Dette får Buskerud

Regjeringen satser på Ringeriksbanen, Rv 7 og E134.

Illustrasjonsbilde: Tog
Foto: Rainer Prang / NRK

Innkorting av riksvei 7

Det er lagt til grunn at prosjektet riksvei 7 Sokna – Ørgenvika skal fullføres i perioden 2014-2019. Prosjektet omfatter bygging av om lag 17 kilometer ny tofelts veg mellom Sokna og Ørgenvika, medregnet to fjelltunneler på om lag 2,8 kilometer og 3,7 kilometer.

I tillegg inngår blant annet en miljøkulvert på om lag 200 meter. Prosjektet vil føre til en innkorting av riksvei 7 på om lag 20 kilometer. Prosjektet har et kostnadsanslag på om lag 1,4 milliarder kroner.

På riksvei 7 prioriteres mindre utbedringer, blant annet utbedring av en jernbaneundergang ved Svenkerud i Nes kommune. Utbedringen vil fjerne en flaskehals for tungtrafikken.

Midtrekkverk på E16

Det er satt av midler til mindre rassikringstiltak på riksvei 7/52 både i perioden 2010 -2019 og i perioden 2014-2019. Innenfor rammen til en rekke investeringstiltak på hele E16-strekningen Sandvika i Bærum – Bergen er det prioritert midler til trafikksikkerhetstiltak som midtrekkverk på E16 ved Hønefoss.

Tunnel på Kongsberg

I perioden 2014-2019 prioriteres statlige midler til å starte byggingen av E134 på strekningen Damåsen – Saggrenda – Kongsberg. Prosjektet har et kostnadsanslag på 1,4 milliarder kroner og omfatter omlegging av E134 på en om lag 12 kilometer lang strekning, medregnet en tunnel på om lag 4,5 kilometer. Den nye veien vil i hovedsak gå i en ny trasé utenom Kongsberg. Prioriteringen av prosjektet er avhengig av at det blir tilsutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Mulig ny riksvei 23

Det er aktuelt å prioritere statlige midler til utbygging av strekningen riksvei 23 Dagslett – Linnes – Lier. Med utbygging av denne strekningen vil hele riksvei 23 ha god standard. Prioriteringen er avhengig av at det blir tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering.

Oppstart av Ringeriksbanen

I perioden 2014 prioriterer regjeringen oppstart av Ringeriksbanen. Den vil redusere kjøretiden Oslo – Bergen med om lag en time, og bidrar til å trekke Hønefossområdet og Hallingdal nærmere Oslo. Det kan bli aktuelt å tilpasse løsninger for Ringeriksbanen i forbindelse med eventuell tilrettelegging for mulig framtidig høyhastighetsbane mellom Oslo og Bergen.

Basert på foreliggende planer er kostnadsanslaget for prosjektet på 7,9 milliarder kroner.