Hopp til innhold

Går inn for å avlive 2.200 reinsdyr

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har bestemt seg. 2.200 villrein i Nordfjella må bøte med livet i et forsøk på å stanse skrantesyken.

Villrein

Jon Georg Dale ber om at det utarbeides en plan for uttak av villreinflokken i Nordfjella innen 1. mai 2018.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

– Det er kanskje den vanskeligste beslutningen jeg har tatt som landbruksminister og jeg er helt sikker på at mange vil sette spørsmålstegn ved den, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale til NRK.

– Det klarer jeg å forstå. Dette er en vanskelig beslutning fordi vi vet at vi mest sannsynlig finner få nye rein med sykdommen. Men det er likevel nødvendig å smittesanere området.

I et brev fra Landbruks- og matdepartementet til Mattilsynet og Miljødirektoratet bekreftes det at under noen forutsetninger gis tilslutning til å ta ut hele villreinflokken i Nordfjella.

– Ut ifra de faglige rådene jeg har fått fra Mattilsynet, Veterinærinstituttet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet, har jeg gitt tilslutning til at det blir lagt opp til å ta ut villreinflokken i Nordfjella sone 1, skriver Dale i en pressemelding.

Landbruksminister Jon Georg Dale på skrantesyke-befaring i Nordfjella

I slutten av april var Jon Georg Dale på befaring i Nordfjella.

Foto: Roger Lien / NRK

Overfor NRK utdyper ministeren at rådene var så entydige at han mener dette til slutt ble en nødvendig beslutning.

– Jeg har hatt møte med alle disse tre faginstansene mer enn én gang for å være sikker på at det ikke er andre muligheter, sier Dale.

Avgjørelsen er i tråd med rådet fra Mattilsynet, som i sitt svar til Landbruks- og matdepartementet ba om en rask nedslakting av all rein i Nordfjella. De skrev at sjansen for å lykkes vil reduseres betraktelig hvis nedslaktingen ikke er gjennomført innen ett år.

Sjuk reinsbukk

Skrantesyke er en smittsom prionsykdom som kan ramme hjortedyr.

Foto: Runar O. Sletten Bjøberg

Må legge opp plan

I brevet fra ministeren står det at det er en forutsetning at man innen 15. juni i år har utarbeidet en konkret plan for uttak av villreinen innen 1. mai 2018. Ifølge ministeren vil arbeidet trolig starte i løpet av sommeren.

– Jeg har bedt Mattilsynet og Miljødirektoratet om fortløpende å gjøre faglige vurderinger om nye prøveresultater eller andre forhold skulle tilsi endring av tiltakene, sier Dale.

Planen må inneholde en beskrivelse av hvordan uttaket praktisk skal gjennomføres, en fremdriftsplan, kjøtt- og avfallshåndtering og relevante smitteforebyggende tiltak.

– Jeg skal ikke konkludere endelig på hvordan vi velger å gjøre dette. Det er mulig å se for seg flere måter, enten med jakt, kombinasjonen jakt og mobilt slakteri eller bare det siste, forklarer Dale.

I tillegg må det utarbeides en konkret plan for hvordan villreinstammen i Nordfjella så hurtig som mulig skal bygges opp igjen. Ministeren ber om at etatene vurderer om det er mulig og faglig forsvarlig å etablere en stamme før det har gått fem år.

På befaring i Nordfjella

I slutten av april var Dale på befaring i Nordfjella. Da fikk han en omvisning i området hvor det var tiltenkt å sette opp et gjerde for å holde tamrein fra Filefjell reinlag og villrein adskilt. Dale fikk deretter møte grunneiere og representanter fra reinlaget som er berørt av situasjonen.

Det er anslått at villreinstammen i Nordfjella, som ligger i Buskerud, Sogn og Fjordane og Hordaland, utgjør rundt 2.200 dyr, det vil si 10 prosent av den norske villreinstammen.

Skrantesyke ble påvist i fjor på tre villrein i Nordfjella og på to elg i Sør-Trøndelag. Det er ingen andre kjente tilfeller av sykdommen i Europa.