Hopp til innhold

- Oslo trenger sosial boligpolitikk

Får Kristin Halvorsen (SV) det som hun vil får Oslo flere utleieboliger, en sterkere Husbank og flere studentboliger.

Kristin Halvorsen, leder i SV.
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Sosial boligpolitikk er det hun prioriterer høyest lokalt.

- Det må være mulig å få seg et sted å bo uten å ruinere seg økonomisk, sier hun.

Rettferdighet var viktig da hun valgte SV.

- Velferdsstaten er avhengig av at alle bidrar etter evne, og et samfunn med små forskjeller er et godt samfunn å leve i. God fordeling legger grunnlaget for at vi kan satse på skole, barnehage, omsorg og miljø, sier hun.

Kristin Halvorsen står på 1. plass på SVs liste i Oslo til stortingsvalget. Hun får skryt og toppkarakter fra en kommunikasjonsekspert for SVs valgkampsider.

Likelønn og heldagsskole

- Hvilken sak er den viktigste for deg å kjempe for de neste fire årene?

- Heldagsskolen fordi 90 prosent av ungene i småskolen i praksis er på skolen hele dagen allerede i form av SFO. Det er store forskjeller på pris og kvalitet på SFO, mange steder er det for dyrt og for dårlig. Hvis vi omorganiserer skoledagen, kan fysisk aktivitet og leksehjelp legges inn i den ordinære skoledagen i stedet for, sier Halvorsen.

Hun trekker også fram likelønn, fordi hun mener lønna er for dårlig i mange kvinnedominerte yrker. Dessuten står olje sentralt.

- Vi må verne Lofoten og Vesterålen mot oljeaktivitet, fordi vi ikke vil gamble med fiskeressursene og lokalt næringsliv, sier hun.

- Hva er viktigst for deg i valget av politiske samarbeidspartnere?

- At vi deler et grunnsyn om å styre markedet og ser verdien av fellesskapsløsninger framfor konkurranse og privatisering, sier hun.

Hun ser for seg et videre samarbeid med Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

- Hvilket parti vil du samarbeide minst med?

- Frp.

Fianansminister

De siste fire årene har hun vært finansminister med blant annet en krevende finanskrise i hendene.

Kristin Halvorsen presenterer ny krisepakke
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Her presenterer hun krisepakken. Trykk på bildet for å se video.

- Vei løser ikke transportutrordringene

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Ja. Oslo SV står i utgangspunktet fast ved avtalen om Oslopakke 3, men vi ønsker en lagt tydeligere kollektivprioritering. Det er uaktuelt å fremskynde E18. Kollektivtransporten skal bygges ut før det er aktuelt. Det var også det SV gikk til valg på i forkant av kommunevalget. Fremtidens transportutfordringer i Oslo løses ikke på vei. Det er kun et godt kollektivtilbud som gjør trikk, tog og bane til det naturlige valget i hverdagen vår at vi kan skape en miljøby med frisk luft og effektiv transport for alle, sier hun.

- Hva kan gjøres for å bedre sykehustilbudet i ditt fylke?

- SV vil foreslå en reform som sikrer folkevalgt styring av helsevesenet gjennom regionale organer. Det skal sikre likeverdige helsetilbud til befolkningen i hele landet. SV vil avskaffe foretaksmodellen, og arbeide for at sykehusene gis ressurser til å løse sine oppgaver, og ønsker sterkere folkevalgt kontroll og innsyn i sykehusene, blant annet for å sikre at pengene kommer pasientene til gode, sier hun.

Men for å bedre helsetilbudet mener hun man må se videre enn på sykehusene alene.

- Fastlegene, helsestasjonene og resten av den såkalte ”førstelinje-tjenesten” er like viktig. Det må være et mål at så få som mulig har behov for sykehusopphold, og at de som har det får hjelp svært raskt. Å rekruttere nok personer til å arbeide i helsevesenet er en viktig oppgave. God yrkesfaglig videregående skole med mer vekt på praksis er et viktig tiltak, sier hun.

Mange veier til trygghet

- Hvordan skal hovedstadsområdet gjøres tryggere?

- Oslo er en trygg by for de aller fleste, men vi har en jobb å gjøre, særlig i noen områder. Et synlig og tydelig politi i gatebildet i sentrum, på Grünerløkka og i resten av byen er avgjørende for å gjøre byen tryggere. Vi i SV er stolt over å ha fått til mobile politiposter som kan flyttes rundt i byen, og når det er skikkelig i gang vil det være et godt bidrag til en tryggere by, sier hun.

Samtidig mener hun at forebyggende arbeid gjennom barnevern, skoler, fritidsaktiviteter og idrettstilbud må prioriteres. Hun mener også at skjenketidene er av stor betydning.

- Mye gatekriminalitet henger sammen med rusmiddelproblemer. Derfor er skjenketidspolitikken viktig. Rusomsorgen må ha kapasitet til å ta i mot dem som trenger det, og ettervernet må styrkes. Integreringspolitikken må klare å løfte flere ut av problemer enn bidra til å skape dem. Kommunen må ta et ansvar for å holde byen ryddig og i bedre stand. Det skaper trygghet, sier hun.

- Sosial boligpolitikk vil utjevne

- Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?

- Folk må få lov til å bo der de vil. Det må ligge til grunn. Mangfoldige bomiljøer, skoler, barnehager og fritidstilbud er ønskelig og bra for alle, både i Groruddalen eller i Holmenkollen. Det er slik vi bedre lærer å forstå og respektere ulikheter og likheter mellom personer. Hvor, og hvordan, folk bor avhenger i stor grad av økonomi. Det beste virkemiddelet på lang sikt for å sikre mangfold er en sosial boligpolitikk som utjevner noen av de store forskjellene denne byen har, sier hun.

- Hvor lang skal skoledagen være, og bør SFO bli gratis?

- SV mener at en time SFO skal gjøres gratis, og inngå i den ordinære skoledagen. Det må innføres makspris på øvrig SFO-tilbud, sier hun.

Les også: Vil ha makspris på SFO-plass