E18 og Follobanen blant vinnerne

E18 fra Oslo til Asker og jernbanen Oslo - Ski får tilsammen 30 milliarder kroner. Se mer om detaljene innen samferdsel her.

Follobanen

Den nye Follobanen skal etter planene stå ferdig 2020.

Foto: Jernbaneverket

Regjeringen bekrefter i Nasjonal transportplan for perioden 2013 - 2023 at Follobanen og full ombygging av Ski stasjon skal prioriteres med mål om at strekningen skal stå ferdig i 2020.

Regjeringen legger opp til at byggingen av nytt dobbeltspor Oslo – Ski, Follobanen, starter ved inngangen til planperioden. Prosjektet er anslått å koste 20 milliarder.

Gorm Kjernli (Ap)

Gorm Kjernli.

Foto: Stortingsarkivet/Scanpix

– Follobanen skal bygges. Det har vært forutsetningen hele tida, med en sluttdato på 2020. Prosjektet er fullfinansiert og alle midlene ligger der, sier Gorm Kjernli (Ap) jernbanepolitisk talsmann for Ap på Stortinget.

Prosjektet omfatter 22 km med dobbeltspor. Dobbeltsporet vil gå i tunnel i 19,5 km, og dette blir dermed Norges lengste jernbanetunnel. Jernbaneverket starter forberedende arbeid i 2013. For planperioden 2014 – 2023 er det satt av i alt 18,4 milliarder til prosjektet.

Follobanen er nøkkelen til å få til en InterCity-utvikling nedover Østfold, så den må på plass hvis man skal få et slikt togtilbud nedover Østfold.

E18 Vestkorridoren

E18 gjennom Bærum er om lag 9 km lang.

Strekningen kan bygges ut i to etapper med den 4,5 km lange Lysaker – Ramstadsletta som første etappe. Strekningen får 6-felts vei med buss- og sykkelfelt. Store deler av veien vil ligge i tunnel.

Utbyggingen Lysaker – Ramstadsletta omfatter også bygging av en toløps tunnel på 1,5 km på tvers av E18, fra Gjønnes til ny adkomst til Fornebu.


Prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta inngår i Oslopakke 3. Det legges opp til at kommunedelplanen fremmes for formell behandling våren 2013, og planen forventes godkjent tidlig i 2014. Det er satt av 10,1 milliarder kroner til strekningen. Det legges til grunn at prosjektet finansieres med statlig bidrag og bompenger fra Oslopakke 3.

Strekningen fra Ramstadsletta til Slependen er neste etappe regjeringen vil bygge ut, men det er ikke satt av penger til dette.

Strekningen fra Slependen gjennom Asker er ikke prioritert.

Nye T-baneprosjekter

Regjeringen setter ikke av egne penger til T-banelinje til Fornebu og Ahus. Heller ikke ny T-banetunnel under Oslo sentrum blir prioritert i Nasjonal Transportplan. Disse prosjektene må konkurrere med andre norske byer om penger fra den nye bymiljøpakken på 26,1 milliarder kroner.

  • Fornebubanen er anslått å koste 4,6 milliarder
  • Ahusbanen er anslått å koste 2,6 milliarder
  • Ny T-banetunnel er anslått å koste mellom 10 og 15 milliarder
  • Les mer: Må kjempe om pengene

Arnstad svarer tåkete på spørsmål om T-banestans

Marit Arnstad

Marit Arnstad.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Etter fremleggingen av Nasjonal transportplan svarer regjeringen på spørsmål fra journalistene. En Tv2-reporter stiller spørsmål til Marit Arnstad.

– Mens vi sitter her er det full stopp i T-banesystemet i Oslo. Hvor lenge skal folk i Oslo finne seg i det?

Samferdselsminister Marit Arnstad svarer diffust.


– T-banesystemet er ikke et statlig tema, det er kommunalt eid. Men vi har lagt opp til at det må foretas en konsekvensutredning for transportsystemet i Osloregionen. Det skal rulleres i neste runde av Nasjonal transportplan. Vi må gjennomgå nøye hvilke tiltak som skal gjøres først, idet vi har varslet T-banetunnel og Oslotunnel, sier Marit Arnstad, samferdselsminister.

Artikkelen fortsetter under bildet

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.

Med ny sentrumstunnel blir en stans i trafikken ikke så avgjørende. I tillegg kan det bli T-banestopp på Bislett og Olaf Ryes plass.

Foto: Illustrasjon Placebo Effects for Ruter As

E18 Riksgrensen - Oslo

I første fireårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til utygging av den 6,2 km lange strekningen mellom Knapstad i Østfold til Retvedt i Akershus til firefelts vei i ny trasé.

  • Ny E 18 fra Vinterbro mot Østfold, gjennom Ås og Ski, er ikke prioritert i den første fireårsperioden, men først i den siste perioden.

Under fremleggingen av Nasjonal transportplan lanserte regjeringen også et kart der du kan gå inn på fylket ditt og se utbyggingsprosjekter over 200 millioner.

E18 i Oslo

I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av andre etappe av E18 Bjørvikaprosjektet med åpning for trafikk i 2014/2015.

E16 Sandvika – Hønefoss

Regjeringen følger opp den lokale prioriteringen i Oslopakke 3 om å bygge ut E16 Sandvika – Wøyen i Bærum. Strekningen er 3,6 km lang, og er planlagt utbygd som firefelts vei i tunnel under Sandvika fra Kjørbo til Bærumsveien, og videre som vei i dagen til Vøyenenga.


Prosjektet er anslått å koste 3 milliarder kroner, og er forutsatt finansiert ved en kombinasjon av statlige midler og bompenger.


Firefelts E 16 gjennom Nes på Romerike er prioritert i første fireårsperiode.

Rv 22 over Fetsundbrua

Utbygging av riksvei 22 til firefelts vei mellom Lillestrøm og Fetsund starter i 2013 og vil bli fullført i første fireårsperiode. I siste seksårsperiode er det satt av midler til bygging av ny bru over Glomma.


Utbyggingen vil løse dagens køproblemer fra Garderveien og østover mot Kringenkrysset. Prosjektet er avhengig av lokal tilslutning til delvis bompengefinansiering.

Riksvei 23 Oslofjordforbindelsen

I første fireårsperiode starter byggingen av Riksvei 23 til firefelts vei mellom Oslofjordtunnelen og kryss med E6 på Vassum i Akershus. Prosjektet er avhengig av tilslutning til bompengefinansiering.


Videre utredninger vil avgjøre om det skal bygges bru over eller tunnel under Oslofjorden. I påvente av resultatet prioriterer regjeringen midler til nytt tunnelløp.


Riksvei 150 Ulvensplitten – Sinsen

Prosjektet på Ring 3 åpnes for trafikk i 2013 og fullføres i 2014.


Bussterminalen i Oslo

I siste seksårsperiode prioriterer regjeringen statlige midler til delfinansiering av den planlagte utvidelsen av Bussterminalen i Oslo.

Alnabru godsterminal

3,5 milliarder er satt av til fornying og kapasitetsutvidelse av Alnabruterminalen i planperioden. Fornyelse av de mest kritiske delene av terminalen skal prioriteres.

Ny terminal på Gardermoen

Bygging av T2-terminalen til Oslo Lufthavn er det største enkeltprosjektet til Avinor i planperioden. Kapasiteten skal økes fra 21 til 28 millioner passasjerer årlig. Avinor ønsker også å legge til rette for en fase 2 med en ytterligere utvidelse av kapasiteten til 35 millioner passasjerer i året.

Fase 1 skal være ferdig til andre kvartal 2017, med et kostnadsoverslag på 12,5 milliarder kroner. Avinor planlegger at første del av fase 2 er ferdig i 2019 til en kostnad på 2 milliarder. Før igangsetting av fase 2 skal Avinor legge prosjektet fram for Samferdselsdepartementet.

Ringeriksbanen

Regjeringen setter av om lag 1,5 milliarder kroner til oppstart av Ringeriksbanen først i slutten av planperioden. Nåværende planer for Ringeriksbanen er gjennomført med utgangspunkt i enkeltspor og med en hastighetsstandard på 200 km/t.

Samferdselsdepartementet legger opp til at det i det videre utredningsarbeidet også skal vurderes om banen skal være dobbeltsporet og om hastighetsstandarden skal være høyere, for eksempel 250 km/t, der dette er hensiktsmessig. Traséføringen for Ringeriksbanen, som Stortinget vedtok i 2002, må derfor vurderes på nytt.

Artikkelen oppdateres

Nasjonal transportplan

Klokka 12 startet fremleggingen av regjeringens Nasjonal transportplan i Stortinget.

Foto: Anette Holth Hansen