God relasjon gir lavere risiko for "dropout"

Når eleven har et godt forhold til læreren er det mindre risiko for at eleven dropper ut, mener forskere på Høgskolen i Sør-Øst Norge.

Lærer-elev relasjon

En god relasjon mellom lærer og elev kan være avgjørende både for psykisk helse og frafall i skolen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Det kommer frem i en ny studie der et forskerteam fra Høgskolen i Sør-Øst Norge har tatt en gjennomgang av internasjonale studier om temaet.

Den nye forskningen viser at kvaliteten på relasjonen mellom lærer og elev har en betydning for elevenes psykiske helse og risikoen for om de dropper ut av skolen, skriver psykologisk.no.

De mest sårbare elevene har dårlige relasjoner

Vibeke Krane er en av forfatterne bak studien fra Høgskolen i Sør-Øst Norge, som har sett på betydningen av lærer-elev relasjonen i videregående skole.

– Det vi har funnet ut er at det er lavere risiko for at elevene dropper ut av videregående skole dersom de har en god relasjon til læreren sin. Vi ser også at de får en bedre psykisk helse, spesielt når det gjelder selvfølelse og færre depressive symptomer, sier Krane.

Hun påpeker også at et negativt lærer-elev forhold kan være en risikofaktor når det gjelder frafall i skolen.

– De som er mest sårbare og utsatte har også dårligere relasjoner til lærerne, men dersom denne gruppen har positive relasjoner vil det også gi større gevinst.

Krane forteller at det har blitt forsket mye på grunnene til at disse utsatte elevgruppene har størst risiko for å droppe ut. Det kan være elever som har en vanskelig hjemmesituasjon, dårlig psykisk helse eller dårlige karakterer fra ungdomsskolen.

Forskere fra Høgskolen i Sør-Øst Norge

Disse tre forskerne fra Høgskolen i Sør-Øst Norge har sett på forholdet mellom lærer og elev. Ottar Ness, Vibeke Krane og Bengt Karlsson.

Foto: Høgskolen i Sør-Øst Norge

Elevene vil ha snille lærere

I forbindelse med studien har også forskerne intervjuet en rekke norske elever som går på videregående skole.

Ifølge Krane var elevene opptatt av at læreren skulle være snill og blid. I tillegg var det viktig for elevene at lærerne kunne hjelpe til med praktiske og faglige problemer på skolen.

– Elevene var også opptatt av å bli sett som mennesker og ha en gjensidig respekt i relasjonen.

– Men hva har dere definert som en god relasjon?

– En god relasjon er preget av trygghet, gjensidig respekt og omsorg. Og som elevene var opptatt av, at lærerne skal være snille.

Rammevilkårene må endres

Krane tror at rammevilkårene bør tilrettelegges bedre dersom lærere skal kunne jobbe med relasjonene til elevene.

– Det er et stor press på lærere generelt, når det gjelder dokumentasjon, karakternivå og prestasjon. Dersom det var mer fokus på det som skjer i klasserommet, og mindre dokumentasjonspress ville det kanskje hjulpet.

Det er noe skolepsykolog Lene Berggraf kjenner igjen i sin hverdag. Hun jobber som psykolog på flere store skoler i Drammen, blant annet Drammen - og Åssiden videregående skoler.

– Men vi har også enkeltlærere som ikke er vant til å tenke på denne måten, og som bare vil fokusere på fagene. Noen lærere tenker at matte skal være matte, og da må vi jobbe med kultur og holdninger rundt dette, sier psykologen.

Også de flinke elevene trenger relasjonene

Skolepsykolog Berggraf sier det finnes mye skoleforskning som viser at gode relasjoner fremmer læring. Hun sier det er en viktig tilleggskonsekvens at det også fremmer helse hos elevene.

– Som skolepsykolog ser jeg at mange av elevenes vansker kan knyttes til relasjonelle problemstillinger. Det betyr utrolig mye for ungdom å få gode relasjoner slik at de føler at de hører til, sier Berggraf.

– Jobber du konkret på skolene for å bevisstgjøre dette?

– Jeg har utarbeidet et opplegg for skolene med 18 ulike temaer som det blir undervist i, enten av lærerne eller elevene selv. Dette er helsefremmende klassemøter hvor det blant annet snakkes om motivasjon, følelser og rus.

skolepsykolog Lene Berggraf

Skolepsykolog Lene Berggraf jobber med å bevisstgjøre viktigheten av gode relasjoner på flere store skoler i Drammen.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Skolepsykologen tror det er viktig at bevisstheten økes gjennom systematisk kursing.

– Dersom en elev kommer til meg som psykolog med problemene sine vil ikke det gjøre relasjonen mellom eleven og læreren noe bedre. Derfor tror jeg det er viktig å jobbe med dette på et overordnet systemnivå.

Psykologen påpeker også at ikke bare de utsatte elevgruppene har behov for gode relasjoner med lærerne sine.

– De flinke sekserelevene trenger også relasjonelle komponenter i hverdagen sin, så de ikke glemmer hvem de er. Det handler om å opprettholde det menneskelige i skolen.

Berggraf avslutter med at hun håper det kommer enda mer forskning på feltet, og at hun tror forståelsen for gode relasjoner stadig blir en større del av skolehverdagen.