Full ishallgransking

Rådmannen i Halden vil at både politikere og administrasjonen skal granskes i forbindelse med utbyggingssaken av ishallen.

Halden ishall

GRANSKING STARTER. Rådmannen mener at mandatet for gransking bør utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes ”engasjement” i saken. Dette fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt ishallen, mener rådmannen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Kommunestyret i Halden vedtok i desember 2009 gransking av disposisjoner foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring fikk fullmakt til å utarbeide mandat.

- Rådmannen mener at mandatet bør utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes ”engasjement” i saken.

Dette fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt Ishallen, skriver rådmann i Halden kommune Per Egil Pedersen i sitt saksframlegg til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring, som skal fatte vedtak i saken den 12. mai i år.

Saksframlegget fra rådmannen ble presentert for nrk.no torsdag kveld.

Les også:

Per Egil Pedersen, rådmann Halden

ALT MÅ GRANSKES. Hvis rådmann Per Egil Pedersens innstilling blir vedtatt av politikerne vil det iverksettes ekstern gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte avtaler samt byggesaken.

Foto: Halden Dagblad

Ferdig rapport i august

Rådmannen mener at dersom politikerne går inn for hans forslag, så skal det iverksettes en full ekstern gransking av ishallsaken.

Dette omfatter rådmannen selv, ansatte i kommunen og politikere, samt selskapene som var involvert i ishall-utbyggingen.

- Med bakgrunn i dette vil det mest sannsynlig være behov for ulik kompetanse i granskingsarbeidet, skriver rådmannen i sitt saksframlegg.

Granskingen finansieres av midler avsatt til Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring med inntil 300.000 kroner.

Granskingsrapport med konklusjoner skal foreligge senest 1. august 2011.

Les også:

- Uheldig at rådmannsstaben håndterer saken

- Ansatte og politikere i Halden kommune, som har hatt tilknytning til den såkalte ishall-saken, bør holde fingrene unna granskingen som nå kommer, sier professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen til nrk.no.

Han mener at det er uheldig at rådmannsstaben forbereder granskingen.

- I og med at rådmannen har vært involvert i saken, og kan komme i granskernes fokus, er det uheldig at at hans stab brukes i saksforberedelsene, sier Bernt.

Hvis rådmannen er inhabil er også hans nære medarbeidere inhabile, mener professoren.

Les også:

- Ingen betydning

Rådmann Per Egil Pedersen sier til nrk.no at han prinsipielt er enig med professoren om at de som skal granskes ikke skal legge til rette for sakene.

Når konklusjonen er full gransking av eksterne granskere mener rådmann Pedersen at det ikke har noen betydning at rådmannskontoret på dette nivået i saken står bak saksframlegget.

Hvis rådmannen får det som han vil skal det iverksettes ekstern gransking av de disposisjoner som er foretatt i selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS.

Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet herunder Halden kommunes håndtering av garantisak, inngåtte
avtaler samt byggesaken.

Granskingen omfatter også Halden kommunes involvering i saken.

Les også:

Morten Christoffersen, Krf Halden

VURDERE EGEN HABILITET. Leder av Hovedutvalg for Finans, Budsjett og Økonomisk , Morten Christoffersen (Krf), forutsetter at politikerne i utvalget vurderer sin egen habilitet i forhold til hvilken tilknytning de har hatt til ishall-saken i kommende behandling av saken.

Foto: Kjetil A. Berg

- Dette er et spill for galleriet

Fremskrittspartiets ordførerkandidat, Per Egil Evensen, sier til nrk.no, at det i utgangspunktet var uheldig at rådmannsstaben hadde befatning med sakframlegget til HBØF, som nå skal vedta hvordan granskingen videre skal foregå.

- Jeg oppfatter dette som et spill for galleriet. Her kan det ligge føringer for videre fremdrift i saken, og jeg håper nå inderlig at politikerne i Hovedutvalget for budsjett, finans og økonomisk styring, som har deltatt i ishall-prosessen, holder seg langt unna det som skjer framover, sier Evensen til nrk.no.

Han er dermed på linje med professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

Bernt sier til nrk.no at det er viktig at ingen av de som har involvert seg i ishallprosessen må ta del i granskingen, dersom en granskingsrapport skal kunne bli tatt seriøst.

- Måtte bli administrasjonen

Det var Kristelig Folkepartis Morten Christoffersen, som i desember 2009 fikk kommunestyrets flertall for at påståtte økonomiske overskridelser og feilbygging ved Halden ishall, skulle granskes.

Kristelig Folkeparti utgjør sammen med AP og SV flertallet i kommunestyret i peroden 2007-2011.

Den 12. mai i år skal Hovedutvalget for Budsjett, Finans og Økonomisk styring vedta innholdet i granskingen.

Da nrk.no snakket med Morten Christoffersen onsdag denne uka sa han at han ikke ser andre muligheter enn at kommuneadministrasjonen legger tilrette for utvalgets vedtak.

-Nå sier jusprofessor Bernt at han mener det er uheldig at rådmannsstaben håndterer saksforberdedelsene. Hva sier du til det?

- En eller annen instans må jo forberede et eller annet grunnlag for en granskning. Og i dette tilfellet er det vel riktig at kommunens administrasjon gjør det arbeidet.

Jeg har vondt for å ha en oppfatning om hvem andre det kunne være, som gjør den forberedelsen, sier Christoffersen til nrk.no.

- Må vurdere sin egen habilitet

I Hovedutvalg for Finans, Budsjett og Økonomisk (HBØF) sitter det flere politikere, som har hatt direkte befatning med ishall-prosjektet, og det er Christoffersen som leder utvalget.

Vil du be de politikerne i HBØF, som har hatt befatning med ishall-saken, om å fratre når saken skal håndteres av utvalget?

- I utgangspunktet er det veldig mange politikere i Halden, som har hatt med denne saken å gjøre, i og med at saken også har vært behandlet i kommunestyret. Det er vanskelig å unngå saken som politiker, sier Christoffersen.

Han sier at han forutsetter at de politikerne, som har tilknytning til ishall-saken, tar en vurdering rundt sin egen habilitet, når behandlingen kommer.

Du selv har deltatt i møter i sammenheng med ishall-saken. Er du habil?

- De (representantene for selskapene som bygget i ishallen red. anm.) har vært i utvalget (HBØF) og presentert seg, sier Morten Christoffersen.

Han mener selv han er habil.

- Jeg er habil til å kunne behandle saken ja, sier han.

Har du fått prøvd dette juridisk?

- Nei, men det er ikke noe som tilsier at jeg er inhabil. Jeg har ikke vært aktiv i gjenomføringen av dette prosjektet.

Dette har vært et prosjekt, som har vært gjennomført av Halden Ishall Eiendom AS, og der har undertegnede ikke hatt noe engasjement, så det er ingen grunn til at jeg skal være inhabil i saken, sier han til nrk.no.

- Uheldig med politikerinnblanding

Når det gjelder politikerne, som har medvirket i ishall-saken, er professor i forvaltningsrett Jan Fridthjof Bernt krystallklar på at de har et ekstra ansvar for å holde seg unna ishall-saken i behandlingen fremover.

- Hvis det er enkeltpersoner i det politiske miljøet, som har fulgt opp en sak, så vil disse enkeltpersonene bli inhabile.

De bør ikke ha noe med mandat eller utformingen av granskingen å gjøre, sier Bernt til nrk.no.

Roar Lund

TALLJUKS OG TRENERING. Roar Lund (Høyre) har fartstid i ishall-prosjektet som leder i ishockeyklubben Comet og i selskapet, som stod for utbygging av ishallen. Han kaller kommunes og ISS regnskapstall for lite troverdige, og hevder det er politisk maktmisbruk som ligger bak havariet i ishall-utbyggingen.

Foto: Halden Dagblad

- Ikke ment å granske ansatte

Det er to påstander ute og går når det gjelder Halden ishall og utbyggingen av hallen.

Den ene går ut på at de involverte i ishallselskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS skal ha håndtert ishallutbyggingen så dårlig, at kostnadene kom opp i det dobbelte av hva det var kalkulert med i utgangspunktet.

Den andre påstanden er at politikere i posisjonen trenerte byggelånsgaranti og vedtak om overdragelse av skjøte på ishallen så lenge, at prosjektet gikk i stå.

Og det hevdes også fra samme hold, at administrasjonen ved rådmannen har håndtert saken dårlig, og at ishall-prosjektet er påført store ekstra kostnader, som ikke har noe med det opprinnelige byggeprosjektet for hallen å gjøre.

Morten Christoffersens forslag fra desember 2009, som fikk flertall i kommunestyret, var ifølge ham selv aldri ment til å være en gransking av ansatte.

- Dette handler i utgangspunktet ikke om en gransking av rådmannen. Dette handler om utbyggingsprosjektet av ishallen, sier Christoffersen til nrk.no.

Han deler ikke Roar Lunds syn på at administrasjonen og politikere fra posisjonspartiene Ap, SV og Krf. har bidratt til havariet for ishall-prosjektet.

- Dette synet deler ikke jeg. Jeg kan ikke forskuttere denne granskingen og hva elementene vil bli der.

Det vil komme i utvalgsmøtet den 12. mai, når saken skal behandles. Så vil det endelige vedtaket bli fattet der i forhold til granskingen, sier Morten Christoffersen.

Kommunestyret vedtak den 17.12.2009:


Det vises til store økonomiske overskridelser og tekniske- og bygningsmessige avvik i utbyggingen av Halden ishall i forhold til de forutsetninger som kommunestyret la til grunn når saken ble behandlet i kommunestyret 26. april 2007 hvor den økonomiske rammen for utbyggingen ble fastlagt til 19,8 millioner kroner + merverdiavgift.

På bakgrunn av dette iverksettes gransking av de disposisjoner som er foretatt i
selskapene Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS. Granskingen skal også omfatte finansieringen og oppfølgingen av byggeprosjektet.

Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring gis fullmakt til å utarbeide mandat og foreta utvelgelse av hvem som skal foreta granskingen.”

- Betydelig engasjement

I rådmannens saksdokument til HBØFs møte den 12. mai i år heter det blant annet:

"Halden kommunes engasjement i ”Ishallsaken” har vært betydelig, både på politisk og administrativt nivå. Det er imidlertid viktig å påpeke at utbyggingen av Halden Ishall har foregått i egne selvstendige aksjeselskap, eid av andre enn Halden kommune.

På grunn av Halden kommunes garantiansvar for bygging av ishallen, har forhold i saken ført til høyt ressursbruk for rådmannen og hans administrasjon.

Blant annet var Halden kommune involvert i forhandlinger med ISS mht å sikre ferdigstillelse av Halden ishall. ISS var på dette tidspunktet største kreditor, etter Halden kommune ved sitt garantiansvar, mht utestående fordringer på selskapet."

Avtale Halden kommune - ISS

KLAGET INN FOR KOFA. Halden kommune er tidligere i år klaget inn for å ha inngått en ulovlig avtale med ISS. Saken avgjøres trolig i KOFA i løpet av mai i år.

Foto: Kopi avtale juni 2009

Anmeldt til KOFA

Halden kommune ble i januar i år klagd inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i forhold til ulovlig direkte anskaffelse knyttet til ishall-saken.

KOFA har saken til behandling, og den avgjøres enten den 16. eller 30. mai i år ifølge KOFA-sekretariatet.

Klager og Halden kommune har begge fått uttale seg. I Halden kommunes tilsvar til KOFA redegjør kommunen for det de mener har skjedd i ishall-saken.

Kommunens første tilsvar til KOFA, datert i februar i år, har resultert i at klager, Trond Forberg, har vurdert å utvide sin anmeldelse.

Forberg sier til nrk.no, at det i de kommunale dokumentene han fikk i kommunens tilsvar, er fremkommet opplysninger han mener bør granskes ytterligere, kanskje av andre myndigheter enn KOFA.