Anmeldt for snauhogst ved sjøørretbekk

Landbruksskolen Tomb er anmeldt av fylkesmannen for hogst som kan true sjøørretbestanden i Møllebekken.

Trærne er hugget ned langs Møllebekken

100 trær er hugget ned langs denne bekken som er et viktig gyteområde for Ørret. Nye trær er plantet, men fylkesmannen er ikke fornøyd.

Foto: Anne ognedal / NRK

Da Tomb videregående skole skulle gjøre tiltak for å hindre tilslamming i Møllebekken ble 80 til 100 meter av kantsonen på den ene siden av bekken ble hogd helt vekk.

Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen

Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen mener det er klart at trærne ikke skulle vært hugget.

Foto: Anne Ognedal / NRK

Fylkesmannen i Østfold har politianmeldt landbruksskolen på Tomb for hogsten.

– Det var helt klart sagt at her må man ikke hugge trær. Det var nettopp for å sikre gode leveforhold for ørreten, sier miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen.

– Kan skade ørreten

Etter at om lag 100 trær er hogd ned er det hverken skygge eller skjul i det viktige leve- og gyteområdet i bekken.

– Nå har vi temperaturer som nærmer seg 30-tallet. Det sier seg selv at det ikke er bra for ørreten, sier Andersen.

Før arbeidene ble satt i gang var det befaring med blant andre fylkesmannen og skolen, og i et brev fikk skolen detaljert beskrivelse av hva som kunne gjøres og hva som ikke kunne gjøres.

– Når det gjelder akkurat den strekningen vi snakker om var det helt klart at her må det ikke hugges, sier Kjersti Gram Andersen.

En liten fisk i Møllebekken

Møllebekken er viktig oppdrett- og gyteområde for ørret.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Forutsetter at vilkår holdes

Rektor Astrid Langmoen Olsen ved Tomb videregående skole sier at målet var å hindre tilslamming av Møllebekken.

Jobben ble gjort av erfarne fagfolk. Flere trær var skadet av bever og hang over bekken. I brevet til fylkesmannen skriver skolen at de vurderte at det beste var å fjerne trærne, med sikte på rask etablering av nye trær, og for å få gjort arbeidet lettere.

Miljøverndirektøren er kritisk.

– Når de har en tillatelse med visse vilkår, forutsetter vi at de vilkårene overholdes. Ønsker man å gjøre ting på en annen måte, er man nødt til å ta kontakt med oss og gå i dialog om det, sier Kjersti Glam Andersen.

Ber fylkesmannen trekke anmeldelsen

Bare noen stubber sto igjen langs Møllebekken

Slik så det ut da Fylkesmannen var på befaring på stedet etter at trærne var hugges.

Foto: Fylkesmannen Østfold

Rektoren sier at de sikkert burde ha varslet fylkesmannen om at de måtte fjerne flere trær i Møllebekken. Men hun kaller det en overdramatisering når fylkesmannen har politianmeldt skolen.

Rektoren skriver i et brev til fylkesmannen at det er et grovt overtramp, at de tråkker på andres kompetanse og tillegger landbruksskolen Tomb manglende dømmekraft og ansvarsfølelse.

Hun ber også fylkesmannen trekke politianmeldelsen. Miljøverndirektør Kjersti Gram Andersen sier det er uaktuelt ettersom det er klare brudd på vannressursloven, laks- og innlandsfiskloven og naturmangfoldsloven.

– Effektene av fjerning av kantvegetasjon er vi redd for at kan føre til en nedgang i ørretbestanden, i alle fall for en periode fremover, sier Andersen.

I politianmeldelsen skriver fylkesmannen at Tomb videregående skole burde ha et spesielt ansvar for å vise kommende generasjoner hvordan man skal ivareta biologisk mangfold.

Kjersti Gram Andersen mener det er relevant å trekke fram at det er en skole som står bak mulige lovbrudd.

– Skoler som driver undervisning innenfor naturfag og landbruksfag bør være seg sitt ansvar bevist når det gjelder å formidle betydningen av å ta vare på naturmangfoldet, sier hun.