder fortsatt. Dette er reglement og prosedyrer som står på egne bein, sier hun til NRK.

Halden kommune - Informasjonsreglement
Foto: Halden kommune

- Langt mellom teori og praksis

- Det er et stort sprik mellom det som står i Informasjonsreglementet og reglene for varsling og den virkelighet jeg selv opplever, sier Kirsti Rørmyr til NRK.

Hun mener at de "vakre ordene" som er nedtegnet i Informasjonsreglement og Varslingsplakaten for Halden kommune ikke følges i praksis.

- Det er nesten lystelig å lese i Informajsonsreglementet at man oppfordrer ansatte og tillitsvalgte til å få saker ut i offentlighet. Min virkelighet er at jeg innkalles på teppet, når jeg gjør saker offentlig kjent, sier Rørmyr.

- Håper de er ærlige

NRK spurte personalsjef Toril Bjerkeli om hva hun håper resultatet vil bli av de åtte møtene som nå skal holdes med de 13 fagforeningene i Halden kommune.

- Nei jeg ser ikke noen grunn til å kommentere dette. Jeg har sagt nok om dette. Det er en intern prosesss innen kommunens personalforvaltning, sier Toril Bjerkeli.

- Fagforbundet forventer at administrasjonen er ærlige på at de skal jobbe for et samarbeide som kan fungere. Saken handler ikke bare om mediaoppslag. Den handler også om frikjøpsordningen av tillitsvalgte og hvordan tillitsvalgtes arbeidsforhold skal være, sier Rørmyr.

Halden kommune, Informasjonsreglement
Foto: Halden kommune