Kritisk til utvidelse av farled

Naturvernforbundet mener planene for en utvidelse av farleden inn til Moss havn er altfor dårlig utredet. Også Fylkesmannen er kritisk.

Bjørn Gudevold i Naturvernforbundet peker mot område som skal utdypes.

Nestleder i Naturvernforbundet i Østfold, Bjørn Gudevold, peker mot området sør for Jeløya der Kystverket ønsker å sprenge grunner for å utvide farleden inn til Moss.

Foto: Lars H. Pedersen / NRK

Det er Kystverket som har planer om å utdype de to grunnene Espenesgrunnen og Steinergrunnen, som ligger mellom Jeløya og naturreservatet Revlingen. Området er delt mellom Moss og Rygge kommuner.

I sitt planprogram sier Kystverket at utvidelsen er nødvendig for å gjøre det sikrere og mer tilgjengelig for en stadig økende skipstrafikk med større skip til Moss havn.

Her slås det fast at skip som frakter gods til Moss havn blir stadig større, at de stikker dypere i sjøen og trenger mer manøvreringsrom.

I praksis betyr inngrepet å fjerne 400 000 kubikkmeter med masser og øke dybden med flere meter.

Godsskipene deler i dag farleden med Bastø-fergene, som har stadig hyppigere avganger og ankomster til Moss.

– Endrer mye

– Vi er ikke imot å øke gods på skip. Men ett sted går grensen, og det er når de marine forholdene endres altfor mye. Og det synes vi man er i ferd med å gjøre her, sier nestleder i Naturvernforbundet i Østfold, Bjørn Gudevold.

I sitt høringssvar til planene skriver Forum for natur og Friluftsliv i Østfold, som er et samarbeidsorgan mellom en rekke friluftsorganisasjoner, at de er bekymret for virkningene av at grunnene skal sprenges eller skjæres ut.

– Dette er verdifulle områder med ålegressenger og fiskeområder, og kartleggingen av biologien og en mulig forurensing er altfor dårlig, sier Gudevold.

Fylkesmannen kritisk

I sin uttalelse til planene peker Fylkesmannens Miljøvernavdeling på at det burde vært opplyst om hvilke utredninger som allerede er gjort og at disse burde vært med i høringsrunden.

Fylkesmannen skriver at det i området som er tenkt sprengt ut er kartlagt arter av fisk og fugl av nasjonal interesse, blant annet arter som er rødlistet, og at et "føre var-prinsipp" må gjelde.

Også spredning av forurensing som følge av arbeidet bekymrer Fylkesmannen, blant annet som følge av planlagte sprengningsarbeider.

Kystverket sier til NRK at de foreløpig ikke har anledning til å kommentere kritikken.

LES OGSÅ: Lastebilen vant igjen

Mer gods på sjø

Stadig mer gods fraktes på trailere langs E6 over Svinesund, til tross for en målsetting om å få mer gods over på skip og tog. Kystverket mener planene om å utvide farleden inn til Moss vil styrke forutsetningene for å få til dette.

Bjørn Gudevold i Naturvernforbundet er likevel kritisk.

– Det vi heller bør gjøre noe med er forbruket vårt, slik at vi ikke trenger å motta så mye gods og fulle containere med billige plastartikler, parerer han.