- Hytteeiere føler seg forskjellsbehandlet i strandsonen

Flere organisasjoner og kommuner mener det er for store forskjeller på hva som tillates av bygging i strandsonen.

Skjærhalden, Hvaler

Ulik praksis langs Østfoldkysten skal gjennomgås når Kystsoneplanen for Østfold rulleres. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Hytteiere føler seg forskjellsbehandlet i strandsonen. Det sier sivilarkitekt Inger Kolseth, som har jobbet mye med hytteprosjekter langs kysten.

– Dagens regler for utbygging spriker mellom kommuner og fylke, men også innad i kommuner, sier hun.

– Størst fordel å ha store hytter

Det er i forbindelse med høringsuttalelser til planprogrammet for Regional kystsoneplan for Østfold, at det kommer frem at det er store sprik og hun har flere orgnaisasjoner og kommuner bak seg som mener at dagens regler er for utydelige.

Inger Kolseth forteller blant annet at ordlyden vesentlig utbygging tillates ikke, skaper frustrasjon.

– For små hytter er nesten alle forandringer vesentlige og for store hytter er vesentlig utbygging noe man knapt vil merke. Slik at de som har store hytter blir ikke like hardt rammet. Mange hytteeiere føler seg forskjellsbehandlet i strandsonen, forklarer hun.

 Inger Kolseth

Sivilarkitekt Inger Kolseth etterlyser klarere regler i strandsonen.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Kolseth peker bare på ett eksempel som slår urettferdig ut for hytteeiere i strandsonen. Men lista er lang. Farge, høyde, bredde, anneks eller bod.

Nå jobbes det med en ny kystsoneplan for Østfold og der har kommuner, organisasjoner og arkitekten har sagt fra at dagens regler spriker for mye.

Sivilarkiteten mener det ligger til rette for dem som har god råd og mulighet vinner frem, mens de som kanskje har arvet små beskjedne hytter, ikke tør å starte lange prosesser.

– Jeg tror mange kjører prosess fordi de vet at det er lettere å få gjennomslag hos fylkessettesmannen i Vestfold, mens andre er bekymret bare for å pusle med småting.

Hun tror også mange spekulerer hvilket politisk flertall som bestemmer, slik at det kanskje gir seg utslag i hvilken kommune man velger å kjøpe hytte i.

Ifølge sivilarkitekten, har Fredrikstad få retningslinjer, mens Sarpsborg har mange. I sin høringsuttalelse til fylket, mener begge kommunene at klarere regler er viktig.

Det samme mener Naturvernforbundet og hytteforeninger.

Bør ha klare regler på byggehøyder

Mange av de innkomne uttalelsene til planprogrammet fokuserer på fellesretningslinjer for planlegging og forvaltning.


Fylkesmannen i Østfold mener at planen bør legges opp som en retningslinje for kommuneplanleggingen, men er skeptisk til at det gis retningslinjer for behandling av enkeltsaker i forbudssoner.

Hvaler kommune mener at retningslinjer for fritidsbebyggelse er et viktig tema.

Sarpsborg kommune uttaler at Kystsoneplanen bør ha presise retningslinjer som gir et maks tak for byggestørrelser, byggehøyder, bryggeutvikling og så videre, mens kommunene kan vurdere landskap estetikk og stedstilpasning innenfor maksimaltaket.

Fredrikstad hytteforening mener det er viktig at man innen fylket får ensartede regler for hyttestørrelse, men at de nåværende retningslinjene må endres.

Naturvernforbundet mener at planen må gi klare og tydelige føringer for kommunenes planlegging og saksbehandling.

Inngunn Ege, rådgiver hos Østfold fylkeskommune, forstår frustrasjonen og sier at målet med Kystsoneplanen er felles retningslinjer for hele østfoldkysten.

– Det er uhelidg hvis det er ulikt regelverk i de ulike kommunene og vi bør etterstrebe å få et felles regelverk. Nå ser det jo også ut som om kommunene også ser behovet av et felles regelverk, sier hun.