Kan ha brukt lånte investeringsmidler i kommunedriften

Halden kommune har brutt kommuneloven, mener revisor. Kontrollutvalgssekretariatet innstiller på å sende økonomisak til Fyllkesmannen.

Halden kommune

KAN HA BRUTT KOMMUNELOVEN. Ettersom Halden kommune er underlagt økonomisk kontroll av Fylkesmannen i Østfold kan revisjonsrapport og rådmannens kommentarer bli oversendt fylkesmannen for en vurdering og tolkning.

Foto: Rainer Prang / NRK

I en revisjonsrapport fra Deloitte AS på oppdrag fra Kontrollutvalget heter det at Halden kommune har benyttet ubrukte lånemidler - opprinnelig tatt opp til investeringer, til å finansiere ordinær drift.

Så lenge kommunens bankbeholdning er negativ, mener revisor at
ubrukte lånemidler har bidratt til at man har holdt seg innenfor trekkrettigheten på kassakreditten med 350 millioner kroner og dermed pyntet på tallene.

Kommunen er med dette i brudd med kommunelovens § 50 heter det i rapporten «Kvalitetssikring av kontrollutvalgets redegjørelse av likviditetssituasjonen i Halden kommune» fra Deloitte AS.

Les også:

Knapphet på penger

Halden kommune er underlagt reglene for ROBEK-kommuner.

Dette er kommuner som er økonomisk vanskelig stilt, og ikke får ta opp lån eller bruke penger som de vil uten statlig godkjenning.

Halden kommune bruker hver eneste dag mer penger enn de får inn, og må bruke kassakreditt for å kunne utbetale lønn og dekke regninger.

I den sammenheng hevder revisor at kommunen kan ha pyntet på den økonomiske virkeligheten, ved å la ubrukte lånemidler havne inn i driften.

Les også:

Penger

BURDE SATT PENGER PÅ SPERRET KONTO. Revisors vurdering er at Halden kommune har anvendt ubrukte lånemidler til å finansiere ordinær drift, og mener lånemidlene skulle ha vært satt inn på sperret konto for hvert prosjekt.

Foto: /Montasje Rainer Prang / NRK

Ville hatt større minus

I rapporten viser Deloitte AS til kommunelovens § 50 (låneopptak), og at lån skal finansiere investeringer til formål som øker kommunens formue, og at det er ikke adgang til å finansiere løpende drift med lånemidler.

Revisor konstaterer at Halden kommune per 31.12 2013 har registrert ubrukte lånemidler på til sammen 104,5 millioner kroner.

Videre redegjør revisor for at opptak av lån er overført til kommunes ordinære foliokonto og derav vil ubrukte lånemidler inngå i kommunens ordinære driftskonto.

Per 31.12.2013 utgjorde saldo på foliokonto minus 248 611 682 kroner (negativ saldo betyr at kommunen har brukt opp lånemidlene og benyttet trekkrettigheten sin).

I og med at Halden kommune hadde en trekkrettighet på sin kassekreditt på 350 millioner kroner i 2013, mener revisor at kommunen uten disse ubrukte lånemidlene ville ha hatt en negativ saldo på 352 millioner.

Les også:

Tilbakeviser påstander

Kommuneadministrasjonen har den 26.august i år fått oversendt revisorrapporten til uttalelse før den behandles i Kontrollutvalget neste uke.

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

TILBAKEVISER PÅSTANDER. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er ikke enig i at Kommunelovens §50 er brutt.

Foto: Privat

I en uttalelse fra rådmannen redegjøres det for kommuneadministrasjonens syn på revisors rapport, og i følge saksdokumentene til Kontrollutvalget tilbakeviser
rådmannen revisjonens påstand om at kommunen er i brudd med § 50.

Rådmann mener også at revisjonens anbefaling om å sette penger på sperret konto er et langt skritt tilbake i forhold til å ha en effektiv og rasjonell finansforvaltning, slik kommuneloven legger opp til.

Fra kommuneadministrasjonen har man overfor NRK ikke ønsket å kommentere saken ytterligere utover det som står i dokumentene til Kontrollutvalgets møte kommende uke.

Påstand mot påstand

Kontrollutvalgssekretariatet vurderer saken dithen at det er snakk om "påstand mot påstand" og ber Kontrollutvalget fatte vedtak om at saken sendes til Fylkesmannen i Østfold, slik at en ny vurdering og tolkning av lovanvendelsen kan bli gjennomført

Fra sakspapirene heter det:

"Ettersom Halden kommune er underlagt økonomisk kontroll av Fylkesmann kan revisjonsrapport og rådmannens kommentarer oversendes fylkesmannen for en vurdering og tolkning.

Det anbefales derfor at kontrollutvalget ber sekretariatet om å sende sakens dokumenter (revisjonsrapport og rådmannens kommentarer) til fylkesmann for vurdering i lys av kommunelovens § 50.

Videre bør saken fremmes på nytt i kontrollutvalget når Fylkesmannens svar foreligger."