Ikke torsk igjen i Ytre Oslofjord

Omfattende klimaendringer kan være i ferd med å endre fiskebestandene i Skagerrak.

Video nsps_upload_2009_12_2_19_11_45_452.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

– Det blir en minustur i dag også. Det blir det når vi ikke før noe fisk, sier fisker Arne Øra fra Larkollen i Rygge.

Fisket har blitt dårligere

Sammen med sønnen Øyvind dro han i land nesten 30 garn tirsdag, og den eneste torsken de fikk var halvveis spist opp av slimål.

Men de pleide å ta inn opp til 100 torsk på en slik tur.

Nå kan de bare spekulere over hvorfor det ikke lenger er slik, for det er knapt torsk igjen i hele Ytre Oslofjord.

Når torsk og annen fisk blir borte, har det vanligvis blitt forklart med beskyldninger om overfisk, mye sel og store skarvebestander.

Maten til fisken forsvinner

Men havforsker Tore Johannessen tror det kan ligge langt mer alvorlige årsaker bak.

Raudåten, dyreplanktonet som yngel og småfisk lilvnærer seg av, er nemlig i ferd med å forsvinne. Dette dyreplanktonet ligger helt i bunnnen i næringskjeden til torsken og annen fisk som gir mat og levebrød til mange i kystområdene ved Skagerrak. Men det skjer dramatiske endringer, sier Johannessen:

- Det går mot store forandringer i planktonsamfunnet, og dyreplankton er jo veldig viktig i næringskjeden, sier Johannessen.

To mulige forklaringer

Havforskerne ser for seg to muligheter.

Enten tar ikke havstrømmene med seg raudåte inn til Nordsjøen lenger, eller så har den samlede belastningen fra fiske, temperaturheving, forurensning og så videre nådd en kritisk mengde som økosystemet ikke lenger tåler. Dermed trenger andre typer plankton inn og etablerer seg - arter torskeyngelen ikke kan livnære seg på.

- Finner ikke egg av torsk i Ytre Oslofjord

Uansett hva som er årsaken, er det et faktum at fiskens mat forsvinner og dermed også fisken.

I flere år har forskerne sett at tilvekst av yngel og småfisk går drastisk ned, og det er svært alvorlig.

- Det har jo noe å si for rekrutteringen i de lokale bestandene av torsk. Når det ikke er noe egg, er det jo heller ikke noe yngel som vokser opp. Det er bekymringsfullt at vi ikke finner noe egg av torsk i Ytre Oslofjord, sier marinbiolog Sigurd Espeland ved Havforskningsinstututet.

– Behov for forskning

Det er derfor viktig å finne årsakene, og Tore Johannessen sier at det nå må forskes for å avdekke hva som skjer.

- Det som vi har sett nå i Nordsjøen og Skagerrak har vart i sju-åtte år, og det er et fenomen som vi ikke har sett tidligere, og her må vi gjøre en skikkelig forskningsinnsats for å finne ut av hva som foregår. Det finnes ingen vei utenom det, sier Johannessen.

– Fisket redusert mistenkelig raskt

Fisker Arne Øra synes det er besynderlig at torsken nesten har blitt helt borte i Ytre Oslofjord.

- Det er jo mange teorier om det. Jeg vet ikke hva som ligger bak. Det har vært veldig varmt i vannet nå i høst. Det kan kanskje være en årsak. Men vi er kanskje den verste synderen selv, for det har vært fisket hardt de siste årene. Men det ble liksom så raskt slutt, så det virker litt mistenkelig, sier Øra.