Holder tett om ishall-ettersyn

Skatt Øst kommer ikke til å offentliggjøre resulatet av bokettersynet i Halden ishall.

Halden ishall

SKATTEETATEN TAUS OM BOKETTERSYN. Verken innbyggerne i Halden eller pressen får vite resultatet av bokettersynet i Halden Arena AS (tidligere Halden ishall). Det spiller ingen rolle om den som får ettersyn er privat, kommunal eller statlig. Skattedirektoratet er pålagt taushetsplikt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Skatteverket startet sitt bokettersyn i Halden Arena AS - tidligere Halden ishall den 10. februar i år.

Det er Ligningsloven som gir hjemmel for å pålegge skattyteren å fremlegge de nødvendige papirer. Dette er papirer som regnskapsbøker, bilag, kontrakter, korrespondanse, styre- og revisjonsprotokoller.

Den som får bokettersynet rettet mot seg har som regel krav på å bli varslet på forhånd.

Ifølge styreleder i Halden Arena AS - Jan Wiig - fikk selskapet varsel en uke før bokettersynet startet.

Les også:

Beskyttes av taushetspliktbestemmelsen

Bokettersyn er myndighetenes gransking av regnskapsbøker.

Bokettersynet gjennomføres som oftest som et ledd i prøve av selvangivelse eller klage over ligningen, eller ved mistanke om ulovligheter.

Ansatte fra Skatt Øst har gjennomgått Halden Arena AS sine papirer, og det er folk med juridisk og regnskapskompetanse som er satt på saken.

- Når det gjelder hva slags mannskap som foretar ettersyn, dreier det seg i utgangspunktet om medarbeidere med revisorbakgrunn og/eller jurister. Antallet vil kunne variere fra sak til sak, skriver informasjonsrådgiver Dag Magnus Nilsen i Skatt Øst i en epost til nrk.no.

Han vil ikke fortelle når ettersynet i Halden Arena AS avsluttes.

- Formålet med taushetspliktbestemmelsen er i henhold til forarbeidene ”å verne skattytere og andre mot at opplysninger til ligningsmyndighetene om deres individuelle forhold blir kjent av uvedkommende”.

Skatteetaten har ikke lovlig adgang til å utlevere opplysninger om skattyters forhold, noe som også omfatter når et eventuelt ettersyn forventes avsluttet og når resultatet foreligger, skriver Nilsen.

Informasjonsdirektør Lise Halvorsen ved Skatteetaten

TAUSHETSPLIKT. - Opplysninger om formues- eller inntekstforhold, eller andre bedriftsmessige eller personlige forhold er taushetsbelagte og kan ikke gis til uvedkommende, sier informasjonsdirektør i Skatteetaten Lise Halvorsen.

Foto: Skattetaten/Pressebilde

- Eierskap ingen betydning

Halden Arena AS er et heleid kommunalt aksjeselskap, eid av Halden kommune.

Det er dermed blant annet skattebetalerne i Halden, som kan ha interesse av å få kunnskap om hva som foregikk av arbeid, transaksjoner og disposisjoner forut for og etter at hallen ble stengt høsten 2009.

Ishockeyklubben Comet gikk konkurs i samme periode, og mange barn i aldersbestemte klasser måtte trene og spille andre steder.

Skatteverket fastholder imidlertid at man ikke kan få innsyn i bokettersynet i Halden Arena as, uansett hva slags eierforhold ishallselskapet har.

- Allmennheten, herunder media, kan ikke få innsyn i opplysninger som er taushetsbelagt. Om skattyter er privat, kommunal eller statlig har ingen betydning.

Reglene er like for alle grupper av skatte- og avgiftspliktige og gjelder på ethvert stadium i saksbehandlingen, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen i Skattedirektoratet.

Hun forteller at alle resultater fra et konkret ettersyn, og hva som er status i en konkret skatte- eller avgiftssak, er taushetsbelagte opplysninger som Skatteetaten ikke har lovlig adgang til å utlevere.

Les også:

Anmeldelse et alternativ

Lise Halvorsen skriver i en epost til nrk.no at det generelt er slik at det skal skrives rapport etter avholdt bokettersyn.

- Dersom det for eksempel avdekkes unndratt inntekt kan likningen endres i henhold til klage- og endringsreglene, og er vilkårene for det til stede, kan det ilegges tilleggsskatt eller alternativt foretas anmeldelse, skriver Halvorsen.

Hun forteller at en endring av likning foretas i tilfelle i første instans av skattekontoret, og skattekontorets vedtak kan påklages til skatteklagenemnda.

Alternativt kan skattyter ta ut søksmål.

Les også:

Halden ishall

ETTERSYN OG ANMELDELSE. Bokettersynet fra Skatt Øst kommer på toppen av en tidligere anmeldelse til KOFA og en varslet kommunal gransking.

Foto: Rainer Prang / NRK

Anmeldt til KOFA

Forholdene rundt Halden ishall har også avstedkommet en anmeldelse til KOFA, Klagenemda for offentlige anskaffelser.

I januar i år anmeldte en privatperson Halden kommune til KOFA for det vedkommende mente var ulovlige direkteanskaffelser rundt arbeidet i Halden ishall.

- Jeg kan bekrefte at det har kommet en klage, der det er nedlagt en påstand om at det foreligger ulovlige direkte anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider på en ishall i Halden, sa sekretariatsleder i KOFA Erlend Pedersen til nrk.no, da anmeldelsen var et faktum.

Det ble inngått en avtale i juni 2009 mellom Halden kommune og entreprenørselskapet ISS. Det er denne avtalen som er innklaget til KOFA.

Halden kommune hadde frist på seg til 9. februar med å gi svar til KOFA, og fikk i første omgang utsatt fristen til 11. februar, en frist kommunen heller ikke klarte å overholde.

Deretter ble ny frist satt til 25. februar med å svare tilbake.

Kommunal gransking

Morten Christoffersen, i Kristelig Folkeparti, som er en av de tre partiene i posisjon sammen med Ap og SV i Halden, fremmet i desember 2009 et forslag om gransking med utgangspunkt i det man mente var store økonomiske overskridelser og avvik knyttet til ishallutbyggingen.

I saksframlegget fra Christoffersen heter det:

"Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift.

På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet."

Christoffersens forslag ble vedtatt, men det er reist kritikk fra flere hold på at det er Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring som er gitt fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.

Blant medlemmene i dette utvalget er politikere som har hatt roller i tilknytning til ishallen.

Foreløpig har ikke Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring behandlet saken.

Vil ikke vise regnskap og bilag

I en felles pressemelding fra Halden kommune og entreprenørselskapet ISS i november i fjor ble det hevdet at ishall-utbyggingen var blitt dobbelt så dyr, som opprinnelig planlagt.

I pressemeldingen fra kommunen og ISS heter det at ombyggingen av Halden ishall har kommet opp i 46 millioner kroner inklusive moms og finanskostnader.

ISS har overfor nrk.no sagt at det er uaktuelt å vise bilag og regnskap for arbeidet i ishallen.

Konserndirektør Jan Bjørneboe i ISS sier han ikke vil offentliggjøre bilag og regnskapstall fra ISS for arbeidene i 2009, som vedrører Halden ishall.

Les også: