Kritisk til forholdene ved miljøanlegg

En inspeksjon ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg, avslørte seks brudd på reglene. Miljøverndirektøren i Østfold er ikke fornøyd med forholdene ved det store avfallsanlegget.

Svein-Erik Svendsen

FÅR KRITIKK: – Vi tar kritikken fra fylkesmannen i Østfold på alvor. Vi må bli flinkere til å dokumentere hva vi gjør på deponiet, sier Svein-Erik Svendsen, teamleder avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Vi ser alvorlig på disse avvikene som avdekker det vi mener er mangelfull forståelse av helt grunnleggende krav. Og det viser også manglende rutiner med å ha kontroll på utslippene, sier Karsten Butenschøn, miljøverndirektør i Østfold.

Gatedalen er et avfallsmottak, men en stadig mindre del av avfallet som leveres der, blir deponert.

En inspeksjon i slutten av april avslørte seks avvik fra reglene som skulle vært fulgt ved miljøanlegget.

  • Mangelfull mottakskontroll av avfall som blir deponert.
  • Det mangler oppfyllingsplan og oversikt over deponiets utvikling.
  • Avfall er deponert i strid med avfallsforskriften og tillatelsen.
  • Det er mangelfull internkontroll innen ytre miljø.
  • Virksomhetens miljørisikovurdering har mangler.
  • Deponiet overholder ikke kravene som gjelder sigevannshåndtering og overvåking.

Klimagasser og miljøfarlige stoffer

På tross av den alvorlige kritikken i rapporten, så er det ikke noen akutt forurensingsfare.

– Men det er klart at alle utslipp bidrar til en samlet miljøbelastning og her er det snakk om både klimagasser og miljøfarlige stoffer, sier Butenschøn.

Et av punktene gjelder sigevann, altså det vannet som renner gjennom fyllinga og skal samles opp for rensing.

– Det oppstår mye mer sigevann enn det de har beregnet skal oppstå. Og når det renner vann gjennom et deponi så øker faren for at du vasker ut forurensing fra det avfallet som er deponert. Det er viktig at man får en klar og sammenhengende vurdering av hvordan sigevannet oppfører seg i deponiet, sier Butenschøn.

– Dårlig på papirarbeid

– Jeg synes det var mye med seks avvik og det må vi ta på alvor, sier Svein-Erik Svendsen, teamleder avfall og renovasjon i Sarpsborg kommune. Han har et felles svar på alle de kritiske punktene fra fylkesmannen.

– Vi har ikke vært flinke nok til å dokumentere arbeidet ved deponiet. Nå må vi ta oss selv i nakken og bli flinkere til å skrive ned og dokumentere det vi gjør, sier han.

Svendsen mener at avvikene ikke har skadet miljøet.

Miljøverndirektøren sier han ser fram til å få en god dokumentasjon på aktiviteten ved miljøanlegget.

– Da blir det lettere å vurdere om disse utslippene er problematiske eller ikke, avslutter Butenschøn.