Hopp til innhold

Full slakt av anleggsdrift

Halden kommunes avfallsanlegg på Rokke har brutt anskaffelsesreglementet, og hatt dårlig økonomistyring.

Avfallsanlegg

HAR IKKE HATT KOMPETANSE ELLER FORUTSETNINGER. Halden kommunes avfallsanlegg har ikke hatt kompetanse eller forutsetninger for å ta i mot en del av det spesialavfall som er tatt inn.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Mye tyder på at utviklingen av Rokke Avfallsanlegg de siste årene har vært preget av visjoner mer enn langsiktige planer med forretningsmessig fundament, det sier rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i sitt saksframlegg til formannskapets møte den 21. mars i år.

Hun slår fast at økonomistyringen ved anlegget har vært svak.

Rådmannen mener også å ha oppdaget at det bevisst har vært utført disposisjoner, som går på tvers av offentlige anskaffelsesregler i påvente av at en eventuell framtidig endret selskapsform skulle endre rammebetingelsene for drift.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

PRISET MOTTAK LAVT. Rådmannen skriver i sin sak om Rokke avfallsanlegg, at de som har levert avfall til Rokke har betalt lite, og at kommunen kan vente seg høyere utgifter for å bli kvitt det samme avfallet.

Foto: Privat

- Ikke vellykket satsning

Det er rådmannens oppfatning at satsingen på spesialavfall framstår som ikke spesielt vellykket.

Det er avfall deponert og mellomlagret på anlegget i dag, som det kan medføre utgifter med å bli kvitt senere.

- Det virker som om det mangler den kompetansen som trengs for å agere som en kommersiell aktør i konkurranse med andre private i et til tider tøft privat marked for spesialavfall. Risikoen ser ut til å være høy, skriver Haabeth Grindaker.

Rådmannen fraråder med bakgrunn i den gjennomgangen administrasjonen har gjort av driften og historien ved anlegget, at Rokke Avfallsanlegg viderefører den tunge satsingen på spesialavfall.

- Anlegget har tidligere vært gode på sortering og gjenvinning. Det kan virke som
om det er en riktig strategi å falle tilbake på, skriver rådmannen.

Les også:

Rokke avfallsanlegg, Halden

HAR HANDLET FOR HUNDRETUSENER, TØMTE FOND. Det er rådmannens oppfatning at det har vært mangelfull økonomistyring ved Rokke Avfallsanlegg knyttet til innkjøp, andre driftsutgifter, samt fastsettelse av inntekter.

Foto: Rainer Prang / NRK

Miljøødeleggende avfall

Fylkesmannen har hatt uanmeldt tilsyn ved Rokke og det ble påpekt at det oppbevares masser på en slik måte at det kan forurense omgivelsene.

I påvente av en politisk avklaring for virksomheten på Rokke vil kommunen sette i gang tiltak for å imøtekomme fylkesmannens pålegg og forhindre utlekking til det ytre miljø.

Rokke avfallsanlegg har avrenning til Unnebergbekken. Utfordringen i forhold til det ytre miljø er derfor i første rekke knyttet til avrenningen fra gamle deponier.

Med bakgrunn i måleresultater vil kommunen nå vurdere behovet for
en oppgradering av renseanlegget knyttet til Rokke avfallsanlegg.

Tatt imot billig, koster dyrt å bli kvitt

Grunnlaget for fortjenesteelementet bør være betalingsviljen i markedet for denne typen avfall, heter det fra Haabeth Grindaker.

I sakspapirene formannskapet nå får seg forelagt er det beskrevet, at i noen tilfeller har ikke engang deponiavgiften vært dekket inn ved prising av spesialavfall.

- Antakelig har dette skjedd fordi avfallet ikke er tiltenkt deponi, men gjenvinning eller gjenbruk. Ved gjenvinning eller gjenbruk er det knyttet en inntekt til avfallet når det sendes videre fra Rokke Avfallsanlegg.

Det kan forklare lav prising ved mottak. Imidlertid er det svært lite av avfallet som er videresendt. Det kan ha med kapasitet og kompetanse for å behandle avfallet ved Rokke, heter det fra rådmannen.

Tok imot 10 000 tonn kalk

Avfallet utgjør nå et problem på Rokke.

Blir det liggende skal det betales deponiavgift, i tillegg til at området skal sikres slik at de deponerte massene ikke forurenser omgivelsene.

Som eksempel nevnes i saksfremstillingen fra rådmannen, at det er mottatt 10 000 tonn kalk gratis til Rokke avfallsanlegg.

Kalken var tiltenkt brukt til å stabilisere forurenset jord, men det har så langt ikke vært behov for kalk.

Massene ligger nå utsatt for vær og vind på anlegget, og blir vanskelig å benytte i framtiden.