Klippeblåvingen reddes

Miljøverndepartementet vil oppheve reguleringsplan for Torpbukta i Halden kommune for å redde utrydningstruet sommerfugl.

Klippeblåvingen

Klippeblåvingens kanskje siste levested i Norge var nemlig truet av planer om utbygging av hytter og hus, og en ulovlig vei var allerede bygget inn i området. Miljøverndepartementet karakteriserer bygging i området som 'svært problematisk', og vil nå oppheve reguleringsplanen.

Foto: Morten Olsen

Reguleringsplanen åpner for bygging av 10 nye bolighus og 5 nye hytter i Torpbukta ved Iddefjorden i Halden kommune.

Miljøverndepartementet har vurdert reguleringsplanen i forhold til det nasjonale målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

På Rødliste

Sommerfuglarten klippeblåvinge er i Norsk Rødliste fra 2006 klassifisert som sterkt truet.

Området rundt Torpbukta i Halden kommune er den eneste kjente, gjenværende lokaliteten for klippeblåvinge i Norge. En forringelse av klippeblåvingens leveområde på dette stedet vil kunne bidra til å utrydde arten her i landet. Bygging i området er derfor svært problematisk.

Den foreløpige vurderingen fra Miljøverndepartementets blir nå sendt til Halden kommune til uttalelse. Når uttalelsen foreligger, vil departementet treffe endelig vedtak i saken.

Politisk rådgiver Morten Wasstøl i Mijøverndepartementet sier til NRK at selv om Halden kommune får uttale seg en gang til i saken, tyder alt på at det ikke blir noen utbygging i området.

Jubler over Solheim-vedtak

Samarbeidsrådet for Bioøogisk mangfold (SABIMA) jubler over vedtaket fra miljøvernminister Solheim

- Vi har nettopp lagt ut denne saken på våre nettsider, samt åpnet en flaske champagne, sier Rune Aanderaa daglig ledei SABIMA i en mail til NRK.

Miljøorganisasjonen mener vedtaket om å redde Klippeblåvingens leveområder er et tegn på at opphentingen av biomangfoldtapet er begynt. 

- Vi har naturligvis ingen garanti for at stans av disse utbyggingsplanene redde arten over tid, ettersom den bare finnes på dette ene stedet, men det er i hvert fall et solid skritt i riktig retning, sier han.

Nå må Halden kommune lage en grundig og faglig basert forvaltningsplan for Torpbukta.

- Gjengroing er også en trussel mot klippeblåvingen, så området må skjøttes aktivt hvis denne stoltheten for Halden kommune fortsatt skal være å finne i området framover, påpeker Aanderaa. 

To tusen arter truet

Nesten to tusen arter er oppført som truet i den norske rødlista, og de er spredt utover alle Norges kommuner.

For å unngå lignende problemer andre steder mener SABIMA det er et skrikende behov for mer artskunnskap, bedre kartlegging, nye lovhjemler, mer robuste forvaltningssystemer og sterkere miljøkompetanse i kommunene. 

- Hvis dagens trender fortsetter, vil vi tape art for art og bit for bit av viktig natur i Norge, sier Anderaa.