Halden kommune: Ribbet for fonds og sparepenger

Situasjonen krever umiddelbare tiltak og langsiktig omstilling, sier rådmannen.

Gudrun Haabeth Grindaker

SVÆRT KREVENDE FOR HALDENSERNE. - Jeg legger ikke skjul på at dette blir krevende, særlig når vi ser at inntektene våre ikke øker i takt med utgiftene. Det blir derfor viktig at vi kommer ned på det kostnadsnivået som sammenlignbare kommuner ligger på, sier Halden-rådmannen.

Foto: Camilla Næss / NRK

-Vi har over mange år hatt et underskudd i driften. Sparekontoen er tom og den kortsiktige gjelden - bedre kjent som trekkrettigheten, puster oss i nakken.

For at Halden skal bli en bærekraftig kommune med sunn økonomi, må vi gjøre både kortsiktige og langsiktige grep, sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden kommune et alvorstynget innlegg på kommunens egne nettsider.

Les også:

290 millioner i minus

Det voksende underskuddet i Halden har vært kjent en stund, og etter at regnskapet for 2013 er avsluttet, vil ytterligere 75 millioner bli plusset på underskuddet, forteller rådmannen.

Samlet sett har Halden kommune et underskudd på 290 millioner kroner.

I tillegg er de «frie» fondene renskrapede, noe som betyr at alt underskudd må dekkes inn over den ordinære driften.

- I økonomiplanen, som skal behandles politisk etter sommerferien, vil vi legge fram en plan for hvordan dette skal dekkes inn. Vi ser for oss å bruke 10 år på å dekke dette inn med en ganske betydelig innbetaling i 2015.

Les også:

Eldreomsorg (illustrasjon)

KUTTER OPP MOT 100 ÅRSVERK. - Som rådmann er jeg opptatt av at vi skal levere forutsigbare og forsvarlige tjenester til riktig kvalitet. Jeg er helt trygg på at det vil vi også kunne gjøre etter at bemanningsreduksjonen er gjennomført, sier Gudrun Haabeth Grindaker om varslede kutt blant annet i helse- og sosialsektoren.

Foto: Colour Box

- Viktig med bemanningskutt

I budsjettet er det vedtatt en reduksjon på 80-100 årsverk. Hvordan forholder du deg til det?

- Dette er et vedtak som skal følges opp og iverksettes på lik linje med alle andre politiske vedtak. Når det er sagt, er en slik bemanningsreduksjon det viktigste virkemiddelet i den situasjonen vi nå er i.

Når vi i tillegg kjenner de utfordringene som kommer i økonomiplanen, kan vi gjerne si at denne reduksjonen i bemanningen er et akutt behov, mens omstillingen blir et varig prosjekt i hele planperioden, sier hun.

Les også:

- Den første til å beklage

Gudrun Haabeth Grinadker sier hun er den første til å beklage den situasjonen Halden kommune har havnet i, og sier hun skulle gjerne vært den foruten.

- Samtidig er det slik at dersom vi ikke tar tak i dette nå vil situasjonen forverres raskt inn i 2015 og 2016, sier rådmannen.

Halden kommune er lagt inn under ROBEK-ordningen, der landets fattigste og minst velstyrte kommuner er samlet.

Statlige myndigheter skal godkjenne det ROBEK-kommunene foretar seg, slik at de ikke kommer inn i ytterligere vanskeligheter.

- De skal godkjenne budsjett og økonomiplan i tillegg til å godkjenne låneopptak. Vi kan si at vi blir fulgt med argusøyne, sier Halden-rådmannen.

Kutter opp mot 100 ansatte

Kommunestyret i Halden har fattet vedtak om at det skal kuttes 80 - 100 årsverk.

- Hvor mange ansatte det dreier seg om har vi ikke et nøyaktig tall på i dag. Først skal blant annet prosessen drøftes med de tillitsvalgte, og deretter starter kartleggingen.

Det vi kan si er at det er de to store tjenesteområdene helse og omsorg og undervisning, kultur og oppvekst som blir sterkest berørt. I all hovedsak dreier dette seg om ufaglærte ansatte, sier rådmannen.

Fra fagforeningene er det pekt på at kommunen har hatt stort vikarbruk, og det er fra Fagforbundet hevdet at det er der kuttene av hoder først bør komme.

- Der hvor vi har kjøpt tjenester fra vikarbyråer er det i all hovedsak fagkompetanse som vi har leid inn - altså i liten grad ufaglærte. Vi har også innført rutiner når det gjelder inntak av vikarer ute i enhetene, og kommer til å følge dette nøye i tiden framover.

Når det er sagt så vil det også i fremtiden fortsatt være aktuelt å sette inn vikar for eksempel i noe korttidsfravær, sier Haabeth Grindaker på kommunale nettsider.

Halden sentrum sett fra Fredriksten fgestning

ØKER IKKE EIENDOMSSKATT. - Halden er en flott by med stolte tradisjoner, innbyggere med stort engasjement og hjerte for byen. Det er alltid et godt utgangspunkt for å løse utfordringer. Jeg har derfor troen på at vi vil komme over denne kneika, men det krever betydelig omstilling, sier rådmannen i Halden og varsler at 'alle stener snus' i jakten på penger.

Foto: Rainer Prang / NRK

Snur alle steiner

Rådmannen har ønsket å øke eiendomsskatten, men det har flertallet av politikerne sagt nei til.

- Isolert sett og på sikt vil ikke en økning i eiendomsskatten løse de utfordringen vi har og står overfor framover. Selv om vi hadde økt eiendomsskatten til det maksimale hadde det vært behov for omfattende bemanningsjustering, sier hun.

Halden-rådmannen forteller at kommunen nå vurderer et forslag til løsning i økonomiplanen, som ikke inneholder en økning i eiendomsskatten, men heller å ha fokus på å snu alle steiner i alle deler av organisasjonen.

- Budsjettet i år har fått en ekstrainntekt på 28 millioner kroner på grunn av et godt administrativt arbeid. Helt konkret relateres dette til en måte å beregne statlige tilskudd på, og vi regner med at dette vil gi oss 10 millioner kroner i økte inntekter hvert år fremover, sier rådmannen.

Hun peker også på at den ekspertisen kommunen nå skal knytte til seg skal bidra til å få klarhet i hvorfor Halden kommune driver dyrere på flere områder enn sammenlignbare kommuner.