Hopp til innhold

Fasting Torgersen tapte i retten

Oslo tingrett avviser å behandle habilitetsspørsmålet i Fasting Torgersen-saken.

Fredrik Fasting Torgersen
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Oslo tingrett avviser Fasting Torgersens søksmål mot gjenopptakelseskommisjonen.

Fredrik Fasting Torgersen dømmes også til å betale sakskostnadene til kommisjonen med 25.000 kroner.

Les også:

Torgersen på ny i Oslo tingrett

Fasting Torgersen nektes innsyn

Erstatningskrav mot Eskeland

Ville ha vurdert habiliteten

Rettssaken er et nytt ledd i de vedvarende forsøkene på å få gjenåpnet Torgersen-saken fra 1958.

Den tilsynelatende endeløse prosessen handler om Torgersens gjentatte og hittil forgjeves forsøk på å bli frikjent for drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i desember 1957.

Denne uka den 16. juni var det 50 år siden Torgersen ble dømt til fengsel på livstid for dette drapet.

Denne gangen handlet rettssaken om Gjenopptakelseskommisjonens habilitet til å behandle Fredrik Fasting Torgersens krav fra 17. juli i fjor om fornyet behandling av gjenåpningsbegjæringen i en settekommisjon.

Retten avviste å behandle habiliteten til medlemmene ut fra en vurdering av tvistemålsloven § 54 og straffeprosessloven kapittel 27, herunder rettspraksis og teori knyttet til spørsmålet om prosessledende forvaltningsavgjørelser kan gjøres til selvstendig søksmålsgjenstand, heter det i dommen.

Kan prøves senere

Dette innebærer ikke at Torgersen ikke vil kunne få prøvd spørsmålene om kommisjonens habilitet og avslaget på forsvareroppnevning.

En slik prøving må imidlertid skje i forbindelse med en domstolprøving av om kommisjonens eventuelle fremtidige avgjørelse er ugyldig, ifølge Fasting Torgersens forsvarer Erling Moss.

- Det tingretten avgjør er ikke spørsmålet om kommisjonsmedlemmenes habilitet, og ikke spørsmålet om Torgersen har rett til offentlig forsvarer. Det tingretten avgjør er at den ikke har kompetanse til å avgjøre noen av delene.

- Domfelte står svakere

- Torgersen må først få ny behandling av kommisjonsmedlemmer som etter hans mening er inhabile, og uten oppnevnt forsvarer. Deretter, om han får nytt avslag, kan han bringen saken inn på ny for tingretten, sier Moss.

Ifølge Moss fører dette til at de som mener seg uriktig dømt står svakere nå enn før 2004.

- Før kommisjonen begynte sitt arbeid i 2004 var det ikke tvilsomt at saksbehandlingsspørsmål ville bli avgjort av domstolene først, før de tok stilling til selve gjenopptakelsesbegjæringen. Avgjørelsen i tingretten viser derfor at en domfelt som begjærer gjenopptakelse nå er verre stilt enn før kommisjonsreglene, mener Moss.

Ferdig sonet

I dommen, som for lengst er sonet, ble Torgersen altså dømt til fengsel på livstid for drapet på Rigmor Johnsen i 1957.

Advokat Erling Moss har på vegne av Torgersen, i et prosesskriv til tingretten, lagt ned påstand om at Gjenopptakelseskommisjonens leder Janne Kristiansen og de øvrige medlemmene er inhabile.

Bakgrunnen for påstanden om inhabilitet er feil som skal være begått da kommisjonen i desember 2006 avslo den gjenåpningsbegjæringen som da var til behandling.

Anke

Moss mente at det må oppnevnes en settekommisjon for å behandle den nye begjæringen.

Han opplyste da saken startet at dersom han ikke får medhold i Oslo tingrett, er han innstilt på å anke, og om nødvendig bringe saken til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

- Prinsippsak

Gjenopptakelseskommisjonen har selv fattet vedtak om habilitetsspørsmålet, og har erklært seg habil til å behandle også den siste begjæringen fra Torgersen.

Tingrettsdommer Leiv Robberstad skal felle dom.

Han sa til NTB før saken startet at et prinsipielt spørsmål i denne saken er i hvilken grad domstolen kan overprøve Gjenopptakelseskommisjonens vedtak, og eventuelt sette til side kommisjonens avgjørelse.