Her skal Ringeriksbanen gå

Regjeringa har konkludert med at siste del av traseen skal gå over Helgelandsmoen.

Ringeriksbanen - anbefalt veg og bane tett

Samferdselsdepartementet og kommunal- og moderniseringsdepartementet går inn for å legge Helgelandsmolinja til grunn for videre planlegging av Ringeriksbanen og E16 på strekninga mellom Bymoen og Styggedalen i kommunene Hole og Ringerike.

Med dette er traseen for hele strekningen mellom Sandvika og Hønefoss avklart, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Ny transporthverdag

– Med denne avgjørelsen ligger alt til rette for full framdrift i planlegging og bygging av E16 og Ringeriksbanen fram til Hønefoss, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Han mener det blir en ny transporthverdag for folk og næringsliv når prosjektene står ferdige.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mener dette er en viktig avklaring for gjennomføring av prosjektet.

– Nå starter arbeidet med statlig reguleringsplan. Vi vil legge vekt på god dialog med kommunene i arbeidet framover, sier han.

I Hole kommune har man tidligere uttrykt skuffelse over anbefalingen om at banen og nye E16 skal gå over Helgelandsmoen.

Ordfører i Hole, Per Berger, har tidligere uttalt at alternativet er det verst tenkelige for kommunen.

– Det var det fordi det tok veldig mye av næringslivet vårt og friområder som brukes av mange i kommunen, men uansett er beslutningen tatt. Vi må forholde oss til det og jeg håper at det er mulighet for å få kompensert for en del av tingene vi mister, sa Berger etter at regjeringens avgjørelse ble kjent i dag.

Glad for avgjørelse

Ordføreren er glad for at det endelig er tatt en beslutning etter flere år med diskusjoner rundt gjennomføringen av vei og baneprosjekt gjennom Hole. Nå vet kommuneadministrasjon og befolkning hva man har å forholde seg til når det gjelder regulering av nye næringsområder.

– Nå vil vi endelig vite hvor vei og bane skal gå slik at andre arealer kan sees på med tanke på fremtidig arealbruk, sier Berger.

Vil redusere skadevirkninger på naturen

Ifølge pressemeldingen fra departementet vil det videre i arbeidet legges vekt på å finne relevante tiltak for å redusere skadevirkninger på natur- og landbruksverdier og for å redusere flomrisikoen.

– Jeg er sikker på at det blir et konstruktivt og godt samarbeid. Jeg vet at de ser for seg å få lagt tunneler for å hjelpe kryssing av dyreliv, men også for dem som vil bruke områdene på hver side av vei og bane, sier Berger.

Ønsker ferdigstillelse i 2024

Samferdselsdepartementet ba 30. august 2015 etatene Jernbaneverket og Statens vegvesen om å starte formell planlegging av Ringeriksbanen og E16 Skaret-Hønefoss. Grunnet de store kultur-, landbruks- og naturvernerne i området rundt Storelva og Steinsletta ble etatene bedt om å gjennomføre et forprosjekt for å se nærmere på de tre alternative traséføringene over Helgelandsmoen, Busund og Monserud.

Monserud-linja ble vurdert som den dårligste løsningen, både på grunn av kostnadsnivået og konsekvensene for landbruk og kulturmiljø. For Helgelandsmoen-linja er det større muligheter for å sette i gang tiltak som kan minske skadevirkninger for naturmangfold enn for Busund-linja. Helgelandsmolinja gir de laveste kostnadene av de tre alternativene.

Det er lagt opp til samtidig utbygging av E16 Skaret-Hønefoss og Ringeriksbanen, med ambisjon om anleggsstart i 2019 og ferdigstilling i 2024.