Kartlegger rasfarlig kvikkleire i Moss

Store deler av Moss skal undersøkes i år for å finne områder hvor det er fare for naturlige kvikkleireras.

Moss  med  containerhavn i forgrunnen

Skråningen omkring Moss havn er blant områdene som skal undersøkes.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– VI ser blant annet på hvor bratt det er og hvor fort et ras dermed kan gå, sier sjefingeniør Ingrid Havnen i NVE, Norges vassdrags og energidirektorat.

Det er de som har satt i gang kartleggingen av store deler av Moss kommune. Havnen sier at det ikke er noen konkret fare som har ført til at undersøkelsene er startet.

– Vi har en kartleggingsplan i NVE som vi følger, og da er det områder med mye befolkning som vi konsentrerer oss om.

Grunnforhold ved nytt dobbeltspor

Leder i teknisk utvalg i Moss, Arild Svenson forteller at det er stor bekymring i Moss, fordi nytt dobbeltspor skal gå gjennom et område med usikker grunn.

Han er derfor glad for at det nå blir kartlegging av et mye større område enn det Jernbaneverket gjør. For risiko og sårbarhetsanalysen for området rundt er basert på gamle undersøkelser, noen helt tilbake fra 50-tallet,forteller han.

– Nå må vi få ny informasjon opp i dagen. V i må få informasjon ut til innbyggerne slik at de forhåpentligvis kan slå seg til ro med at her har de gjort alt man skal. Man har undersøkt og funnet ut at ting er i kontrollerbare former.

Svenson viser til at mossingene har et uventet ras i en byggegrop ved hotell Refsnes gods i høst friskt i minne.

–Dette prosjektet med jernbanen er x-antall ganger større og vi kan ikke utsette oss for usikkerhet eller uvisshet om et stort prosjekt.

Nasjonal kartlegging

For NVE er det ikke disse konkrete sakene som gjør at de setter i gang undersøkelser akkurat nå, forklarer sjefingeniør Ingrid Havnen.

–Det har ingen sammenheng, vi har bare fulgt vår kartleggingsplan.

For NVE har kartlagt områder med kvikkleire siden Rissaraset i 1978 hvor en person omkom og 20 hus ble ødelagt. I Moss er det gjort en grov kartlegging tidligere.

–Det var lite grunnundersøkelser som ble gjort, nå ønsker vi en mer detaljert kartlegging.

Men det at dere ser etter kvikkleire betyr det at det er en konkret fare i Moss?

Nei, det er en generell kartlegging og en grov kartlegging. Vi ønsker å finne områder som det er fare for naturlige skred og lage kvikkeleiresoner som vi har på NVE atlas for mange andre områder.

Rassikring

Undersøkelsens skal pågå i ett drøyt år og det kan være at NVE ser at i noen områder må det gjøres tiltak raskt.

Kartleggingsområdene for kvikkleire i Moss er avgrenset med sort  strek
Foto: kilde: NVE / NVE

– Litt av bakgrunnen for kartleggingen er jo å kartlegge områder som er utsatt. Og NVE går jo inn og gjør sikringstiltak i områder som er spesielt utsatt, gjerne i samarbeid med kommunen. Det kan for eksempel være å ta av to–tre meter på toppen av en skråning og lage en fylling på nedsiden av skråningen.

Kan det bli byggeforbud?

–Ikke direkte, men hvis stabiliteten viser seg å være så dårlig og eventuelle tiltak blir så kostnadskrevende så kan en vurdere at en ikke ønsker å bygge der., sier Havnen i NVE.